Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Helmond

Beperking bedieningstijden kunstwerken t.b.v. de binnenvaart (sluis 8 en 9 en brug in de Churcilllaan)

Aan Gemeente Helmond
Postbus 950,
5700 AZ Helmond

t.a.v commissie Omgeving
t.a.v. commissie bestuur en economie
t.a.v. de heer de Vries wethouder verkeer en vervoer
t.a.v. de heer Smeulders wethouder duurzaamheid, inclusief milieu en energie
t.a.v. de heer van Bree, wethouder Economische Zaken

Rotterdam, 12 april 2017

Betreft: Zienswijze voornemen gemeente Helmond tot beperking bedieningstijden kunstwerken t.b.v. de binnenvaart (sluis 8 en 9 en brug in de Churcilllaan)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij, als schippersorganisatie, u wijzen op het volgende:

Een van onze leden heeft ons op de hoogte gesteld van een (voor de binnenvaart negatief) voornemen tot wijziging van de bedieningstijden kunstwerken ten behoeve van de binnenvaart, te weten sluis 8 en 9 inclusief de brug in de Churchilllaan te Helmond.

De zienswijze gaat specifiek over het voornemen tot gewijzigde bediening van de genoemde sluizen en brug, maar daarnaast over de houding van de gemeente Helmond waaruit blijkt dat men vervoer over water benadeelt ten opzichte van vervoer over de weg.

Voornemen: Bedieningstijden voor binnenvaart worden sterk ingekrompen
De wijzigingsvoorstellen naar aanleiding waarvan wij deze brief schrijven houden in dat de bedieningstijden sterk worden ingekrompen.

In de huidige situatie zijn de bedieningstijden als volgt:
Maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag van 06.00 uur tot 14.00 uur

Het voornemen lijkt te zijn dat de bedieningstijden worden gewijzigd in:
Maandag t/m donderdag van 06.00 uur tot 18.00 uur ( 4 uur minder op een dag)
Vrijdag van 06.00 uur tot 20.00 uur (2 uur minder)
Zaterdag geen bediening meer (8 uur minder)

In totaal levert dat een beperking van vaarmogelijkheden van minimaal 26 uur per week op. Minimaal, schrijven wij want de schepen zullen zich, zeker in het weekend, ophopen en daarmee zal de wachttijd nog in ernstige mate toenemen.

Uitvoering voornemen gemeente Helmond veroorzaakt gevaarlijke situatie
Daarbij komt dat de mogelijke ligplaats voor de sluis 9 richting Helmond sinds een aantal jaren niet meer te gebruiken is voor vrachtschepen. De hele lengte is namelijk bestemd voor plezierjachten op een klein stukje na waar praktisch geen enkel vrachtschip kan liggen gezien de afmeting daarvan (en het feit dat er een ondiepte is vlak bij de sluis).
Het effect van uw handelen zal zijn dat u niet alleen de binnenvaartsector sterk benadeelt maar bovendien gevaarlijke situaties schept. De pleziervaart ziet de bordjes “ligplaats pleziervaart” en gaan dus op die plekken liggen waarna de beroepsvaart geen kant meer op kan. Wij voelen ons gedwongen hierbij aan te geven dat wij de gemeente verantwoordelijk houden voor ongevallen die eventueel daardoor zullen ontstaan.

Verkeerde keuze
Naast dit alles willen wij de gemeente wijzen op het feit dat dit een bezuiniging is op de vervoersmogelijkheden van de binnenvaart terwijl aantoonbaar uitgaven zijn gedaan aan een sluis (sluis 7) die nooit meer gebruikt wordt. Wat de ASV betreft is dit een duidelijk voorbeeld van het maken van de verkeerde keuzes.

Bedrijfstak benadeeld
Vervoer over water is wellicht niet de snelste manier om te vervoeren maar wordt door de opdrachtgevers wel altijd als bijzonder betrouwbaar gezien. Dat betekent dat men kan rekenen op aankomsttijd zoals de schipper dat voorziet. Met deze maatregel zal de betrouwbaarheid afnemen (hoeveel schepen liggen er te wachten voordat je aankomt bij de sluis? Hoe kun je met enige zekerheid voorspellen wanneer je op je losplaats zult zijn?). De bedrijven die hun goederen via vervoer over water afnemen worden ook sterk benadeeld. Zij hebben nu al vaak een strakke planning maar zullen hierdoor vaker tegenkomen dat een schip waarop gerekend wordt er nog niet is. Daarmee straft de gemeente Helmond bedrijven die gebruik maken van de minst milieubelastende vervoersmiddelen

Oneerlijke concurrentie
Ook is er sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van vervoer over de weg. Want het feit dat de schippers zo beperkt worden in hun vaartijd maakt dat het schip in verhouding per vaaruur duurder zou worden. De klant die de goederen afneemt zal die extra kosten niet willen betalen. Een optie is dan dat de klant kiest voor vervoer over de weg. Wij mogen toch aannemen dat de gemeente Helmond daar niet op uit is.

Waarschijnlijk zal de schipper gedwongen het verlies nemen in een periode dat de binnenvaart al in zwaar weer verkeert. Op dit moment verdwijnen al veel schepen van de afmetingen die in Helmond kunnen komen. Al die verdwenen schepen worden vervangen door vrachtwagens. Daar speelt dit beleid een grote rol in. De ASV vindt het onverteerbaar dat een gemeente de inkomenspositie en de kansen op voortbestaan van de binnenvaartsector op deze wijze negatief beïnvloedt.

Wij kunnen ons werkelijk niet voorstellen dat de gemeente Helmond willens en wetens deze bedrijfstak zo wil benadelen. Daarom vragen wij u, voordat het besluit definitief is, u te bezinnen op deze vergaande keuze.

Voornemen tot besluit herzien
Wij vragen u namens het beroepsgoederenvervoer over water om dit voornemen tot besluit te herzien. De tijden zijn veranderd, de visies over milieu, veiligheid en congestie ook. Daar zou ook de gemeente Helmond voor open moeten staan, lijkt ons. Zeker indachtig het Europese Witboek Vervoer waarbij Europa streeft naar een verschuiving van transport over de weg naar transport over water (20% in 2020, 50% in 2050) Het is toch een vreemde zaak dat steeds meer drempels worden opgeworpen voor schepen terwijl het de bedoeling heet te zijn dat er juist meer gebruik gemaakt zou worden van transport over water.

Wie is de ASV?
De ASV is dé Nederlandse belangenbehartiger voor de binnenschippers die gebruik maken van de haarvaten van de waterwegen. Een deel van de leden vaart op een klein schip zoals een Spits of een Kempenaar, anderen op grotere schepen maar allen maken regelmatig gebruik van de Brabantse vaarwegen waarbij Helmond een belangrijke losplaats is. De ASV neemt deel aan overleggen bij overlegorganen vanuit het ministerie Infrastructuur en Milieu zoals thema-overleggen gericht op de binnenvaart .

Daarnaast is de ASV actief in het WBR (havenzaken Rotterdam) en het WBA (Amsterdam). De ASV heeft o.a. als doelstelling het streven naar onvervalste concurrentie tussen vervoersmodaliteiten. Het voorkomen dat de binnenvaart onnodig kosten moet maken, gehinderd wordt in haar bedrijfsuitoefening of niet (tijdig) de (juiste) plaats van bestemming kan bereiken hoort daarbij.

Binnenvaartbeleid Helmond
Los van dit specifieke voorval willen wij ook uw aandacht vragen voor het feit dat u als gemeente kennelijk geen beleid heeft in de vervoerssector gericht op stimulering van de binnenvaart. De vervoerstak die juist door haar aanwezigheid kan zorgen voor minder files en een schonere omgeving wordt door uw gemeente genegeerd. Ondertussen neemt de gemeente vele uren van de mogelijke vaartijd van de binnenvaartschepen af, kennelijk niet realiserend dat als u het equivalent van deze schepen op de weg in de vorm van vrachtwagens zou aantreffen het fileleed helemaal niet meer te overzien zou zijn.
Maar in plaats van deze noodzakelijke vervoerstak te koesteren maakt de gemeente Helmond het de schippers extra en onnodig moeilijk
Wij pleiten er daarom voor dat u uw strategie daaromtrent gaat herzien.

De vaarweg als uitweg
Ter informatie stuur ik u hierbij het pamflet dat wij aan de Tweede Kamerleden hebben gestuurd in verband met de verkiezingen. U zult begrijpen dat de tekst “de vaarweg als uitweg” slaat op het feit dat de mogelijkheden van vervoer over water nog te vaak niet gezien worden, we merken op dat bij de beleidsmakers de binnenvaart niet langer in het hart en hoofd aanwezig is. Dat leidt tot een voortdurende stroom van extra belemmeringen voor de binnenvaartsector. Daar spreken we ook u als gemeente op aan.

Tot zover onze informatie. Wij zouden graag als vertegenwoordigende partij voor de binnenvaart op korte termijn hierop een reactie vanuit de gemeente Helmond ontvangen.

Mocht u hierover nader informatie willen ontvangen dan verstrekken wij die uiteraard graag. Ook vragen of opmerkingen zijn van harte welkom.

Ik hoop u hiermee vooralsnog voldoende op de hoogte gesteld te hebben.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Sunniva Fluitsma
voorzitter ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88 77 91