Page 4 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 4

Voorwoord


       Supertrots of hopen dat het overwaait
      Er werd mij gevraagd een voorwoord te de binnenvaart hebben of wat er moge-
      schrijven voor de nieuwsbrief. Nou, dat lijk is om aan te passen op een bestaand
      was even denken.          schip.

      Het is niet dat ik niet makkelijk in de pen  Wat mij in deze zo verdrietig maakt, is
      klim, maar dat doe ik meestal op de ach- dat er niet meer zo genoten wordt van dit
      tergrond voor iemand anders. En op de mooie vak, want als schipper beschik je
      achtergrond schrijf je al gauw makkelijk over vakmanschap en moet je veelzijdig
      weg. Toch wil ik graag een boodschap zijn aan boord. Wij zijn nu 4 weken aan
      meegeven door middel van dit voorwoord. het repareren en moet ik u zeggen dat
                        ik heel blij ben dat we weer aan de reis
      Ik vaar zelf al vanaf mijn 15e, eerst als gaan. Al is ons huis 500 meter van ons
      matroos op verschillende schepen, maar vandaan, slaap ik het liefste aan boord.
      de laatste 25 jaar met mijn man en kin- Het vervelende is dat we ons alweer lang
      deren samen, waarvan al 23 jaar op ons  druk maken om de volgende certiicering.
      huidige schip de “Santiago”.    “Komen we er wel doorheen” en dan voor-
                        al “wat gaat het ons dit keer weer kosten”,
      Wij hebben een vrij breed vaargebied van  terwijl we al 23 jaar veilig in de vaart zijn
      Duitse kanalen en Rijn met zijrivieren tot  met dit schip.
      in Noord-Frankrijk, en alles wat je daartus-
      sen tegenkomt.           Ook hebben we al zoveel geïnvesteerd
                        om alles zo goed en veilig mogelijk te ma-
      Sinds de afgelopen voorjaarsvergadering  ken en houden aan boord, maar het is nog
      van de ASV ben ik ook aangesloten bij on- niet genoeg. Ze verzinnen steeds meer en
      derdelen van de Denktank en hoop ik van  meer wat voor oudere, maar ook voor de
      toegevoegde waarde te kunnen zijn. jongere schepen niet meer haalbaar is.
                        Maar de kleine binnenvaart is zo belang-
                                         zegt ”later als ik groot ben, ga ik op jullie
      In eerste instantie was ik heel wat jaren rijk en dat wordt te weinig beseft. Nu is het
      afhoudend in tegenstelling tot mijn zusje zo dat er vanaf 2035 veel op ons afkomt  schip varen papa en mama”. Normaal ben
      Jessica, die zich echt inzet voor de ASV,  en dan kun je denken “het zal onze tijd wel  je supertrots als dat gezegd wordt door je
      want er komt heel wat bij kijken. Dus bij uitdienen”, maar dat gaat bij ons niet op. dochter, maar nu denk je “oh nee toch”.
                                         Ze ging naar internaat en je hoopt dat het
      deze ook echt bewondering voor de men-
                                         overwaait, maar niets is minder waar. Ze
      sen die hun hart en ziel in de ASV leggen.  We hebben twee kinderen, een jongen
      Er komt heel wat op ons af en daar moet  van 22 jaar en een meisje van 16 jaar. zit nu in haar examenjaar van het VMBO
      zoveel mogelijk aan gedaan worden, om- Onze jongste kijkt ons met haar grote en gaat toch echt beginnen aan het
      dat heel wat regels worden verzonnen ogen al zolang ze op haar rode Jollies kan  Scheepvaart en Transport College.
      door mensen die totaal geen verstand van  lopen, met papa mee naar voren, aan en
                                         Ze komt bij ons aan boord en diep in mijn
                                         hart vind ik het geweldig, want dit is toch
                                         het mooiste beroep van de hele wereld.

                                         Daarom moeten we ons blijven inzetten
                                         voor de binnenvaart om de komende ge-
                                         neraties een kans te geven dit toch ook te
                                         kunnen blijven doen. Want geef nou toe;
                                         als je ‘s avonds in de zomer klaar bent
                                         met varen en het ankertje of paaltje eron-
                                         der gaat op de Rijn en je nog even lekker
                                         buiten van het laatste zonnetje aan het
                                         genieten bent, voel je je intens gelukkig.
                                         Ik wel in elk geval. Laten we dat niet in het
                                         verleden laten, maar ook voor onze toe-
                                         komstige schippers mogelijk houden net
                                         als onze voorouders dat hebben gedaan.

                                         Rachel Koopmans van den Akker
                                         m/s Santiago

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9