Page 4 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 4

Voorwoord

       Spreekwoorden en gezegdes – Zwaar weer      Je bent nooit te oud om te leren: “Een nert ons eraan dat je niet alleen bent op  laas opnieuw in de gevarenzone. Om in
      voetje zetten”. Tankschippers zullen met- je levensweg, maar dat je kunt leren en de spreekwoorden te blijven: De ASV is in
      een begrijpen waar ik het over heb, maar  gebruik kunt maken van ervaringen van zwaar weer beland; we zitten met de han-
      als droge lading schipper was deze uit- anderen.          den in het haar. In het bestuur vallen ga-
      spraak nieuw voor mij. De benen uit het lijf              ten en uit de denktank zullen er een aantal
      rennen, iemand een hak zetten, of voor de  Het leven op een schip brengt vaak uit- vertrekken. Ook onze woordvoerster zal
      voeten lopen; die kende ik allemaal wel. dagingen met zich mee en zoals het ermee stoppen. Wil de ASV een doorstart
      Maar na meerdere malen dezelfde term gezegde luidt: “Een schip is veilig in de kunnen maken, dan zijn er zeer dringend
      gehoord te hebben, vroeg ik me toch af haven, maar daarvoor zijn schepen niet nieuwe actieve mensen nodig.
      waar men het over had. Deze term bete- gemaakt.” Dit geeft aan dat we soms door
      kent dus dat men bij de start van het laden  moeten zetten, niet altijd voor de makke- Als het getij verloopt, moet men de ba-
      van een tankschip eerst onder geringe lijkste weg moeten kiezen.. kens verzetten; De wereld verandert, de
      snelheid een beetje lading in elke tank laat              maatschappij verandert en de hele bin-
      vloeien, tot een zodanige hoogte dat de In de binnenvaart geldt ook de wijsheid dat  nenvaart is al lang niet meer zoals het 30
      vulpijp onder komt te staan. Daarna kan er  “wie achter de feiten aan vaart, zichzelf jaar geleden was. En daarom moeten we
      op maximaal tempo geladen worden. Dit aan de grond kan zetten.” Hierin zien we  als ASV altijd mee veranderen. Maar hoe
      in verband met eventuele statische lading  het belang van vooruitdenken, plannen en  doen we dat en op welke manier? Op wel-
      in de leidingen.          anticiperen op wat komen gaat en indien  ke manier kan de ASV anno 2024 de bond
                        nodig out of the box denken om succes- zijn ván schippers, door schippers en voor
      Je moet het maar weten. Zo zijn er veel volle reizen en leveringen te garanderen. schippers?
      gezegdes, spreekwoorden en uitdrukkin-
      gen die met varen te maken hebben. Dit is de laatste tijd nogal vaak nodig voor  “Wie de bocht niet neemt, zal nooit aan-
                        mijn gevoel. Willen we mee kunnen in de  komen,” zo luidt een oud spreekwoord.
      Uitdrukkingen die bedoelen wat ze zeg- wereld van regels, kromme wetgevingen Dit betekent dat we soms via omwegen
      gen, maar niet zeggen wat ze bedoelen.  en opgelegde verordeningen dan moet er  of door lange bochten moeten gaan om
                        nogal eens out of the box gedacht worden  op onze bestemming te zullen aankomen.
      De touwtjes in handen hebben bijvoor- om de boel nog werkbaar te houden. Niet lijnrecht denken.
      beeld. Dat hebben we dagelijks letterlijk.
      Maar de betekenis heeft niets met touwen  Want de binnenvaart zit in zwaar weer. In deze woorden en gezegden klinkt een
      te maken.              Het hele gebeuren rondom het NBKB diepe wijsheid, waar elke zin een ver-
                        waardoor er grote achterstanden (zijn) haal vertelt en elk gezegde een levensles
      Zo heb ik er nog een paar in de oude goo- ontstaan, een EOC die niet meer zelf de  biedt. Mogen deze uitdrukkingen dienen
      gle-doos gevonden:         inspecties kan uitvoeren. Bio brandstofen  als kompas op onze wegen en ons be-
                        en het Julianakanaal dat men domweg geleiden door de wereld die scheepvaart
      “Als twee schepen elkaar ontmoeten, voor een lange tijd wil afsluiten, alsof het  heet. “Een behouden vaart!”
      gaan ze niet alleen over hetzelfde water,  een verlaten wandelpaadje is.
      maar ook over gedeelde ervaringen en                 Met vriendelijke groet,
      uitdagingen.” Dit oude gezegde herin- Daarbovenop komt ook de ASV zelf he- Eddie vd Vliet
   1   2   3   4   5   6   7   8   9