Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Helmond maart 2018

Aanpassen bedieningstijden sluis 8 en 9

Geachte heer, mevrouw,

Mede in het kader van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling zijn de bedieningstijden van de sluizen 8 en 9 en de brug bij de insteekhaven bij wijze van proef aangepast. Deze proef is met de belanghebbende geëvalueerd en de uitkomsten van de evaluatie zijn voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders ter besluitvorming.

Besluit
Op 23 januari 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om de bedieningstijden van de sluizen 8 en 9 en de brug in de insteekhaven aan te passen.

De nieuwe bedieningstijden zijn als volgt vastgesteld:

 • Maandag tot vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur
 • Vrijdag van 06.00 uur tot 20.00 uur
 • Zaterdags en zondags gesloten

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen uit de evaluatie worden de volgende maatregelen getroffen.

 • Bovenstrooms van sluis 9 worden het aantal wachtplaatsen voor zowel beroepsvaart als pleziervaart uitgebreid.
 • De hierbij behorende stroom- en watervoorziening wordt eveneens aangepast en er wordt verlichting op de kade aangebracht.
 • Afhankelijk van het scheepsaanbod zullen wij in drukke perioden op maandagochtend 3 uur extra bediening inzetten binnen de genoemde bedieningstijden.

Vragen
Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met de heer M. Bodelier, hij is telefonisch bereikbaar op 0492-587542.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Helmond
ing. W.P.D. Sanderse afdelingsmanager lnrichting & Beheer Openbare Ruimte

Bezwaar aangetekend

Onderstaande brief is gestuurd aan de gemeente Helmond betreffende het besluit om de bedieningstijden, ook na de “evaluatie” niet aan te passen.

Brief aan gemeente Helmond dd. 6 febr. 2018 (zaaknr. 33354900)

Geacht College,
Hierbij wil ondergetekende bezwaar aantekenen tegen bovenvermeld besluit van B&W Gemeente Helmond en wel om de volgende, eventueel nog aan te vullen, redenen:

Bedieningstijden voor binnenvaart sterk ingekrompen
De aanpassing naar aanleiding waarvan ik dit bezwaar schrijf, houdt in dat de bedieningstijden sterk zijn ingekrompen.

In de oude situatie waren de bedieningstijden als volgt:

 • Maandag t/m donderdag van 06.00 uur tot 22.00 uur
 • Zaterdag van 06.00 uur tot 14.00 uur

Het besluit houdt in, dat de bedieningstijden worden aangepast in:

 • Maandag t/m donderdag van 06.00 uur tot 18.00 uur (4 uur minder op een dag)
 • Vrijdag van 06.00 uur tot 20.00 uur (2 uur minder)
 • Zaterdag geen bediening meer (8 uur minder)

In totaal levert dat een beperking van vaarmogelijkheden van minimaal 26 uur op. Minimaal, want de schepen zullen zich, zeker in het weekend, ophopen en daarmee zal de wachttijd nog in ernstige mate toenemen.

De flankerende maatregelen, die in het vooruitzicht zijn gesteld (afmeer-gelegenheid jachten en daarmee uitbreiding ligplaatsen, verlichting, stroomkast, watertappunt) zijn voorlopig nog niet aanwezig, zodat de voorzieningen onvoldoende zijn, terwijl de nieuwe regeling al langere tijd van toepassing is.

Uitbreiding van de bediening op maandagmorgen (bij drukte) zou bij toepassing op zaterdag al een deel van de bezwaren weggenomen hebben: Minder schepen zouden, zowel de haven in- als uitvarend, geblokkeerd worden in of buiten de haven.
Uit niets blijkt, dat het sociale aspect van de schippers voldoende is meegewogen:
Ligplaats bij sluis 9 geeft veel geluidshinder door het dikwijls drukke verkeer op de rijksweg en verstoort de (weekend)rust.
Of schepen nu wel of niet maandagochtend moeten lossen, de schippersfamilies moeten zondagavond terug naar boord omdat er maandagochtend om 06.00 u. met schutten wordt begonnen.

Het technisch aspect:
Uit niets blijkt, dat er deskundig, onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden (zoals tijdens de evaluatiegesprekken is geopperd) naar de mogelijkheid van aansturing door de schippers van een automatische bediening van de betreffende kunstwerken, zoals dat in Frankrijk op kleinere vaarwegen gemeengoed is.

Binnenvaart wordt benadeeld, oneerlijke concurrentie en een nadelig milieu-aspect.
De just-in-time planning met de klant wordt bemoeilijkt: Tijdige losgereedheid bij de klant op maandag kan niet met zekerheid worden afgesproken, evenmin als de laadgereedheid voor een volgend transport door oponthoud bij het verlaten van de haven vóór het weekend.

Door deze belemmeringen ontstaat er een opwaartse druk op de vervoersprijs, wat vervoer per schip duurder maakt. Dit bewerkstelligt een omgekeerde modal-shift, met als gevolg meer filedruk en milieuvervuiling. Vervoer per as kent die belemmeringen niet en “natte” bedrijven buiten de Industriehaven hebben concurrentie-voordeel.

Ondergetekende verzoekt u dan ook dit besluit te vernietigen.

Beroep op de voorzieningenrechter

Een van onze denktankleden heeft op persoonlijke titel een beroep gedaan op de voorzieningenrechter.

Aan:
de Edelachtbare Voorzieningenrechter,
Postbus 90125,
5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Geachte mevr., mijnheer,

Bij deze wil de ondergetekende u verzoeken, een voorlopige voorziening toe te passen in de zaak, besluit nr 33639854 B&W gemeente Helmond, waartegen ondergetekende bezwaar heeft aangetekend (zie bijlage).

Korte omschrijving van de zaak en van het spoedeisend belang:

De Industriehaven in Helmond is een veel gebruikte haven voor transporten per schip vanuit de zeehavens en België en Frankrijk en alleen toegankelijk via 2 schutsluizen, sinds een aantal jaren in beheer bij de gemeente Helmond. Sinds inmiddels 8 maanden past de gemeente om bezuinigingsredenen sterk ingekorte bedieningstijden toe in vergelijking met de aanvaar-route Zuid Willemsvaart. Hierdoor worden tientallen schippers, waaronder ondergetekende, samen goed voor honderden transporten per schip per jaar, in hun bedrijfsvoering belemmerd, hetgeen ten koste van hun inkomen gaat en hun sociale situatie geschaad wordt. De meeste schippers wonen aan boord met hun gezin en hebben het recht om, naast hun werk, hun toch al belemmerde sociale leven naar believen in te delen zonder onnodige en onontkoombare extra belemmeringen.

Het blijft echter de vraag, of bezwaarprocedures B&W ertoe zullen brengen, dit besluit te vernietigen. Vast staat echter wel, dat deze procedure nog maanden, wellicht jaren kan duren. In de tussenliggende tijd wordt mijn economisch belang geschaad: De belemmeringen zullen de vrachtprijs opdrijven, waardoor vervoer per schip oninteressanter wordt, Just-in-time planning met de ladingontvanger wordt bemoeilijkt, waardoor de opdrachtgever wellicht op ander vervoer zal overschakelen. Mocht de bezwaarprocedure t.z.t. worden gehonoreerd, dan gaat vervoer per schip waarschijnlijk niet terug gekozen worden omdat de nieuwe logistieke situatie dan eenmaal is ingeburgerd. Dit heeft dan ook een langdurig milieu-effect: vervoer per schip geeft nog altijd beduidend minder uitstoot en beperkt filevorming.

De gemeente Helmond geeft aan, een aantal verbeteringen toe te gaan passen aan de afmeer-gelegenheid bij sluis 9 (waar de opstoppingen tijdens het weekend zich zullen voordoen), te weten een drinkwater-tappunt, walstroom-aansluiting, verlichting en meerplaatsen voor jachten, die nu in het gedrang komen. Het betreft voorzieningen, die in de Industriehaven ook beschikbaar zijn, maar waar schepen geen gebruik van kunnen maken, als ze de haven door de beperking in de bedieningstijden niet kunnen bereiken. Zolang die voorzieningen er niet zijn, en daar is geen tijdplanning voor opgegeven, is mijns inziens toepassing van het besluit niet aan de orde.

Om deze en bovenvermelde redenen zou ik u willen verzoeken, bij voorlopige voorziening te bepalen, dat het besluit wordt opgeschort tot de bezwaarprocedure is afgerond en, indien van toepassing op dat moment, de extra voorzieningen zijn geplaatst.

Hoogachtend,