Page 6 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 6

De Binnenvaarttafel       De binnenvaarttafel
                        Actieagenda toekomst binnenvaart    deze contracten. Aannemers maken
      De Binnenvaarttafel is van start gegaan  De voorzitter stelt dat de Binnenvaartta- de dienst uit, werken niet in het week-
      met een eerste bijeenkomst waarbij fel alleen iets voor elkaar kan krijgen als  end en de werkzaamheden worden
      alle partijen zich voorgesteld hebben iedereen van de kracht van de Binnen- gepland op de agenda van de aan-
      en aangegeven hebben wat hun in- vaarttafel is overtuigd. Daarom vraagt de  nemers. Het is nodig te denken in het
      breng in de binnenvaarttafel kan zijn.  voorzitter aan de leden om drie concrete  belang van de scheepvaart.
                        behapbare acties te noemen die door de   ◦ Het beter benutten van de vaarwe-
      Wat voegt uw organisatie toe aan de Binnenvaarttafel op redelijke termijn ge- gen. Wat kan er (nu) wel mee gedaan
      Binnenvaarttafel?          realiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld worden?
      Dit was de inbreng van de ASV:   tegen het eind van het jaar al).   ◦ Er moet snel perspectief komen voor
      “Er was lang geleden ook een deelorgaan                  de vaarwegen, een masterplan be-
      voor overleg over veiligheid en andere be- Er werd aan alle aanwezigen gevraagd houd is nodig.
      langrijke onderwerpen. Dat overleg heeft welke acties men voor ogen heeft.  ◦ Het thema ‘toekomstbestendige
      mevrouw Fluitsma gemist. Allerlei partijen  De ASV bracht dit in:     vaarwegen’ is prioritair. Zonder be-
      werken nu langs elkaar heen. Afstem-  ◦ De toekomst voor de Binnenvaart trouwbare infrastructuur heeft de rest
      ming is nodig en het is goed om dingen is van groot belang. De invloed van van de agenda weinig toegevoegde
      van elkaar te weten. Mevrouw Fluitsma CCR is groot. Nu is er een Neder- waarde.
      heeft gevraagd om een overleg zoals het  landse voorzitter voor twee jaar.
      deelorgaan was, maar deze tafel is nog Daar moeten we onder de aandacht   ● Digitalisering en transparantie
      meer en gaat verder. Dit gaat over visie brengen dat de vloot tot 1500 ton  ◦ Hoe kunnen we een aantrekkelijke,
      en de toekomst; heel erg belangrijk en erg  op het punt staat van verdwijnen. slimme en transparantere logistiek
      nodig.                 ASV wil een generaal pardon. (…)  creëren waar digitalisering processen
      De inbreng is de inzet van mevrouw Fluit- In Nederland verdwijnt 60% en in Bel- vereenvoudigt?
      sma, met hart en ziel voor de hele sector  gië en Duitsland zelfs 80% van het  ◦ Welke relevante data zit er bij de par-
      en ook voor de maatschappij die niet weet  huidige aantal schepen, als hier niets  tijen hier aan tafel en hoe kun je ver-
      hoe belangrijk de binnenvaart is. Overleg  aan verandert.         bindingen bouwen?
      over “wat er kan via de binnenvaart en wat   ◦ Betrouwbare vaarwegen is punt twee.   ◦ NB: op een wijze die gebruiksvrien-
      er moet over de weg”.         Er gaat slechts 7% van de begroting  delijk is voor de binnenvaartonder-
                         naar de vaarwegen.         nemer opdat deze niet met tientallen
      Werkwijze Binnenvaarttafel (en de ASV)  ◦ Landelijke regie is gewenst over een  verschillende apps hoeft te gaan wer-
      Naar aanleiding van de werkwijze wordt heel aantal zaken. Het beleid van ken.
      het onderstaande besproken: De ASV diverse overheidsorganen zoals de  ◦ Transparantie in de keten krijgen door
      stelt dat zij vanwege internationale vaar- provincies en gemeentes werpt veel het delen van digitaliseringsdata,
      routes niet altijd in de gelegenheid is de drempels op voor de binnenvaart.  hiervoor kan een concrete pilot wor-
      bijeenkomsten bij te wonen. Ze stelt voor   ◦ Duurzaamheid: Inventariseren wat den gestart. Hiermee streven naar
      om vanwege de continuïteit met twee er echt kan, bijvoorbeeld welke bio- een wendbare en weerbare keten.      vaste contactpersonen te werken. Ieder- brandstofen zijn e wel mogelijk?
      een is hiermee akkoord. Actie OFL: Een En er moet geld voor komen van de   ● Onzichtbaarheid van de binnen-
      tweede vaste contactpersoon toevoegen overheid voor noodzakelijke investe- vaart
      voor ASV.               ringen.              ◦ De politieke aandacht kan beter. Er
                                           worden bijvoorbeeld nooit vragen ge-
      Communicatie            Een indruk van de overige reacties   steld over de binnenvaart in de Twee-
      De voorzitter vertrouwt erop dat er ver-                de Kamer.
      standig wordt omgegaan met hetgeen aan   ● Het beheer en de veiligheid van  ◦ Misschien ook kijken naar de commu-
      de tafel wordt overlegd. Over het wel en een betrouwbare waterweg  nicatie vanuit de sector?
      niet delen met de achterban en wat deze   ◦ Een mogelijke actie zou kunnen zijn:   ◦ Wat kan de Binnenvaarttafel ople-
      met de informatie doet, vertrouwt hij op een roadmap met het onderhoud veren over 1 jaar of 2 jaar? Een ak-
      het oordeel van de deelnemers. De voor- vaarwegen, simpel en betrouwbaar. koord?
      zitter is de woordvoerder. Dat betekent dat  Een planning zodat bekend is wat er   ◦ Internationaal speelt ook veel – het
      de leden niet namens de Binnenvaarttafel  wanneer speelt.         voorzitterschap van CCR kan helpen
      spreken, alleen op persoonlijke titel of na-  ◦ Bereikbaarheid vaarwegen boven- acties in te vullen. De CCR heeft vijf
      mens hun eigen organisatie. Vragen van aan. Ook geen ellenlange discussies  prioriteiten geïdentiiceerd, wellicht
      de media worden zo veel mogelijk via het  meer. Stel gewoon de vaarweg op de  kunnen die behulpzaam zijn voor de
      secretariaat en de voorzitter beantwoord.  Maas moet gewoon 24-7 open. Dit Binnenvaarttafel.
      Stukken kunnen gedeeld worden met de kost veel te veel energie.
      achterban in het vertrouwen dat hiermee   ◦ Er is minder oor bij RWS over klach-  ● Modal shift
      goed omgegaan wordt.          ten bij onderhoud; men verwijst naar   ◦ De binnenvaart moet (zichtbaar) een
                         de aannemers. Er zijn vraagtekens bij  veel grotere rol pakken binnen goe-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11