Page 7 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 7

derenvervoer.           (BICS), extra kosten, achteruitgezet dan droge tekst of foto’s van een pa-
      ◦ In het voorstel voor wijziging van de  worden op de lijst van te schutten gina die men niet in beeld weet te krij-
      Directive Combined Transport wordt schepen et cetera. ….erg klanton- gen. Zorg ook dat deze uitleg volledig
      aangetoond dat de binnenvaart gro- vriendelijk.          is en actueel is met evt. updates!
      tere reducties op externe kosten 3. Er moeten zo weinig mogelijk ver-  ● Apps die bij de taal en praktijk van de
      oplevert dan wegvervoer. Dit is van schillende systemen zijn waar we schipper aansluiten. Als je op “Neder-
      groot belang voor de plannen die de  mee gedwongen worden te werken. landse taal” klikt dan is “verwachte
      lidstaten moeten opstellen in het ka- Havens stemmen nu niet op elkaar vertrektijd” begrijpelijker dan “ETD”.
      der van de modal shift voor de ver- af, daardoor werken we met allerlei  ● Zorg altijd voor een plan B en houd
      betering van gecombineerd vervoer verschillende apps en sites.   een alternatief beschikbaar. Apps of
      t.o.v. wegvervoer.                           internet kan ook eens niet werken.
      ◦ De Binnenvaarttafel kan bijdragen Verduidelijking bovenstaande a.d.h.v. Het is nog steeds geen wettelijke
      aan een betere registratie van gege- voorbeelden:           verplichting een smartphone met be-
      vens t.b.v. bijvoorbeeld het Directive- Voorbeeld: BICS        paalde apps te hebben en te kunnen
      plan, maar ook voor onderbouwing  ● Werkt niet met de grensovergang bedienen.
      richting verladers om naar het water  Nederland - België... Met als gevolg
      over te stappen.          dat je bijvoorbeeld voor de brug van  Wat kun je zelf bieden:
                        Merksem komt en dat je het dok/ 1. Wij denken graag mee bij nieuwe ont-
      ● Vergroening Binnenvaart     haven niet in mag varen, mits je je wikkelingen.
      ◦ In het kader van verduurzaming en nieuwe BICS hebt verstuurd (wat 2. Wij willen ook evalueren om de zaken
      prijs subsidies voor HVO100 brand- heel lastig is)! Hier krijg je rare situ- beter te maken.
      stof uitleggen. Er is structuur nodig aties door, doordat schepen moeten 3. Op dit moment maken schippers zich
      vanuit de overheid. Wet- en regelge- blijven drijven, andere schepen hier al heel veel (gedwongen) eigen om
      ving moet kloppen.         weer omheen moeten varen, omdat te kunnen functioneren in een steeds
      ◦ Verduurzaming is van belang.   de schipper eerst via zijn computer digitalere wereld.
      ◦ 10 zero-emissie schepen binnen nu een nieuwe BICS moet versturen
      en twee jaar samen met aanleg infra  naar de Vlaamse Waterwegen. Dit Politieke proilering
      (ook i.s.m. Nederland Maritiem Mas- kan en mag absoluut niet de bedoe-
      terplan).             ling zijn!            Ook werden aan de ASV vragen gesteld
                        ● Sluispassages die worden geweigerd  over de wijze waarop de Binnenvaarttafel
    Tot zover een indruk van de eerste bijeen- door sluiswachters, omdat ze jou meer zou kunnen doen aan politieke proi-
    komst van de Binnenvaarttafel.     BICS bericht niet kunnen terugvin- lering van de binnenvaart.
                        den, terwijl voorgaande sluizen die
    Na de bijeenkomst           wél hebben gevonden...      Welke rol zou de Binnenvaarttafel vol-
    De ASV heeft een aantal vragen gehad  ● BICS werkt met “tussenpunten”, gens ASV kunnen spelen rondom poli-
    om te bedenken op welke wijze zaken maar daar kun je er maar 4 van invul- tieke proilering?
    vormgegeven zouden moeten worden.  len. Voor een aantal trajecten is dat 1. De binnenvaarttafel zou over bepaal-
    Daarop hebben wij de antwoorden gege- onvoldoende, zodat er iedere keer de onderwerpen kunnen proberen
    ven die u hieronder terugvindt.    problemen zijn bij sluizen en je soms  rondetafelgesprekken of iets derge-
                        voor 1 traject meerdere rekeningen lijks in de Kamer tot stand te brengen,
    Digitalisering Binnenvaart       ontvangt.              zoals we het eerder hebben gehad
                        ● Schippers die er niet uitkomen wor- over marktontwikkelingen (AGORA),
    Naar aanleiding van vragen over digitali- den gedreigd met boetes (150,-) CCR-regelgeving, varend ontgassen
    sering heeft de ASV het volgende aan de  terwijl het systeem zelf slecht werkt, en dergelijke.
    Binnenvaarttafel meegegeven:      geen juiste informatie geeft (“vul via- 2. De Binnenvaarttafel zou aanbeve-
                        punt in” terwijl er bedoeld wordt “u lingen kunnen doen over bepaalde
    Wat is de behoefte van jouw achterban  heeft te veel tussenpunten ingevuld”)  onderwerpen middels brieven aan de
    rondom digitalisering?         en de helpdesk vaak onbereikbaar is. Minister met afschrift aan de vaste
    1. Digitalisering moet vooral een oplos-                 Kamercommissie(s).
      sing zijn voor zaken en het leven van  Wat heb je daarvoor nodig van ande- 3. De Binnenvaarttafel zou in aanloop
      de binnenvaart(schipper) eenvou- ren:                naar Commissiedebatten Maritiem
      diger maken. Nu heeft digitalisering 1. Denken vanuit de gebruiker en de ge- en/of begrotingsdebatten gezamen-
      vaak als doel dat het voor de diverse  bruikers (schippers) meer meenemen  lijk position-papers kunnen aanleve-
      overheden eenvoudiger werkt en per- in het proces bij de ontwikkeling.  ren aan de Kamerleden.
      soneel uitspaart (bruggen/sluizen) en  2. Afstemming tussen verschillende 4. De Binnenvaarttafel zou een Kamer-
      maakt het ons leven ingewikkelder, spelers met hetzelfde doel (havens/ leden-Binnenvaartontbijt kunnen or-
      belemmert het ons in de bedrijfsvoe- vaarwegen/ organisaties).    ganiseren waarbij aan Kamerleden
      ring (door digitalisering van kunstwer- 3. 1 app/account voor alle havens, wal- zaken vanuit verschillende spelers
      ken worden er veel veiligheidsmarges  stroom e.d.           (verladers/ scheepseigenaren, be-
      ingebouwd dus duren de processen 4. Goede hulplijnen die beschikbaar zijn  vrachters et cetera) worden gepre-
      langer, en het varen onveiliger). als het nodig is (helpdesk BICS is in  senteerd vanuit verschillende the-
    2. Een systeem hoort gebruiksvrien- het weekend afwezig, onbegrijpelijk ma’s.
      delijk en werkbaar op de markt te in deze 24 uurs economie waar wij
      komen. Nu worden we gedwongen verplicht zijn met BICS te werken). Hoe zou ASV daaraan bij kunnen dra-
      te werken met systemen (BICS/ aan-                 gen?
      melden sluizen Terneuzen bijvoor- Suggesties:          Bij alle voorstellen zou de ASV haar input
      beeld die haperen, ongeloolijk veel   ● Maak ilmpjes om uit te leggen hoe je  en medewerking kunnen geven.

      tijd kosten en soms echt onwerkbaar  de apps of sites moet bedienen. Dat
      zijn. En altijd op strafe van boetes  is voor veel mensen veel makkelijker
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12