Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

ASV Jaarverslag 2017

Er ligt weer een jaar achter ons dat, voor velen onder ons, voor verschillende resultaten heeft geleid. Vele ondernemers in de binnenvaart blijven achter de economische groei aan lopen. We lezen dat er ruim 2 % meer vracht is vervoerd dan het voorgaande jaar, maar de vervoerder ziet niet dat zijn resultaat met 2 % is gestegen.
Als er al enigszins wat positieve cijfers over de inkomsten worden gepubliceerd, ziet men dat er tonnage wordt toegevoegd aan de bestaande vloot. Dit gebeurt veelal in een tonnage klasse die al ruim is vertegenwoordigd, dus boven de 1500 ton.

De kleinere binnenvaart, beneden de 1500 ton, vermindert in een rap tempo. Jaarlijks verdwijnt er een flinke groep uit de actieve vloot, ofwel door sloop of doordat deze wordt omgebouwd tot woonschip.

Wij mogen als vereniging terugkijken op een groei in het aantal leden, dat is natuurlijk fantastisch. Dit is verwezenlijkt door het doel dat wordt nagestreefd.

Bij de ASV wordt altijd als uitgangpunt gesteld om een sociale en gerechtvaardigde vereniging te zijn, die voor zowel voor het grote als het kleinere schip de belangen vertegenwoordigt. Wij zijn ons er ook bewust van geworden, dat de belangen gelijk zijn maar dat inzichten soms verschillen.
Sinds enkele jaren zijn we eraan gewend geraakt, dat er veel met de (social) media bereikt kan worden. Dat je daar je eigen ideeën kunt publiceren, naast de Nieuwsbrief.

Via deze kanalen kan er op alle waarnemingen buiten de vereniging snel gereageerd worden, wat in vele gevallen noodzakelijk is. Nu wij kunnen rekenen op een woordvoerster, die gevoed wordt door de Denktank, laten wij in alle publicaties duidelijk horen welke koers de ASV voor ogen heeft.

Politiek
Ook dit jaar heeft de ASV zich weer nadrukkelijk gemeld met betrekking tot diverse zaken in Den Haag. Door keer op keer uitvoerig de bedrijfsvoering en struikelblokken te melden, waar de binnenvaart mee te maken heeft, zijn er enkele partijen geweest die een motie hebben ingediend.
Zo kennen we de motie van Laḉin; het handhaven op onwettig verkregen bewijsmateriaal, Visser en van Helvert; over de hoge boetes voor een kleine overtreding en hoe deze een zeer nadelige ontwikkeling kan zijn voor de Nederlandse binnenvaart.

Van Aalst constateerde dat er een zwartboek is opgesteld over het onredelijke boetebeleid.

Maar ook mochten wij allen weer naar de stembus gaan.

Na een uitgebreid verloop van formeren is men een nieuwe coalitie overeengekomen. In Den Haag telt de nieuwe regering nu vier partijen. Ook dáár laten we op diverse manieren weten dat er een binnenvaart is en dat die op vele manieren ingezet kan worden, juist om de overvolle wegen te ontlasten.

Daar wordt wel je geduld op de proef gesteld. Na vele weken wachten komt er dan een ontmoeting, die, naar de begrippen van de ASV, veel te kort is. Echter, we laten geen kans lopen om de binnenvaart te promoten. Soms maakt het je moedeloos om je verhaal te vertellen, omdat er wel geluisterd wordt, maar niet altijd begrepen wordt, wat er nu daadwerkelijk speelt in onze bedrijfstak. U en ik als schipper zijn in de regel langer actief in het vak, dan de beleidsmakers te Den Haag met regeren.

Aanbieding petitie: Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid.
Sinds er een strengere controle wordt gehanteerd op vooral de vaaruren en de exploitatie uitvoering van de binnenvaart, wordt er vanuit een boekje gewerkt door de Boa’s. Er komt geen enkel menselijk gevoel meer in voor. Er wordt geen rekening meer gehouden als de schipper zijn ‘’goede zeemanschap’’ laat gelden. Als men dan een exorbitant hoog bedrag als boete gaat hanteren, is het voor de schipper tijd geworden om daartegen in verweer te komen. Er is een actie gestart waar meer dan 2000 handtekeningen op werden gezet en die hebben wij aangeboden aan de regeringspartijen op 5 december 2017. De gehele procedure van het in beroep gaan, wordt als niet billijk ervaren. Het beklag gebeurt tevens bij de commissie die ook de boete uitschrijft. De al oude spreuk, de slager die zijn eigen vlees keurt, is hier dan ook op zijn plaats.

Agora
Het voorstel van de ASV om de vervoersmarkt een opener karakter te geven, zodat men ziet, welk werk, waar en wanneer te verschepen is, blijft vooralsnog bij de ASV op de agenda staan, maar er zijn nog geen vorderingen te melden. Het wordt wel ontvangen door andere organisaties, maar helaas niet door andere partijen gedragen. De Minister geeft als antwoord dat “deze vorm van openbaarheid geen publiek belang dient”. Het vormen van coöperaties, waarbinnen je je eigen zelfstandigheid behoudt, vindt de Minister van groot belang, omdat hierdoor ruimte ontstaat voor innovaties.

Ligplaatsen
Nadat wij tot het besluit waren gekomen om bij de hoogste nood de zienswijze van de schipper te verwoorden, als het ging om

  • stremmingen kunstwerken 
  • sperringen 
  • afmeer gelegenheden 
  • afloop gelegenheden 
  • auto afzetplaatsen,

komen er veel reacties binnen vanuit het hele land. Voorbeelden hiervan zijn; als er een sluis wordt gebouwd in Terneuzen en er dus oponthoud plaatsvindt, als op de Brabantse kanalen spertijden worden in gevoerd voor de scheepvaart tijdens de spits.

Veelal moeten we ons er eerst in verdiepen om het probleem te achterhalen en kunnen we het naar een gezamenlijke gedragen oplossing afronden. Ligplaatsen en auto afzetplaatsen op de Rijn in Duitsland worden behandeld in het overleg dat gevoerd wordt met de Rijnvaartcommissaris. Er is in het verleden in kaart gebracht waar er tekortkomingen waren, maar om tot een overnachtingsplaats om de 30 à 40 km te komen, is het nog niet gekomen.

WBR
Nu de pontons in de Maashaven voor een onderhoudsbeurt gedeeltelijk zijn weg gehaald, komen zij op een andere wijze te liggen dan voorheen. Denktankleden die gebruik maken van de Maashaven én ons vertegenwoordigen in het overleg met de gemeente Rotterdam, houden hier scherp toezicht op. De overslaghandelingen verplaatsen zich steeds verder van de stad af. Voornamelijk de Marcor zal zijn activiteiten in de Botlek gaan uitvoeren. Dat houdt wel in dat er dus ook voldoende ligplaatsen voor droge lading schepen moeten zijn. Er zijn aldaar veel tanks met minerale oliën geplaatst, waardoor veel tankvaart aanwezig is. Al met al veel te doen om een veilige wachtplaats te verkrijgen binnen een half uur vaartijd van de laadplaats. Hetzelfde geldt voor het Europoort gebied; vooralsnog te weinig wachtplaatsen voor droge lading schepen.

Automatisering
In de wereld van vandaag is het verleden afgedaan als oud. Zo zijn er veel op afstand bedienbare sluizen en bruggen tot stand gekomen. Dat dit gedaan wordt om de kosten te beperken is een gegeven. Maar het mag volgens de ASV niet ten koste gaan van de veiligheid.

Als de deuren van de sluis bij uitvaren plotseling sluiten, zo ook als de brug de stuurhut kraakt als het schip nog ter plaatse is.

Sluizen worden gestremd, omdat door het verminderde zicht op de camera’s de verkeersbrug niet geopend kan worden.
Het was én blijft een aandachtspunt dat door de ASV kritisch gevolgd wordt en de ASV zal zijn inbreng, gevraagd of ongevraagd, geven ter ondersteuning aan een veilige vaart.

OTNB
De geluidseisen blijven de gemoederen vooralsnog bezighouden, maar let wel, dit komt uit een totaalpakket van 139 eisen waar bestaande schepen gefaseerd aan moeten voldoen. Alle schepen met een kiellegging van ná 1976 moeten aan de gestelde norm voldoen en zullen bij een geconstateerde overschrijding al het mogelijke moeten doen om het geluid te reduceren. Wij hebben dus gesteld dat het erop neer komt, dat de vloot van voor 1976 er niet aan kan voldoen en zal verdwijnen. Nederland heeft het op zich genomen om de geluidseisen die onder het moratorium vallen, te bekijken en met een oplossing te komen. Dus wordt er door de ASV steeds naar de oplossing gevraagd, maar deze wordt steeds maar weer afgewezen. Al deze regels komen uit de koker van de CCR en de besluitvorming is onaantastbaar; als er eenmaal iets is aangenomen en alle aangesloten landen iets ter discussie zouden willen stellen om eventueel iets te wijzigen of aan te passen, is dat nagenoeg niet haalbaar. Het Ministerie verschuilt zich hierachter om niets tegen de CCR te hoeven doen. Ook vinden wij dat er een rechtsongelijkheid is gecreëerd; schepen van voor en na 1976 worden niet gelijk behandeld.

Verduurzaming en vergroening binnenvaart
De ASV heeft aan de vaste kamer commissie Infrastructuur en Waterstaat onze visie gegeven op de verduurzaming van de binnenvaart middels het sturen van een position paper.

Dit met het oog op de naderende hoorzitting en het ronde tafel gesprek.

In het stuk wijst de ASV op de gevolgen van het feit dat de sector continue geconfronteerd wordt met zaken die men van buitenaf oplegt.

Het is voor ons niet te begrijpen als men het over verduurzaming heeft en gelijktijdig oudere gecertificeerde schepen de toegang tot de markt probeert te ontzeggen en aandringt op nieuwbouw.
Er is de schipper alles aan gelegen een mooie, duurzame, groene binnenvaartvloot te hebben, maar dan moet men daar wel in de mogelijkheid voor worden gesteld om dat ook te doen. De uitgaven die er nu gedaan worden, zijn er om ervoor te zorgen dat je schip gecertificeerd blijft. Geld vrij maken voor vergroening blijft in veel gevallen de toekomst.

De meest gebruikte overstap ten gunste van het milieu die momenteel gezet wordt, is de overstap van gasolie op GTL. Deze is volgens kenners een eerste stap die genomen moet worden.

Wat de uitstoot is, die vrijkomt uit de motoren en hoe die moet worden vastgesteld, is vanzelfsprekend: Dat is meten aan de pijp.

Tot op heden zitten we nog in het onzekere, omdat er geen goede meetapparatuur beschikbaar is, die dit juist rapporteert. Het blijft hoog op de agenda staan.

Komende tot een afronding; wij, Uw denktank, worden dagelijks geconfronteerd met vele zaken die ons bereiken, waaronder vernieuwing procedure tot het verkrijgen van certificaten, huisvuil in geheel Nederland, beurs presentatie Gorinchem, gesprek met de (water)politie, het laden van ADN goederen, walstroom verplichting en de daar aan verbonden ongemakken, container vervoer, privacy beleid. Dit zijn onderwerpen, en daarbij nog meer onderwerpen, die niet benoemd zijn in het jaarverslag, maar bij de ASV wel de nodige aandacht kregen.

Paul Markusse