Page 10 - aug_2023.pdf
P. 10

Dennis van Wijlen, eigenaar van Diesel-
                        power Drechtsteden, geeft zijn presenta- Jaarverslag                        tie “Kwaliteitsproblemen brandstofen bin-
                        nenvaart”. Men zag eind 2019 begin 2020  Paul Markusse wordt gevraagd om het
                        een verandering in de samenstelling/ jaarverslag wat hij opgesteld heeft, voor


                        kwaliteit van de brandstofen. Daarbij veel  te lezen. Een hele prestatie gezien de re-                        dichtslaande brandstof en smeerolieil- cente operatie aan zijn ogen. Sunniva as-
                        ters. Men is daarop een onderzoek gestart  sisteert hem daarbij door de papieren vast
                        en daar is een rapportage uit gekomen te houden.
                        welke gepresenteerd wordt. Er is een stu-
                        die naar de achtergrond van de motoren  Toekomst binnenvaart door Nicole van
                        uitgevoerd en men heeft meer dan 10.000  der Sman, afdelingshoofd Binnenvaart en
                        monsters en samples genomen. Kortom, Vaarwegen bij de directie Maritieme zaken
                        er zijn veel schades. Alleen bij Dieselpo- van het Ministerie I&W
                        wer Drechtstreden 44 met een gemiddeld
                        schadebedrag van een 100.000 euro. De reden dat ze hier is, is om meer ken-

                         zitten stofen in de brandstof die doo  nis op te doen over onze wereld. Ze geeft
                        een standaard brandstoilte heen gaan  een presentatie over de toekomst van                        en voor schade zorgen in de injectoren. de binnenvaart n.a.v. de brief van Minis-
                        Maar ook in de smeerolie wat zorgt voor  ter Harbers. Het maatschappelijk belang
                        schade/slijtage aan de cilinderwanden van de binnenvaart is groot. Het neemt
                        en zuigers. Monstering is enorm belang- namelijk 35% van het totale goederen-
                        rijk om een dossier op te bouwen voor de  vervoer op zich en draagt voor een groot
                        verzekeraar. Er komen wat vragen uit de  gedeelte bij aan de economische groei
                        zaal over hoe de brandstof vervuild is met  en de welvaart. De kracht van de binnen-
                        stofen die er niet in horen. De heer van  vaart is dat ze grote hoeveelheden in één
                        Wijlen heeft daar wel zijn gedachten over,  keer vervoert. Daardoor is het duurzaam,
                        maar geeft aan dat hij voorzichtig is om ontlast het de wegen en is goedkoop en                        daar uitspraken over te doen. Het is in ie- eiciënt. Men wil het huidig percentage
                        der geval duidelijk dat die stofen niet in de  vervoersaandeel vasthouden en liefst het
                        brandstof thuishoren.       aandeel nog vergroten. Maar men staat
                        Peter van der Veen geeft ook een korte hierbij voor een aantal opgaven en uitda-
                        presentatie van de monstering van de gingen. Je moet dan denken aan de ener-
                        eigen brandstof. Deze heeft hij uit laten gietransitie (bestaande uit inanciering en
                        voeren, nadat de tank volledig gereinigd brandstoftransitie), digitalisering logistieke
                        was en “verse” brandstof gebunkerd is. Er  ketens, geautomatiseerd varen, ketenop-
                        wordt een graiek getoond. De waardes  timalisatie, samenwerking, modal-shift,
                        van stofen die niet in de brandstof thuis- kleinschalige binnenvaart en toekomstbe-
                        horen in de monsters, zitten ver boven de  stendige vaarwegen (instandhouding, kli-
                        rode lijn. Dit om duidelijk te maken hoe maat adaptief hoofdvaarwegennet). N.a.v.
                        ernstig het is gesteld met de kwaliteit van  van de automatisering komt er uit de zaal
                        onze brandstof. De vraag blijft; hoe komen  een vraag wat automatisering beter kan
                        die stofen in de brandstof?    dan de schipper zelf. De overheid denkt
                                         dat het ondersteunend kan zijn. Er ont-
                        Labelsysteem            staat discussie in de zaal waarbij de con-
                                         clusie is dat de ketting niet sterker is dan
                        We hebben nog niet het gehele concept de zwakste schakel. Met name over het
                        convenant, dus kunnen hier weinig zinnigs  behoud van wat we nu hebben aan klein-
                        over zeggen. ASV hamert erop het doel schalige binnenvaart en de bedreiging
                        voor ogen te houden. En dat is; schoon die het alopen van de overgangsbepa-
                        zijn. Zorg dat het systeem breed erkend lingen daarvoor vormt. Ook hier ontspant
                        wordt. De stem van de schipper zou groter  zich een levendige discussie. Nicole rond
                        moeten zijn, meten aan de pijp gemakke- uiteindelijk haar presentatie af. De infra-
                        lijker en betaalbaarder. Rob Leussink van  structuur is toe aan de grootst mogelijke
                        KBN vult aan dat het geen motorlabel, onderhoudsopgave ooit. Extra middelen
                        maar een scheepslabel is en geeft aan zijn vrijgemaakt. Overheid en sector pak-
                        dat er daarom een aantal onderzoeksvra- ken opgaven gezamenlijk op en een inte-
                        gen/criteria opgesteld zijn voor TNO. De grale benadering staat voorop.
                        CO2 berekening is niet zoals wij het wil-
                        len zien. De totale footprint zou meegeno- Ontwikkelingen in Europa, verslag ge-
                        men moeten worden. Snelle aanpassing sprek DG MOVE
                        moet mogelijk zijn op het moment dat er
                        andere brandstofen ingevoerd worden.  Sunniva vertelt dat de ASV vanwege de
                        Sluit generatorsets uit van het label. Sluit  urgentie van de problemen m.b.t. het af-
                        biobrandstofen uit van het label, omdat  lopen van de overgangsbepalingen naar
                        die efectief voor meer emissie zorgen. Er  Brussel is gegaan. Daar gaf men aan dat
                        ontstaat discussie over het onttrekken van  we als land een uitzondering kunnen aan-
                        gewassen voor voedsel t.b.v. het maken vragen voor groepen schepen of bepaalde
                        van biobrandstofen.        eisen. Er worden formulieren opgesteld


    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15