Page 9 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 9

CCR

      Energietransitie

                      meer duren, want de Europese Unie werkt  nodig. O dat te kunnen inancieren zou-
     Heel wat nieuwsbrieven hebben dit on- aan een richtlijn over energiebelasting en  den de scheepseigenaren ondersteuning
     derwerp inmiddels in de inhoud gehad.  die zal zo goed als zeker ook van kracht  moeten krijgen, vindt Nederland. Maar
     En ook bij de Kamerdebatten speelt worden voor scheepsbrandstofen. dan klinkt in een persbericht van de CCR
     het een grote rol: de binnenvaart moet                 het onheilspellende woord; “een fonds” wil
     groener.              Een tweede prioriteit op het gebied van de  men in het leven roepen. Schippers heb-
                      energietransitie in de Europese binnen- ben slechte ervaringen met fondsen. Den-
    Niet alleen voor Nederland is de energie- vaart i de inanciering van de vergroe- kend aan het reservefonds/sloopfonds
    transitie een cruciaal thema. In Europees  ning.            geheel door binnenvaartschippers zelf
    verband wordt gedacht en gesproken over                 opgebracht en nu leeggehaald door “an-
    een energiebelasting. Daarvoor wil men O nee, een fonds!      deren” via het IWT-platform, is het laatste
    zelfs de Akte van Mannheim opzijzetten.               waar de sector vertrouwen in heeft, een
    Tot nu toe hoeft de binnenvaart dankzij En dan wil men ook nog de uitstoot van fonds. Maar dit keer wordt het anders. De
    die Akte van Mannheim – die de onbelem- CO2 en andere broeikasgassen naar nul  gelden die ingelegd worden zullen niet
    merde vaart op de Rijn garandeert – geen  zien te krijgen in 2050. Daarvoor zijn aan- van de scheepseigenaren komen.
    accijns te betalen over scheepsbrandstof- zienlijke investeringen op en in schepen
    fen. Maar dat zal vermoedelijk niet zo lang               Echt niet? We houden het in de gaten.


      Hoop                      individueel schip op basis van een aanbe- zulke collectieve oplossingen voor kleine
     Een sprankje hoop putten we uit ont- veling van de CCR een vrijstelling van de  schepen. Kleine schepen? Hoe klein?
     wikkelingen die in ieder geval voor voorschriften toe te kennen door toepas- De ASV heeft gestreefd naar schepen tot
     de kleinste binnenvaartschepen mis- sing van de zogeheten hardheidsclausule.  1.500 ton (om te beginnen), maar dat lijkt
     schien toekomst kunnen bieden.   Schippers weten echter dat dit een onbe- er (nog) niet in te zitten.
                      gaanbare weg is en maken er dus geen
    Tenminste: als die schepen die nog over  gebruik van. Gevolg: 95% van de inter- Te weinig, te laat (daar heb je de ASV
    zijn, en dat zijn er niet veel (spitsen en nationale Spitsenvloot is de afgelopen 30  weer)
    Kempenaars), het redden tot de regelge- jaar uit de actieve vaart genomen. En de
    ving van 2030 ingaat. En dat is nog maar  laatste 10 jaar is 25% van de Nederlandse  We horen over “spitsen en Kempenaars”
    de vraag. Het is een overwinning voor de  schepen tot 1.000 verdwenen.  en moeten iedereen die denkt dat we nu
    ASV dat nu eindelijk ingezet wordt op een                staan te juichen weer teleurstellen. Te laat
    “generaal pardon” of zoals men het noemt  Hoe klein is een klein schip? (voor de meeste schepen van dat tonna-
    een “collectieve hardheidsclausule”. Of               ge, zeker gezien het feit dat velen niet aan
    het op tijd is en of het genoeg is? Dat na- Maar nu lijkt het dus zo te zijn dat men wil  de huidige regelgeving kunnen voldoen)
    tuurlijk niet.           dat naast de bestaande hardheidsclausule  en te weinig, omdat de volgende categorie
                      die voor alle scheepstypen geldt, waarbij  schepen die niet meer kan voldoen, aan
    Het positieve nieuws        in individuele gevallen de hardheidsclau- de beurt is.
                      sule dan een oplossing zou moeten kun-
    Na jaren waarin gezegd werd dat er ei- nen bieden, ook collectieve oplossingen We blijven wel hopen dat dit zal leiden tot
    genlijk niets mogelijk was, blijkt nu dat op internationaal niveau (CCR/CESNI) herbezinning zodat de categorie schepen
    de Nederlandse delegatie Rijnvaartcom- een optie kunnen zijn. In Nederland wor- die een slagje groter is net op tijd gered
    missarissen bij de CCR zich de komende  den er voorbereidende werkzaamheden kan worden van de sloophamer. Hoop
    twee jaar in wil zetten om via een col- verricht met het oog op een voorstel voor  doet leven tenslotte.
    lectieve hardheidsclausule respijt te krij-
    gen voor de (problematische) technische
    overgangsbepalingen. We begrijpen dat
    Nederland, als voorzitter van de CCR,
    zich daar hard voor wil maken.

    De CCR zelf ziet kennelijk nog steeds
    niet de onoverkomelijkheid van die eisen
    in, want zij schrijft op haar website “dat er
    een risico is op knelpunten voor bepaalde
    scheepscategorieën”. Tot nu toe heeft de
    CCR maar ook het Ministerie I&W altijd
    verwezen naar de mogelijkheid om een
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14