Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Verslag CCR

Op 6 maart was er wederom een vergadering met de Rijnvaart Commissaris Dick van Doorn.

Namens de ASV waren Piet Bennik en Ger Veuger aanwezig op kantoor bij het CBRB.

Verder aanwezig Willy Kreusch, Lijdia Pater, Dick van Doorn, Ton Wingelaar, Robert Kasteel, Gerard Kester en Marleen Buitendijk.

De heer van Doorn opent de vergadering.
Hij geeft nog wat nadere uitleg van de Nederlandse vertegenwoordiging in de CCR in Straatsburg.

Wat betreft de impact analyse; daar wordt mee bedoeld, dat er bij alle beslissingen van de CCR gekeken moet worden naar de gevolgen die de maatregelen zullen of kunnen hebben op de ondernemingen. Dit gebeurt nog veel te weinig.
Ten aanzien van het Vlaamse bureau voor de verstrekking van Rijnvaart documenten is het antwoord, dat dit een heel vervelend verhaal is waar iedereen zich al mee heeft bemoeid, maar een oplossing moet toch echt in België gevonden worden.

Bemanningssterkte groep 3 RSP.

Er is onduidelijkheid bij de groep 3 schepen. Er is wat benadeling van de duwvaart ten opzichte van de grotere motorschepen (86 m en groter).

Er wordt getracht hier een oplossing voor te vinden, maar internationaal wordt die kans niet hoog geacht. In Nederland misschien.

Ten aanzien van het vermelden in het Certificaat van te duwen lengtes; daarvan werd gezegd, dat dit altijd al zo was, maar dat er een hele periode is geweest, dat het niet werd opgenomen en dat nu de puntjes weer op de i zijn gezet.

Dubbelplaten

Er is een nieuwe instructie dubbelplaten die enige onduidelijkheden bevat. Er is onduidelijkheid over de richtlijn hoe deze moet worden uitgevoerd. Via de commissie deskundigen zal getracht worden hier eenduidigheid over te verkrijgen, ook internationaal.

AIS evaluatie

BLN heeft een onderzoek gedaan bij de schippers en heeft een aantal punten ingebracht. Daar is een apart document over.

Op de vraag van Piet of de AIS niet mag worden uitgeschakeld als het schip stilligt, kwam maar moeizaam antwoord. 71% van de ondervraagde schippers had er geen moeite mee om de AIS aan te laten staan. Wij hebben gezegd, dat wij dat wel een probleem vinden, omdat naast het privacy aspect het apparaat ook nog eens veel stroom gebruikt en dat is voor, met name, de pleziervaart boven de 20 meter problematisch. Als er buiten de vaarweg wordt afgemeerd, dan kan dat vrijgesteld worden, zoals ook in Haaften en IJzerdoorn.

Geluidseisen

Op 10 april aanstaande wordt besloten of er gewerkt gaat worden volgens het Nederlandse voorstel. Alleen Duitsland ligt nog dwars. Duitsland heeft een eigen voorstel, maar alle overige landen steunen het voorstel van Nederland, waar wij als ASV ook helemaal niet blij mee zijn maar wat door de overige partijen gezien wordt als het best haalbare. Wij als ASV geven aan, dat wij het niet eens zijn met het meetprotocol en de wijze waarop de verschillende leeftijdscategorieën behandeld en gemeten worden. Maar wij krijgen hierbij geen steun.

Elektrische installaties

Nederland heeft ook voor de elektrische installaties een onderzoek laten instellen en dat heeft tot gevolg dat de eisen aardig zijn bijgesteld, maar het probleem van elektrische aandrijvingen is nog niet opgelost, ook omdat er nog niet voldoende ervaringen mee zijn opgedaan.

Lijdia geeft aan dat de andere landen hun huiswerk totaal niet doen en in feite niet weten waarover ze stemmen. Dit wordt alleen maar erger omdat veel meer landen gaan mee stemmen en er dan uitgeruild gaat worden.

Ligplaatsen Rijn

De situatie in Keulen wordt uitvoerig onder de aandacht gebracht en er wordt verslag gedaan van de voortgang die nog vrij onduidelijk is.

Wij, als ASV, dringen er bij de Rijnvaartcommissaris op aan, dat de CCR hier ook een taak heeft en niet alleen de schepen allerlei zogenaamde veiligheidsmaatregelen moet op leggen, maar ook veilige ligplaatsen moet bewerkstelligen zodat schepen veilig kunnen liggen.

Dick blijft van mening, dat ze er niet veel aan kunnen doen, omdat dat een verantwoordelijkheid van de landen is. Ik heb nog eens betoogd dat wanneer je de Akte van Mainz en Mannheim goed leest, er veel meer geregeld wordt dan de veiligheid op de schepen. De vrije doorvaart op de rivier zonder beperkingen was de reden voor de rivierverdragen in de periode na 1814.

Besloten wordt, op voorstel van Dick van Doorn, om een lijst op te stellen met ligplaatsen die de laatste jaren zijn verdwenen. Wij hebben toegezegd dat wij die lijst zullen leveren en dat Doortje die naar Marleen zou op sturen. (Dit heeft Doortje ook gedaan, maar Leny heeft er 30% uitgeschrapt)

Dus is er nu nog steeds discussie over de lijst, maar Dick heeft gezegd dat hij ook de lijst van Doortje zal inbrengen.
Gerard Kester zal namens alle partijen een brief opstellen over de ligplaatsen op met name de Rijn. Ook namens de heer van Doorn.

Keuring patenten op leeftijd

Er is overeenstemming over deze zaak. Het gaat ons lang niet ver genoeg, maar deze maatregel moet eerst ingevoerd worden in nationale wetgeving. Gerard Kester gaat een brief opstellen aan onze Minister om deze maatregel versneld in te voeren.

Handhaving via AIS

In Duitsland, met name Beieren, komt het regelmatig voor dat hier volkomen ten onrechte gebruik van wordt gemaakt. Tot een proces is het nog niet gekomen, omdat die zaken direct geseponeerd worden, omdat het ook in Duitsland niet is toegestaan. De roep van Duitsland om de AIS ook voor andere doelen te gaan gebruiken wordt wel steeds luider. Gezien de huidige problemen met privacy is dit een interessant onderwerp.

Vergroening

Dick geeft zelf ook aan dat dit eigenlijk geen onderwerp is wat bij de Rijnvaartcommissaris thuis hoort.

Volgende vergadering in Den Haag op 22 mei 1400 tot 1600 uur. De daarop volgende vergadering bij de ASV.