Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Ligplaatsenproblematiek Geertruidenberg

Namens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Bij enkele van onze leden is onrust ontstaan over de wijze waarop er besluitvorming heeft plaatsgevonden betreffende het ligplaatsbeleid in Geertruidenberg, specifiek voor de groep kleinere binnenvaartschepen. Daardoor lijken de gevolgen van die besluitvorming voor wat betreft de ligplaatsmogelijkheden voor (specifiek de kleinere) binnenvaartschepen in uw gemeente Geertruidenberg negatief uit te pakken voor deze beroepsgroep. U weet wellicht dat er op dit moment veel onrust is bij de schippers in de binnenvaart vanwege het (gebrek aan) ligplaatsenbeleid in Nederland. We noemen hierbij de hoorzitting over het ligplaatsenbeleid van de provincie Zuid Holland betreffende het Merwedekanaal, waarbij de adviescommissie de conclusie heeft getrokken dat het Verkeersbesluit onrechtmatig genomen was en nietig verklaard is. We noemen hierbij ook de klacht die de ASV neergelegd heeft bij Rijkswaterstaat betreffende het verdwijnen van ligplaatsen voor de binnenvaart bij IJmuiden. Dat zijn slechts enkele voorbeelden om duidelijk te maken dat er in Nederland een groot probleem is wat betreft het ligplaatsenbeleid waar de ASV keer op keer actie tegen onderneemt. Schepen hebben tenslotte een ligplaats nodig.

Wat is de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)?
De ASV streeft naar een sociaal/ economisch aanvaardbare situatie in de binnenvaart waarbij de factor mens centraal staat. We vertegenwoordigen de particuliere schipper. Het bestuur bestaat uit schippers in de binnenvaart en ondervindt aan den lijve de gevolgen van het beleid ten opzichte van de binnenvaart.

Het specifieke probleem:
N.a.v. de herontwikkelingsplannen van de Donge-oevers willen wij uw aandacht nog eens vestigen op de afmeermogelijkheden voor de Binnenvaart in Geertruidenberg.
Momenteel heeft de beroepsvaart de beschikking over 3 meerpalen, dit is één afmeerplaats.
Dhr. A. de Boer heeft toegezegd dat deze afmeerplaats beschikbaar zal blijven voor de beroepsvaart. In het verleden was dit ook al toegezegd door wethouder Quirijnen. We hebben begrepen dat deze steiger wordt gerenoveerd. Belangrijk hierbij is dat de schepen goed vast kunnen maken aan de afmeerpalen (met bolders) bijvoorbeeld zoals bij de palen aan de Reenweg, en dat de schepen hier ook geladen kunnen liggen.
De A.SV. is natuurlijk blij met de toezegging van de afmeerplaats. Maar de manier waarop er met deze ligplaats wordt omgegaan is onjuist. Want wat is nu het geval? Regelmatig hangen er aankondigingen bij de steiger dat de binnenvaart de steiger vrij moet maken ten behoeve van aan te meren rondvaartschepen. Wij vinden het geen juiste zaak als een schipper, die tenslotte havengeld betaald, niet zeker kan zijn van zijn ligplaats. De schipper moet het schip daar veilig kunnen achterlaten, dat is nu juist waarom er ligplaats genomen wordt in een haven waar men havengeld betaalt.

Nadere uitleg
Helemaal onverteerbaar is het dat het kennelijk verplicht is dat schippers op ieder willekeurig moment aanwezig moeten zijn om hun schip te verhalen (zonder vergoeding). Ook als schippers niet aan boord zijn (zij hebben tenslotte ook een waladres of zijn bijvoorbeeld op vakantie) wordt er van hen verwacht plaats te maken als dat het rondvaartbedrijf zo uitkomt. Dat levert een enorm probleem op zoals u misschien zult begrijpen. Zo weet men vaak niet eens dat er een briefje opgehangen wordt. Waarom wordt er van hen verwacht op stel en sprong terug te keren om een ander gelegenheid te geven op een plek te liggen waar zij havengeld voor betalen?

Er wordt door uw gemeente geen rekening gehouden met het feit dat de schipper ook een mens is met gewone menselijke behoeften. Er zijn veel schippers die ook een huis aan de wal hebben en dat huis bevindt zich vaak niet in Geertruidenberg of Raamsdonksveer;

Een praktijkvoorbeeld
Zo was er eens een schipper afgemeerd die op zijn waladres aanwezig was (in dat geval in Noord-Holland) en daar vervolgens gebeld werd of hij zijn schip wilde verplaatsen (verhalen). Nadat de schipper uitgelegd had dat hij havengeld betaalde en daardoor “koopt” dat hij rustig kan liggen, dat er bovendien geen brief hing met een aankondiging van dit feit, werd de schipper meegedeeld dat als hij niet onmiddellijk kwam om zijn schip weg te halen men dat voor hem zou doen en de kosten in rekening zou brengen.
De kosten van de rijden naar boord en weer terug zijn niet te verhalen op de gemeente. Ui t deze manier van handelen kunnen wij niet anders dan de conclusie trekken dat de gemeente wel op een bijzonder onzorgvuldige manier met de binnenvaartondernemers om gaat.

Wij begrijpen niet waarom het zo moeilijk is om zich te verplaatsen in het leven van de binnenvaartschipper: Als u met uw auto op een parkeerplek staat en parkeergeld betaalt dan verwacht u toch ook niet dat u zomaar opgebeld wordt om uw auto te verzetten? Waarom is het zo lastig te begrijpen dat de gevolgen voor een schipper erg groot zijn? Het op deze wijze handelen getuigt van desinteresse en disrespect voor deze beroepsgroep.
Een ander voorbeeld: in het verleden was er een schipper die zijn schip daar afgemeerd had en op vakantie ging. Echter op het vakantieadres (in het buitenland) werd hij gebeld dat zijn schip verhaald moest worden. Dit was onmogelijk en zo ontstond er een vervelende situatie. Natuurlijk zijn er situaties waarbij het verhalen van het schip niet zulke problemen geeft bijvoorbeeld als de schipper in de gemeente woont. Maar toch is een schip verhalen wel iets anders dan je auto verzetten.

Onverstandig
Het is dus, juridisch mogelijk of niet, uiterst onverstandig dat de gemeente Geertruidenberg dit op deze manier doet. Want er is, zoals u zou kunnen weten, een schrijnend tekort aan voorzieningen en zeker aan goede ligplaatsen.
Daarom zijn wij genoodzaakt hier bezwaar tegen te maken. De beroepsgroep die het betreft kan er geen extra obstakels meer bijhebben, en wij willen er op aan dringen beleid tot stand te brengen wat werkelijk stimulerend is voor de binnenvaartsector.

Algemeen belang 
Dat 25% van het vrachtvervoer over water gaat maakt dat dat ten goede komt aan de algehele veiligheid (op de weg) en een betere doorstroming. Maar bij dat vervoer over water horen ook voorzieningen. Schepen zijn meer dan een productiemiddel, het zijn plekken waar op gewoond wordt, mensen hun hondje uit moeten laten, hun kinderen naar school moeten brengen en boodschappen moeten doen. Inderdaad, net zulke mensen met dezelfde behoeften als mensen aan de wal. Lezende alle reacties van schippers blijkt dit aspect keer op keer terug te komen en het lijkt me dan ook een goed democratisch beginsel deze commentaren serieus te nemen en niet alleen voor het juridisch aspect te gaan; mag de gemeente dit doen of niet is wat de ASV betreft minder belangrijk dan: is dit wenselijk gezien de omstandigheden waar de binnenvaart in verkeert en de verantwoordelijkheid die ook een gemeente daarin heeft. Aangezien een ligplaats om wat voor reden dan ook een essentieel onderdeel is van de noodzakelijke voorzieningen voor de binnenvaart, en dat zeker op een strategisch interessante plek voor deze beroepsgroep van groot belang is. Voorzieningen zijn noodzakelijk om de binnenvaart te bevorderen en het schrappen van voorzieningen (of de mogelijkheid om daar gebruik van te maken) remt de mogelijkheid van vervoer over water alleen maar af.

Toekomstig ligplaatsbeleid
Wij willen bij u onder de aandacht brengen dat een aanlegsteiger voor rondvaartschepen onontbeerlijk is. Dit heeft de A.S.V. altijd duidelijk aangegeven in de gesprekken hierover die de afgelopen jaren op het gemeentehuis hebben plaats gevonden.
Natuurlijk dragen we een activiteit zoals de vestingfeesten een warm hart toe, en begrijpen we dat de steiger hiervoor vrijgemaakt moet worden. Belangrijk is dat de aankondiging lang (een maand) van tevoren gedaan wordt. Want ook nu ging het bijna mis. (Een schipper had zijn schip afgemeerd en wilde op vakantie gaan maar de aankondiging hing er nog niet. Een collega schipper heeft hem op tijd kunnen waarschuwen.)
Indien beide ligplaatsen voor rondvaartschepen worden gerealiseerd, zou het probleem in feite al opgelost zijn.
We hebben begrepen dat er bij de herontwikkeling van de Timmersteekade een kleine steiger voor rondvaartbootjes tot 20 meter gerealiseerd zal worden, dat zou al een verbetering zijn.
Verder hebben we gehoord en gelezen dat er plannen zijn voor de Rivierkade. We zagen zelfs een schets in dagblad de “Stem” waarop duidelijk een aanlegplaats getekend stond voor een rondvaartschip.

In gesprek
Op 12 juli jongstleden heeft er een overleg plaatsgevonden mbt het ligplaatsenbeleid in Geertuidenberg in het gemeentehuis van Geertruidenberg om 16:00 uur.

Wij hebben begrepen dat de ASV hiervoor uitgenodigd zou zijn, maar van die uitnodiging is bij niemand iets bekend. Ik heb aan de heer de Boer gevraagd mij op de hoogte te stellen op welke manier wie wanneer uitgenodigd zou zijn. Inmiddels heb ik als antwoord gehad dat hij daar niet (meer) over gaat.
De ASV heeft ook begrepen dat er een afspraak gemaakt is voor een vervolg gesprek in augustus exacte datum nog niet bekend.

Hoewel we in het verleden op diverse manieren gesprekken hebben gevoerd met diverse ambtenaren blijkt dat het moeilijk is om op een goede manier met elkaar te communiceren. Daarom wil de ASV nogmaals vragen om op een constructieve wijze met elkaar in gesprek te gaan. Wij stellen dan ook voor op korte termijn hierover een gesprek met u te hebben zodat er eindelijk een situatie kan komen waar aan alle partijen recht gedaan wordt.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en denktank van de ASV

Sunniva Fluitsma
voorzitter ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING (ASV)

N.B. Wij willen hier nog even van de gelegenheid gebruik maken om U erop te wijzen dat het voetpad naar de ligplaatsen aan de Reenweg (R’veer) in zeer slechte staat verkeert. Ook branden er enkele lantaarns niet.

Belang van de binnenvaart:
Het belang van de binnenvaart lijkt algemeen erkend te worden. Zo is er een Europees Witboek vervoer waarbij de intentie uitgesproken wordt dat er een verschuiving plaats zou moeten vinden van vervoer over de weg naar vervoer over water (en spoor). Op dit moment gaat 25% van het goederenvervoer over water.
Ooit was de binnenvaart in het hart en hoofd van de mensen in Nederland,
Nu lijkt het wel of men ons bestaansrecht in twijfel trekt. Het besluit, en de argumenten daaromtrent gebruikt, betreffende het ligplaatsenbeleid van Geertruidenberg is daar een treffend voorbeeld van.