Page 10 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 10

Nederland, maak er wat van!                        klimaatbestendige vaarwegen zijn een Voortbestaan CCR in het geding?
      Zoals we uit de pers hebben kunnen belangrijk onderwerp. Dit zullen we ook
      vernemen zal Michiel van Kruiningen terugzien tijdens het voorzitterschap van De verhoudingen tussen “Europa” en de
      namens Nederland de komende tijd de  Michiel van Kruiningen. Daarbij wil de Ne- CCR lijken niet altijd even goed te zijn.
      voorzittersfunctie vervullen bij de CCR.  derlandse delegatie extra aandacht geven  Aan Michiel van Kruiningen de taak om,
      Daarbij staat hij, als directeur Maritie- aan klimaatadaptatie.  samen met de Nederlandse delegatie,
      me Zaken bij het Ministerie van Infra-             zorg te dragen voor een betere samen-
      structuur en Waterstaat aan het hoofd  Tenslotte valt het niet meer te ontkennen  werking tussen de CCR en de Europese
      van de Nederlandse delegatie.   (tenminste door de meesten niet) dat de Commissie.
                        binnenvaart door de opwarming van de
      Nederland heeft twee jaar de tijd om iets  aarde vaker, heviger en langduriger last Hoe het zal uitpakken is nog niet te over-
      met die voorzittersrol te doen doordat de  zal hebben van droogte en hoogwater. Wil  zien. Zal de CCR gaan verdwijnen, zeker
      CCR werkt met een om de twee jaar ro- men vervoerszekerheid kunnen bieden, gezien het feit dat men het inancieel alle-
      terend voorzitterschap. Nederland heeft dan moeten er maatregelen worden geno- maal nauwelijks rond kan breien en Euro-
      daarmee tot en met 31 december 2025 de  men om de vaarwegen aan te passen aan  pa steeds meer macht naar zich toe trekt?
      leiding. Na die twee jaar neemt een vol- de klimaatverandering: een ingewikkelde Er is een getouwtrek over de bevoegdhe-
      gend land het stokje over. Zodoende krij- taak die ook nog eens snel uitgevoerd den van de beide organisaties. Waar is de
      gen alle zes de lidstaten van de CCR de  dient te worden.       binnenvaartsector het best mee af? Met
      mogelijkheid om onderwerpen centraal te                een CCR die bestaat uit leden van landen
      stellen die zij belangrijk vinden.  We kennen daarover in Nederland de pro- die met de binnenvaart te maken hebben,
                        gramma’s ‘Klimaatbestendige Netwerken/ maar heel ondemocratisch functioneert
      Dit komt op een goed moment, omdat er  Hoofdvaarwegennet’ en ‘Integraal Rivier- en af en toe verstrikt lijkt te raken in nog
      nu juist een Binnenvaarttafel opgestart is,  management’. Maar ook Duitsland is er- meer regelgeving, voorbijgaand aan de
      waarbij de heer van Kruiningen aanwezig  mee aan de slag gegaan middels het ‘Ac- mogelijkheden van de (particuliere) bin-
      is. Duidelijk werd daar dat de aanwezigen  tieplan Laagwater Rijn’. Bedoeling is om nenvaart? Of is de sector beter af met Eu-
      in ieder geval de diversiteit in de binnen- de gevolgen van de opwarming van de ropa, waar dan wel veel landen meepra-
      vaartvloot willen bewaren. Dat Nederland  aarde in kaart te brengen en maatregelen  ten over een onderwerp (de binnenvaart)
      nu het voortouw genomen heeft om bin- te ontwikkelen om vaarwegen daaraan waar men zelf nauwelijks mee te maken
      nen de CCR te pleiten voor een “collec- aan te passen, zodat ze benut kunnen heeft, maar waar er wel door argumenten
      tieve hardheidsclausule”, mag geen toe- blijven worden.      landen beïnvloed kunnen worden en er
      val zijn (maar waarom nu pas, denk je dan               een veel democratischer systeem heerst?
      toch stiekem).           Dat klimaatadaptatie internationaal aan- Het is moeilijk te zeggen als we denken
                        gepakt moet worden spreekt voor zich; aan belangrijke onderwerpen, zoals de
      Vervoerszekerheid vraagt klimaatbe- vaarwegen zijn nu eenmaal grensover- aanpassing van diverse richtlijnen en het
      stendige vaarwegen         schrijdend.            functioneren van CESNI (het Europees
                                         Comité voor de opstelling van standaar-
      Minister Harbers was er al duidelijk in:               den voor de binnenvaart).      Sluis op canal de Castilla - Spanje
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15