Page 8 - aug_2023.pdf
P. 8

Gerrie Nijenhof waarderende woorden goed hun punt kunnen maken en uitge- ving te voldoen.
      van dank. Hij typeerde het voorzitterschap  legd wat de CCR-regels voor consequen-
      van Gerberdien, in combinatie met haar ties hebben. Europa was niet op de hoog- Emissielabelsysteem/FAME/biobrandstof-
      man Cor en Sunniva, als niet te evenaren  te van deze consequenties. Na aloop  fen. Ronald presenteert dit onderwerp.
      en vraagt om een staande ovatie waarop  waren ze dat wel. NL kan volgens Europa  ASV heeft indertijd niet meegetekend met
      eenieder opstaat en applaudisseert. Ger- gewoon een uitzonderingpositie aanvra- Greendeal. Toch is de ASV weer bena-
      berdien is helemaal sprakeloos. Jessica gen voor bepaalde groepen of regelge- derd om mee te denken met labelsysteem
      overhandigt vervolgens het cadeau in de  ving mits dat dit onderbouwd is. Daarmee  wat o.a. uit diezelfde Greendeal voort-
      vorm van een cheque voor een weekend- is de ASV terug naar het Ministerie ge- vloeit, omdat men kennelijk toch waarde
      je weg.               gaan. Daar is een deel dat bereid is om hecht aan ons als vereniging en niet om
                        naar mogelijkheden te zoeken, maar an- ons heen kan. ASV wil om dezelfde rede-
      Financieel verslag e.d.       dere mensen binnen het Ministerie willen  nen als waarom ze de Greendeal niet wil-
                        hier niet aan. Dit zijn ook de mensen die  de tekenen, het convenant aangaande het
      Het inanciële verslag wordt gepresen- o.i. verantwoordelijk zijn voor het beleid labelsysteem ook niet tekenen. Het is niet
      teerd door Jessica. De kascontrole is van de afgelopen jaren. Een aantal men- werkbaar en te duur. Het Ministerie heeft
      gedaan door Gerrie Nijenhof en Maarten  sen binnen het Ministerie is van mening iemand de opdracht gegeven om de ver-
      Valkema en in orde bevonden. Maarten dat we de hardheidsclausule aan moeten  schillende partijen bij elkaar te brengen.
      Valkema zijn termijn zit erop als kascon- vragen en blijven daarop hameren, terwijl  Denk hierbij aan havens, banken, KBN
      troleur en Ronald Sipsma vervangt hem. al aangetoond is dat deze onwerkbaar is  en de ASV. Een aantal partijen wilden het
      De kilometervergoeding wordt opgewaar- en een eindeloos traject is. Maar Europa  convenant niet tekenen zoals het voorlag
      deerd. De extra giften komen van de do- zegt dat men dat gewoon als land kan en iedere partij kon punten aandragen die
      nateurs. Iemand uit de leden wijst er ijn- doen. De CCR maakt geen onderdeel uit  in het convenant moeten staan. Als ASV
      tjes op dat de kascommissie normaliter van Europa en heeft daarin niet het laatste  kunnen we delen van het convenant wel
      een presentatie geeft en dat nemen we woord, maar Europa wel. Als individueel onderschrijven. De vraag ligt nu voor aan
      mee voor de volgende keer.     ondernemer kun je natuurlijk de clausule  de leden. Tekenen we mee en kunnen we
      Begroting. We zijn binnen de grenzen van  aanvragen. De opdracht aan ons is nu een aantal punten in het convenant om-
      de begroting gebleven. De huur van het om middels het invullen van formulieren, buigen, of tekenen we niet? Maar hoe dan
      kantoor wordt geïndexeerd en is daarom  waarop de eisen 2035/2041 staan, de ook; het convenant komt er. Het Ministerie
      iets hoger. De inkomsten zijn iets naar be- mogelijkheid/onmogelijkheid van de eisen  blijft aandringen bij de ASV om te tekenen.
      neden begroot, omdat een aantal leden breed inzichtelijk te maken en daarbij de  Maar waarom wil men dat en wat heb je
      gestopt is met varen. Er zijn echter nieuwe  kosten en optelsom der delen. Het on- eraan als je iets tekent wat niet gedragen
      leden bijgekomen, dus zal dat weer iets derscheid personeel en geen personeel wordt door de schippers? ASV wil iets
      opgetrokken worden. Over het eindejaars- moet je niet willen. Daarbij moeten we werkbaars wat breed gedragen wordt. Het
      feest wordt gestemd. Iedereen is voor een  waken om niet op alle individuele eisen voorstel van de ASV is om te wachten op
      feest en dit is al in de begroting opgeno- in te gaan. Want anders dreigt weer het een nieuw convenant.
      men. Het is niet nodig om de contributie te  ontstaan van een moratorium waarbij mis- ASV vindt dat het label:
      indexeren, want er staat geld genoeg op  schien een paar eisen vervallen, maar de  •  Internationaal moet zijn.
      de rekening.            overige blijven bestaan en deze voor in- •  Op vrijwillige basis en niet alsnog een
      Balans. Er is even een discussie over de  dividuele schepen nog steeds onhaalbaar  indirecte verplichting.
      depositogarantiestelling. Is dit een maxi- zijn. Maar tegelijkertijd moeten we wel dui- •  Het emissielabel en Green Award
      mum bedrag per rekening of per bank? Dit  delijk maken dat het een enorm probleem  moeten gescheiden zijn of wederzijds
      moet even uitgezocht worden. Daarbij is is. CCR heeft zelf gezegd in een rapport  erkent worden.
      het van belang dat het zwart op wit staat  dat investeringen proportioneel moeten •  Houdt het doel voor ogen. Ofwel,
      dat we op zowel de betaal- als spaarre- zijn met de winst aan veiligheid. Eenieder  daadwerkelijk schoon en niet een
      kening een garantiestelling hebben. Is dat  is bereid om de formulieren in te vullen. schoon label.
      niet het geval dan moeten we een extra Deze willen we vertalen om onder zoveel  •  Daarbij moet er een toekomstgarantie
      rekening openen bij een andere bank. De  mogelijk schepen van de verschillende zijn op investeringen in het verleden.
      zaal ontlast Jessica van haar verantwoor- landen te verspreiden. Zowel papier als di- •  Alle havens moeten het erkennen.
      delijkheid, omdat alles in orde bevonden gitaal. Ingevulde formulieren kunnen naar  •  Eenvoudig, werkbaar en betaalbaar.
      is.                 info@algemeeneschippersvereeniging.nl  Hierin stond de ASV niet alleen.
      Algemeen inancieel. De vraag komt of we  gestuurd worden. In Europa maakt men •  Neem de footprint mee.
      nog deelnemen aan een beurs. Voor nu zich enorme zorgen om milieu en klimaat.  •  Het label moet snel aangepast kun-
      zien we geen meerwaarde. Als mensen Wellicht werkt dat in ons voordeel. Het is  nen worden.
      zich geroepen voelen… Het is veel werk  ook helemaal niet duurzaam om nieuw te  •  Biodiesel met extra uitstoot moet niet
      qua voorbereiding e.d. Dit wordt even bouwen als bestaand goed onderhouden  als schoon gerekend worden middels
      geparkeerd en op de najaarsvergadering  kan worden. Vergroening moet daarbij los  rekentrucjes.
      kunnen we het er over hebben.    staan van technische eisen.
                                         In het convenant worden organisaties
      Overleg met leden over verschillende Handhaving (vaartijdenboek e.d.) We onterecht als binnenvaartbranche orga-
      onderwerpen             zijn aan de slag met IL&T.     nisaties genoemd. Denk hierbij aan SAB,
                                         EICB, NVB, GREEN AWARD. En deze
      Bezoek Europa/Ministerie. ASV is samen  Vergroening binnenvaart. Dit zou in het praten vooral óver de binnenvaart en niet
      met EOC en Evofenedex naar Brussel ge- middagdeel komen, maar is niet als apart  vóór de binnenvaart. Er zijn te veel orga-
      weest. Het was een heel goede ontmoe- punt aan de orde geweest omdat we in nisaties in dat systeem die er wat over
      ting met een delegatie mensen van DG tijdnood kwamen. Het is wel genoemd in  willen zeggen maar zij hoeven het niet te
      MOVE. In de eerste instantie hadden ze het kader van de vuile brandstof waar- betalen. Ook de wijze van CO2 berekenen
      wel een vooroordeel, maar hadden ook mee we te maken hebben en de onnodige  deugt niet. Het Ministerie luisterde wel se-
      goed kennisgenomen van de briefwisse- kosten die gepaard zouden gaan met de  rieus naar onze bezwaren.
      ling. ASV, EOC en Evofenedex hebben investeringen om aan onzinnige regelge-

    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13