Page 5 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 5

Ledenvergadering


     Verslag van de ledenvergadering 25 maart 2023                      Johan Sipsma vaart samen met zijn vrouw
     Opening en rede voorzitter     op de Avanti. Aanvankelijk was hij niet van
                      plan om in het bestuur te gaan wegens
     De voorzitter, Gerberdien Le Sage, veel drukte. Dit omdat hij ook al een func-
     heet eenieder hartelijk welkom. Daarbij  tie binnen EOC vervult. Maar net als Peter
     wordt medegedeeld dat de vergade- is hij overtuigd van het belang van de ASV.
     ring opgenomen wordt en is de vraag Belangrijk vindt hij dat ook dat de denk-
     of daar iemand bezwaar tegen heeft. tank ijzersterk moet zijn, omdat we het
     Dit blijkt niet het geval en daarmee is als bestuur zonder hen niet gaan redden.
     de vergadering geopend. Als eerste Samen met Peter wil Johan ervoor gaan.
     vraagt de voorzitter eenieder te gaan Ook hier volgt een enthousiast applaus.
     staan en een moment stilte in acht te Na het voorstelrondje van beiden vindt de
     nemen voor diegenen die ons in de verkiezing plaats. Bouke en Paul vormen
     achterliggende tijd ontvallen zijn. de kiescommissie. Zowel Peter als Johan
     Het is haar laatste rede als voorzitter worden met algemene stemmen gekozen.
     en hier refereert ze ook aan in haar toe- Na aloop heet Sunniva de nieuwe be-
     spraak. Eén van de zaken die duidelijk  stuursleden hartelijk welkom en spreekt
     is geworden in de afgelopen jaren, is haar blijdschap uit. Daarbij steekt ze de
     het feit dat men niet meer om de ASV  nieuwe bestuursleden en het bestuur als
     heen kan. Verder worden de mensen geheel een hart onder de riem, omdat
     en dingen benoemd die het haar mo- het zich een beetje verweesd voelt nu de
     gelijk hebben gemaakt om haar rol als  voorzitter aftreedt en geeft aan dat zowel
     voorzitter te kunnen vervullen. Daarbij  Gerberdien als zij het bestuur blijven on-
     worden Sunniva Fluitsma en haar man  dersteunen.
     Cor in het bijzonder genoemd. In ver-
     enigingsverband is er ook e.e.a. ver- Afscheidstoespraken Gerberdien
     anderd zoals de verhuizing, de wijze
     van vergaderen sinds Corona en last Dit onderdeel stond niet op de agenda
     but not least de gestage groei van het  en was daarom ook een verrassing voor
     ledenbestand. Tot slot wordt eenieder de aftredende voorzitter. Sunniva beet     een ijne vergadering gewenst.   het spits af met haar toespraak “Peppie
                      en Kokkie”. Hierbij refereerde ze aan het
    Goedkeuring agenda         altijd gezamenlijke optrekken met Gerber-
                      dien. Veel waarderende woorden volgen.
    Er wordt gevraagd naar het jaarverslag. Ook de uitspraak van Johan Cruijf, “ieder
    Dit wordt in het middaggedeelte voorge- voordeel heb z’n nadeel” wordt genoemd.
    lezen.               Want zoals zij haar voorzitterschap heeft
                      vervuld, is bijna niet te evenaren en kan
    Goedkeuring verslag najaarsvergadering een belemmering zijn voor mensen om
                      het stokje over te nemen. Ze vervolgt haar
    N.a.v. toerbeurt Noord-Zuid wordt er een toespraak echter met de moedgevende
    vraag gesteld. Sunniva geeft aan dat dit woorden voor de toekomstige voorzitter,
    een eindeloos traject is. Het verslag wordt  bestuur en denktank. We doen het samen
    goedgekeurd.            als vereniging.
                      Hierna volgt Machiel die zijn toespraak wil-
    Bestuursperikelen/bestuursfuncties/ de beginnen als zijnde laatst bijgekomen
    bestuursverkiezingen        bestuurslid, maar door de werkelijkheid in-
                      gehaald was. Hij sprak zijn waardering uit
    Johan Sipsma en Peter van der Veen aan de hand van een aantal kernwoorden
    stellen zich beschikbaar als nieuwe be- die de voorzitter kenmerkten in de tijd die
    stuursleden. Peter van der Veen stelt zich  hij haar meegemaakt heeft.
    voor. Hij vaart op de Sacura samen met
    zijn vrouw en kinderen. De reden dat hij Als laatste van de bestuursleden doet Jes-
    in de denktank is gegaan en zich nu be- sica het woord. Zij haalt in haar toespraak
    schikbaar heeft gesteld als bestuurslid is  een anekdote aan waarbij men vroeg of
    kort maar krachtig. ASV, daar kun je niet  zij de dochter was van Cor en Gerberdien.
    meer omheen! ASV moet blijven! Het zou  Sinds die tijd heeft zij er een bonus vader,
    een verlies zijn als ASV zou verdwijnen moeder en broer bij.
    voor groot en klein. Hij wil er voor de volle
    100% voor gaan. Een applaus volgt.  Vanuit de leden en donateurs spreekt


                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10