Page 9 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 9

met de eisen 2035/2041 ter inventarisatie  De betrefende havenbeambte is het nog
    van de onhaalbaarheid en consequenties  niet helemaal duidelijk waarover het gaat  Afsluiting
    die dat gaat hebben voor een groot deel  en belooft dat uit te zoeken.
    van de vloot. We hebbend dit in het ver-                Om 17.00 uur ronden we de vergadering
    leden al meermaals aangetoond, maar Parkeren Haparandadam. Het kost een af. Een aantal agendapunten zoals fosi-
    hierin willen we het Ministerie nogmaals vermogen om je auto te laten staan. Is het  ne, boete- en handhavingsbeleid is blijven
    tegemoetkomen.           niet mogelijk om een aparte parkeerplaats  liggen. Dit omdat de presentatie van Den-
                      voor de schippers te realiseren? Amster- nis van Wijlen en Nicole van der Sman
    Vragen aan Zaandam en Amsterdam   dam geeft aan dat hierin de gemeente een  stof tot vragen en discussie vormden en
                      factor is en we daarin niet te veel hoeven  we hier ook volop ruimte aan wilde geven.
    Een vraag aan Haven Zaandam. Waarom  te verwachten.
    mogen de passagiersschepen wel met de                  Na aloop was er gelegenheid tot onder-
    generator draaien? Er zijn nu trafo’s be- Rondvraag         linge ontmoeting onder het genot van een
    schikbaar, zodat de passagiersschepen                hapje en een drankje. We kijken terug op
    wel aan de walstroom kunnen.    Ronald Versloot van KBN geeft aan dat uit  een mooi, drukbezocht middagdeel waar-
                      onderzoek blijkt dat er aan ligplaatsen in  bij de pers als Schuttevaer, Scheep- en
    Een vraag m.b.t. de status ADM-haven de Schie van de stroomkasten 293, 394,  Binnenvaartkrant, maar ook mensen van
    Amsterdam. De ligplaatsen blijven niet. 295 en 296, alleen van 295 stroom af KBN aanwezig waren. Aangenaam ver-
    Het is een juridische strijd met de project- wordt genomen. Machiel geeft aan dat dat  rast waren we ook door de aanwezigheid
    ontwikkelaar en een heel getouwtrek. Er  bekend is en dat hij dat al eerder op een  van de Rijnvaartcommissaris de heer
    komt/is een nieuwe kade in de Australi- WBR-overleg heeft aangegeven. Bij de Kasteel. Verder willen we niemand verge-
    ehaven. Dus geen verwacht capaciteitste- andere kasten krijg je wel melding dat de  ten en iedereen bedanken die aanwezig
    kort qua tankerligplaatsen. De oude stei- stroom ingeschakeld is, maar geven niet was en het tot een mooie, gezellige verga-
    ger aldaar wordt vernieuwd en er komen  daadwerkelijk stroom af.    dering hebben gemaakt waarin ook humor
    twee steigers.                             en gelach niet ontbraken.
                      Bij de ligplaatsen aan het Noordereiland
    Waarom is wel de autoafzetplaats aan Su- worden/zijn er drie doorgangen van de Machiel Smitsman
    rinamekade verlengd en niet de ligplaats?  Maaskade naar de straat gerealiseerd.     Afscheid Gerberdien
     25 maart was het zover, Gerberdien
     trad af als voorzitter van de ASV.

    Geheel in strijd met haar karakter werd
    Gerberdien eens goed in het zonnetje ge-
    zet. In het ochtendgedeelte werd zij toe-
    gesproken door meerdere sprekers, waar-
    onder de bestuursleden. Het waren veel
    persoonlijke woorden. Daarna werd alle
    uitgesproken waardering, bewondering en
    dank voor bewezen diensten samengevat
    in een luid applaus uit een goed gevulde
    zaal. Het cadeau namens de leden, een
    weekendje bijkomen van de jaren van
    inspanning, werd enthousiast ontvangen
    door Gerberdien (en Cor).

    Aan wie het stokje wordt overgedragen,
    wordt binnen het bestuur bepaald.

    Ook in het openbare gedeelte in de mid-
    dag werd nog eens afscheid van Gerber-
    dien genomen, als gezicht van de ASV. Er
    waren veel belangstellenden uit alle gele-
    dingen dus dat maakte er een volwaardig
    afscheid van.
    Gerberdien kreeg ook hier weer een ca-
    deau: een mooi beeldje dat de dankbaar-
    heid vanuit de leden voor de inzet van
    Gerberdien tastbaar en zichtbaar maakt.
    Tot slot was er nog een speech uitgespro-
    ken namens de leden, zoals u hieronder
    kunt lezen.


                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14