Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Reactie ASV op offerte evaluatie boete en handhavingsbeleid

Onderstaande heeft de ASV opgestuurd naar ILT en alle betrokkenen bij het overleg:

De ASV is positief over de opzet van de voorgenomen evaluatie boete- en handhavingsbeleid.

Wel wil de ASV opmerken dat het bestand waar Panteia over kan beschikken (2.000 schepen) ruim voldoende zou moeten zijn om uit te putten en dat de ASV ertegen is ledenlijsten door te spelen in dit kader. Daarbij ook refererend aan de wetgeving die aangescherpt wordt (of eigenlijk actiever toegepast zal worden) wat betreft de privacy (zie het stukje over AVG bijgevoegd).

Inhoudelijke reactie:
Positieve ontwikkeling wat betreft de inhoud van de offerteaanvraag:. Vergelijkend onderzoek hoogte naar de boetebedragen

De wijze waarop de eerdere offerteaanvraag geschreven is, neigde naar verzamelen van veel objectieve data waarop motie 167 uitgevoerd wordt. Dus vooral een vergelijking wat betreft hoogte van boetes in de verschillende sectoren, waarbij wij het begrip “frequentie” controles in die vergelijking niet tegenkwamen en dat terwijl toch wel bekend geacht mag worden dat de pakkans een grote rol speelt bij het effect van handhaven en beleving van boete- en handhavingsbeleid door degenen die ermee te maken krijgen. De ASV is positief over het feit dat in deze offerte in de vergelijking wat handhaving betreft met andere sectoren niet alleen de hoogte van de boetes maar ook de mate waarin de betreffende bedrijven de kans lopen op controle, meegenomen worden.

Achtergrond reactie ASV:
Dit zijn zo veel instanties dat dat al op zich genoeg zegt over de frequentie en de wijze van handhaving op de plus-minus 5.000 schepen. Hierdoor krijg je het idee dat schippers nimmer te goeder trouw zouden handelen en er vele ongelukken zouden gebeuren als er minder gecontroleerd wordt. Dit betwisten wij zeer. De regelgeving neemt enorm toe de laatste jaren, soms door politieke, juridische, technische redenen of uit naam van veiligheid of andere oorzaken. Daardoor wordt het soms een erg onoverzichtelijke hoeveelheid controles voor schippers maar ook voor controlerende Boa’s, waar nogal eens regels in sneltreinvaart veranderen.

Positieve reactie op de inhoud van de offerteaanvraag onderdeel Onderzoek naar de werkwijze en beleving toezicht/handhaving Bvw
De ASV heeft al aangegeven (zie alle notulen en ook de opmerkingen van de ASV bij de notulen) dat wij vooral hechten aan dit deel van het onderzoek, waarbij de uitvoering van de aangenomen motie 119 zou plaatsvinden en waarbij schippers een actieve rol kunnen spelen bij de evaluatie, meer dan aanleveren van casussen. Gezien de huidige opzet lijkt hier voldoende aan tegemoetgekomen te worden.

Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede evaluatie komt op de punten die ook als problematisch zijn aangedragen via de petitie door vele handtekeningen, heeft de ASV voorgesteld aan ILT onderstaande punten specifiek te evalueren:

 • Is (het voornemen tot) de boeteoplegging proportioneel wat betreft het eventueel behaalde economische voordeel? (of is in ieder geval NIET aangevoerd/gebleken dat dat niet het geval zou zijn?)
 • Is (het voornemen tot) de boeteoplegging proportioneel wat betreft het eventueel ontstane veiligheidsrisico? (of is in ieder geval NIET aangevoerd/gebleken dat dat niet het geval zou zijn?)
 • Is bij (het voornemen tot) de boeteoplegging aangetoond dat de overtreder te verwijten valt dat hij de overtreding heeft begaan?
 • Is bij (het voornemen tot) de boeteoplegging aangetoond dat de overtreder NIET “te goeder trouw” heeft gehandeld?
 • Is bij (het voornemen tot) de boeteoplegging de boete evenredig aan de overtreding?
 • Is bij (het voornemen tot) de boeteoplegging de boete slechts een maal per overtreding (voor hetzelfde feit) opgelegd?
 • KAN de wijze van controleren wel rekening houden met zaken als proportionaliteit, verwijtbaarheid, aantoonbare schuld? (daarbij denken we specifiek aan het controleren op afstand)
 • Heeft het feit dat men wel/niet een convenant heeft afgesloten invloed gehad op de wijze van controleren. Zo ja, hoe?
 • Door wie is er gecontroleerd en past de controle binnen diens bevoegdheid?
 • Is bij de controle wel/niet rekening gehouden met de status van het schip (At/m E)? op welke wijze en hoe is de schipper daarvan in kennis gesteld
 • Is er bij gebruik van controleren middels status A t/m E duidelijk met de schipper gecommuniceerd wat de status is, waarom dat zo is en wat de gevolgen zijn?
 • Is AIS gebruikt als opsporingsmiddel?

Niet altijd zijn er casussen nodig om te evalueren; er kan ook op algemener niveau geëvalueerd worden.

Algemene evaluatie (dus dat kan ook los van specifieke casussen)

 • Zijn de beroepstermijnen redelijk? (gezien de beroepsgroep waar we mee te maken hebben)
 • Is de beroepsprocedure duidelijk?
 • Is de beroepsprocedure slechts voor een uitleg vatbaar?
 • (hoe) Is de onafhankelijkheid van de instantie waar beroep/bezwaar aangetekend wordt voldoende gewaarborgd?

De ASV heeft in een eerder stadium zaken doen toekomen aan ILT die deze zaken zouden doorgeven aan het onderzoeksbureau. Daaronder bevonden zich o.a. het zwartboek, zoals wij dat uitgereikt hebben aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

We hopen dat u deze reactie als ondersteunend en opbouwend ervaart. Dat is in ieder geval de bedoeling.