Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Foutvracht

Wanneer heb je recht op foutvracht?

Schipperse Juliette de Groof vaart samen met haar zoon Hubert op het ms “Ancona”. Via hun bevrachter Transspeed hebben ze een reis naar de Donau aangenomen. Op de terugweg zouden ze in Servië laden voor Rotterdam. De overeengekomen vrachtprijs bedraagt € 70.000 voor de reis naar de Donau en € 50.000 voor de reis van Servië naar Rotterdam. De totale vracht bedraagt dus € 120.000.

De Groof is nog onderweg naar de losplaats, wanneer ze via haar bevrachter te horen krijgt dat de reis Servië- Rotterdam niet doorgaat wegens productieproblemen bij de verlader. De Groof stuurt een duidelijke mail naar de bevrachter: kijk of je iets anders kan vinden, anders hebben wij gewoon recht op de complete vracht van € 120.000. De bevrachter ziet dat anders. Hij stelt dat De Groof op basis van het CMNI recht heeft op 1/3 foutvracht dus € 40.000. Er is eventueel wel een reis via Hongarije naar Zuid-Duitsland beschikbaar tegen een prijs van € 35.000, maar daar heeft De Groof weinig zin in. De Groof heeft het idee dat er iets niet klopt en belt met haar vaste advocaat mr Specialis.

Mr Specialis legt uit:
Het CMNI, het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren, bepaalt niets over foutvracht. Het CMNI biedt wel mogelijkheden voor de vervoerder de overeenkomst te ontbinden als de afzender niet aan zijn verplichtingen voldoet. Zoals het niet vooraf schriftelijk verstrekken van gegevens, informatie of documenten bij gevaarlijke of milieuschadelijke goederen. Maar daarvan is in dit geval geen sprake.

Om te weten of en zo ja, wat er geregeld is over foutvracht, moet er worden gekeken naar toepasselijke condities. In dit geval zijn de toepasselijke condities CMNI met Nederlands recht. Het CMNI regelt zoals gezegd niets over foutvracht. En het Nederlands recht?

Het Nederlands recht geeft geen expliciete regels over foutvracht. Als partijen geen nadere afspraken hebben gemaakt en er geen vracht vooruitbetaald is, dan hoeft de bevrachter geen vracht te betalen. Maar de vervoerder heeft wel recht op vergoeding van de schade, die hij door de opzegging lijdt. Deze schade zal vaak gelijk zijn aan de gemiste vrachtpenningen. Het voordeel dat de vervoerder heeft, doordat bepaalde kosten niet worden gemaakt, wordt van de schade afgetrokken. Ook heeft de vervoeder de plicht om zijn schade te beperken en moet hij dus, als dit redelijk is, een vervangende reis aannemen.

Let op: Bij vooruitbetaalde vracht ligt dat anders. Vooruitbetaalde vracht blijft verschuldigd, ook als later blijkt dat de lading niet kan worden afgeleverd. Deze regel geldt niet voor tijdbevrachting.
De Groof heeft in dit geval recht op de schade die zij lijdt, doordat de reis Servië – Rotterdam niet doorgaat, begroot op € 50.000. Van dit schadebedrag worden de besparingen afgetrokken die ze heeft (gasolie e.d.). Daarnaast geldt dat De Groof haar schade had kunnen en moeten beperken door de reis Hongarije-Zuid-Duitsland aan te nemen voor € 35.000. De Groof had het in eigen hand om geen € 50.000 schade te lijden, maar slechts € 15.000. Ze heeft dus in beginsel recht op € 15.000 foutvracht/schadevergoeding.

Let op: wanneer De Groof met haar bevrachter één prijs voor de hele reis Donau-Servië-Rotterdam had afgesproken, in dit geval € 120.000 en slechts een deel van vracht was afgeleverd (het deel op de Donau), dan was de bevrachter wél het gehele bedrag verschuldigd geweest. Nu is er sprake van twee aparte reizen en geldt dit niet.

Onduidelijkheden over vrachtpenningen? Vraag het na bij uw advocaat, dat kan soms veel geld schelen!

Ynke Ooijkaas
Advocaat van Dijk Advocaten