Page 5 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 5

Ontwikkelingen ASV

     Veranderingen binnen bestuur en denktank
                      matievoorziening. In het vervolg zal ook zijn.
     Tijdens de ledenvergadering van afge- de ASV meer communiceren via digitale
     lopen april is met de leden besproken  media zoals Facebook en de ASV-website  Gelukkig is Jacco de Beijer bereid gevon-
     dat er grote veranderingen plaatsvin- en minder via de (digitale) nieuwsbrief. den om de taak van Sunniva over te ne-
     den. Peter van der Veen moet nood-                 men wat de nieuwsbrief betreft. Tegelijker-
     gedwongen door privéomstandigheden  Dat betekent dat de nieuwsbrief in het ver- tijd zal gekeken worden hoe de informatie
     per oktober zijn voorzitterschap en volg 4 maal per jaar verspreid zal worden  zo actueel mogelijk terug te vinden zal zijn
     bestuursfunctie neerleggen. Sunniva in plaats van de 6 maal zoals we gewend  op de ASV website.
     Fluitsma legt na bijna 20 jaar haar ta-
     ken binnen de ASV neer.

    Dat vraagt nogal wat van degenen die de
    stokjes over moeten nemen. Het zou mooi
    zijn als deze vereniging de veerkracht
    toont om deze overgangen zo rimpelloos
    mogelijk te laten verlopen, door inzet van
    de schippers….voor schippers natuurlijk!

    Huishoudelijk reglement
    De ontwikkelingen staan niet stil, dus
    de ASV ook niet. Daarom is op de voor-
    jaarsvergadering van 6 april met de leden
    besproken wat het voornemen is om het
    huishoudelijk reglement aan te passen.
    Besluiten daarover worden genomen in
    de najaarsvergadering, zodat iedereen
    tijdig op de hoogte is van de eventuele
    veranderingen en zijn/haar mening erover
    kan geven.

    In de nieuwsbrief van augustus zult u kun-
    nen lezen waar de grote verschillen zitten
    en hoe het huishoudelijk reglement eruit
    zal komen te zien.
    Nieuwsbrief
    In de hele maatschappij vinden ontwikke-
    lingen plaats waarbij ook de binnenvaart
    meebeweegt. Een van die ontwikkelingen
    is een verdere digitalisering van de infor-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10