Page 12 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 12

Toekomst binnenvaart

       Toekomst Binnenvaart?
                        CCR/CESNI regelgeving, mits er ingegre- voldoen. Dat staat gelijk aan 1.488.001
      Dit onderwerp staat op de agenda pen wordt.            ton = 50.000 vrachtwagens.
      van het Commissiedebat Maritiem
      van 8 februari bij agendapunt 19: De opdracht van het onderzoek is ech- Het verdwijnen van de kleinere schepen
      (Actieagenda)           ter incompleet, omdat het gericht is op zal opgevangen worden door vrachtwa-
                        de eisen aan schepen vanaf 2035 en gens op de weg; nieuwe kleine schepen
      De Actieagenda Toekomst Binnenvaart voorbijgaat aan de nieuwbouweisen aan kunnen niet gebouwd worden op inan-
      komt voort uit eerdere onderzoeken wat bestaande schepen die al gelden vanaf ciële en technische gronden. De totale
      betreft de toekomst van de binnenvaart. 2010 voortgezet in 2015, 2020 en 2025, economische schade door deze ‘reverse
      Daar heeft de ASV een uitgebreide reac- waardoor de impact van de problematiek  modal shift’ wordt door Panteia berekend
      tie op geschreven die als bijlage meege- (een bestaand schip laten voldoen aan in  op 30 tot 172 miljoen euro, als gevolg van
      stuurd is. Hieronder vindt u de samenvat- totaal 139 nieuwbouweisen) onvoldoende  extra CO2-emissie, meer schade aan we-
      ting:                duidelijk wordt.          gen, meer congestie en meer ongevallen.
                        In dit schrijven leggen wij uit dat de impact  Per klein schip betekent dit een maat-
      Samenvatting Reactie ASV op Toe- veel groter is dan aangenomen wordt door  schappelijke bijdrage van 129.000 euro
      komst Binnenvaart/ Tegenrapport De de onderzoekers.         per jaar, aldus het rapport.

      efecten van he alopen van de lang-
      lopende overgangsbepalingen in ES- 62% van de Nederlandse binnenvaart- Oplossing: laat Europa ingrijpen: Mi-
      TRIN (2035/2041)          vloot verdwijnt          nister zet geen stappen richting Europa
      N.a.v. de brief van Minister Harbers                De genoemde oplossingen door Panteia
      van 30 november 2022 (I E NW/BSK- Van de 4.433 (Nederlandse, Duitse en en Erasmusuniversiteit zijn geen oplossin-
      2022/271554) over de toekomst van Belgische) droge-ladingschepen zijn er gen. Ingrijpen door Europa is de enige uit-
      de binnenvaart heeft er een onderzoek 3.148 gebouwd voor 1976. Die schepen weg. Dat is mogelijk als Nederland vraagt
      plaatsgevonden. Daarbij gaat het om vra- moeten aan onmogelijke CCR-eisen vol- om dispensatie voor deze schepen. Dat
      gen over de mate waarin de kleinere bin- doen met als doel te verdwijnen. Dat be- daar een kans op is als Nederland dat
      nenvaart (schepen tot 1.500 ton) een kans  tekent dat (minimaal) 71,2% van de bin- vraagt, heeft mevrouw Rosca van de Eu-
      maakt op voortbestaan en wat de efecten  nenvaartvloot aan Nederlandse, Duitse ropese Commissie DG MOVE bevestigd.
      op de maatschappij zullen zijn als zij ver- en Belgische schepen zal verdwijnen. Een  De ASV is daarom een enquête gestart
      dwijnen.              equivalent van 2.945.198 ton= 98.000 onder de binnenvaart om de Minister iets
                        vrachtwagens.           in handen te geven waarbij hij de vraag
      Dit onderzoek onderschrijft het maat-                om dispensatie kan onderbouwen. De
      schappelijk grote belang van het voortbe- Wat de Nederlandse schepen betreft: mi- Minister heeft de uitkomsten ontvangen,
      staan van de kleinere schepen en maakt  nimaal 62,1% van de Nederlandse binnen- maar heeft dat echter tot op heden toe
      ook duidelijk dat zij zullen verdwijnen door  vaartvloot zal niet aan de eisen kunnen niet gebruikt.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17