Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Voorwaarden ligplaats nemen Zeeland Seaport

Een van onze denktankleden heeft de voorwaarden van Zeeland Seaport uitgepluisd.

Conclusie: Het is onmogelijk voor een schipper om al deze voorwaarden te weten welke gelden voor iedere haven die men aandoet, hetzij om te laden en/of te lossen, hetzij om te overnachten of alleen maar een boodschap te doen…

Zeeland Seaport: (een gedeelte uit) Algemene tarieven en voorwaarden.

Binnenhavengeld
Artikel 17 Verschuldigdheid van binnenhavengeld
17.1 Onder de naam binnenhavengeld is gebruiker een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het havengebied met een binnenschip of met elk ander vaartuig, waarvoor geen zeehavengeld is verschuldigd.

Artikel 18 Toepassing haventarieven voor binnenschepen
18.1 Bij de toepassing van de haventarieven voor binnenschepen:
a) wordt slechts een naar beneden afgeronde eenheid van laadvermogen, inhoud, of oppervlakte in aanmerking genomen;
b) geldt het laadvermogen in tonnen van een vaartuig, (zoals dat blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief);
c) wordt de termijn steeds op de kortste van de in de tabel voor het betreffende soort vaartuig genoemde termijnen gesteld, tenzij voor een langere termijn opgave is gedaan of melding is gemaakt;
d) worden bij een gecombineerd havenbezoek aan havens gelegen voor of achter de sluizen de haventarieven die gelden voor de sluizen gehanteerd;
e) wordt voor schepen die een abonnement, kwartaal of jaar, hebben achter de sluizen, een bezoek vóór de sluizen berekent volgens het verschil tussen het normaal geldige tarief vóór de sluizen en het volle tarief achter de sluizen.

18.2 Indien de in onderdeel b van lid 1 bedoelde meetbrief niet wordt overgelegd of indien deze de vereiste gegevens niet vermeldt, wordt, in afwijking van het bepaalde in de onderdelen a en b van lid 1, het laadvermogen in tonnen dan wel grootste breedte en/of de lengte over alles door de Havenmeester vastgesteld.

Artikel 19 Melding en opgave betreffende binnenschepen
19.1 Direct voorafgaand aan de aanvang van het verblijf van het binnenschip in het havengebied dient gebruiker zijn komst te melden bij de Havenmeester via een melding via marifoonkanaal 9 (Vlissingen) en/of marifoonkanaal 11 (Terneuzen).

19.2 Voor de verschuldigdheid van het binnenhavengeld dient gebruiker, via een elektronische melding dan wel via marifoon zoals in lid 1 omschreven, opgave te doen aan de Havenmeester van alle voor de vaststelling en facturatie van het verschuldigde binnenhavengeld van belang zijnde gegevens. Deze melding dient volledig en juist te zijn en te worden gedaan vóór definitief vertrek uit het havengebied.
19.3 De meldingen als bedoeld in het tweede lid dienen te geschieden aan het door de Havenmeester vastgestelde elektronisch adres met gebruikmaking van een door de Havenmeester vast te stellen berichtdefinitie en protocol.
19.4 Indien gebruiker niet of niet tijdig opgave heeft gedaan, zoals bedoeld in tweede lid van dit artikel, dan wel een onjuiste opgave heeft gedaan zonder deze tijdig te corrigeren, zullen (administratie)kosten van € 20,00 (zegge: twintig euro) in rekening worden gebracht. Indien door een onvolledige of onjuiste opgave te weinig is betaald kan tevens een toeslag ter hoogte van 10% van het totaal te betalen bedrag in rekening gebracht.
19.5 Indien gebruiker heeft nagelaten zich te melden en/of opgave te doen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, zal het haventarief worden berekend volgens het haventarief dat tot het hoogste te betalen bedrag leidt. In dit geval kan de NV ZSP tevens een toeslag aan gebruiker in rekening brengen ter grootte van 25% over het hoogst te betalen bedrag.
19.6 Op verzoek van de Havenmeester wordt bij de opgave de meetbrief van het vaartuig overgelegd.
19.7 Indien het gebruik van het havengebied met een vaartuig wordt voortgezet nadat de termijn is verstreken, vangt een nieuwe termijn aan en neemt met betrekking tot de laatste bedoelde termijn het gebruik van de haven opnieuw een aanvang. Het in de vorige volzin bepaalde vindt geen toepassing ingeval het gebruik van het havengebied wordt beëindigd vóór 12.00 uur op de dag, volgende op de laatste volle dag van de verstreken termijn, mits sprake is van een minimale termijn van 7 kalenderdagen.

Artikel 20 Duur van het verblijf t.a.v. binnenschepen

20.1 Voor de berekening van het binnenhavengeld wordt uitgegaan van de periode vanaf de aankomstdatum tot en met de vertrekdatum. Deze duur van het verblijf in de haven wordt geacht niet te zijn onderbroken wanneer een binnenschip binnen 6 uur weer aanloopt zonder een andere haven te hebben aangedaan of werkzaamheden te hebben uitgevoerd. De Havenmeester dient hiervan voor binnenkomst op de hoogte te worden gesteld.
Artikel 21 Vrijstellingen voor binnenschepen

21.1 Binnenhavengeld wordt niet in rekening gebracht ter zake van het gebruik van het havengebied met:
a) een vaartuig wanneer door de NV ZSP bij schriftelijke overeenkomst een andere vergoeding daarvoor is overeengekomen;
b) een sleepboot, uitsluitend voor zover deze wordt gebruikt voor de normale assistentie van zeeschepen bij het in- en uitvaren van de haven;
c) een sleepboot, uitsluitend voor zover deze tezamen met een ander binnenschip een eenheid vormt;
d) een binnenschip voor een periode van ten hoogste acht termijnen van 7 dagen wanneer het gebruik van de haven en het genot van diensten slechts plaatsvindt voor het dokken of het doen verrichten van herstelwerkzaamheden op speciaal voor dat doel bestemde en/of in gebruik zijnde eigen ligplaatsen van een scheepsreparatieinrichting, mits zowel van het tijdstip van aanvang als dat van het einde van het dokken of herstellen schriftelijk vooraf aan de Havenmeester is kennisgegeven;
e) een vaartuig in directe dienst van het Rijk of de Provincie, mits geen personen of goederen bedrijfsmatig worden vervoerd;
f) een hospitaalschip;
g) een opleidingsschip voor de Rijn- of binnenvaart of de marine of de koopvaardij, uitsluitend als zodanig in gebruik;
h) een binnenschip gelegen aan het Zijkanaal A of de Beurtvaartkade te Terneuzen onder de volgende voorwaarden: dat er geen overslag van lading plaatsvindt;
Te Terneuzen en Zijkanaal H te Sas van Gent onder de volgende voorwaarden:
dat van deze ligplaats slechts gebruik wordt gemaakt tussen vrijdag 15:00 uur en de daaropvolgende maandag 09:00 uur, alsmede op de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag,· Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen, in welk geval de vrijstelling wordt verlengd tot de dag volgende op één of meer van genoemde feestdagen om 09:00 uur;
De vrijstelling kan niet direct voorafgaan aan of aansluiten op een andere vrijstelling;
·18 uur aaneengesloten, mits zowel van het tijdstip van aankomst als dat van vertrek aan de Havenmeester kennis wordt gegeven.
i) een vaartuig wachtend voor het formeren van een sleep- of duweenheid met een vaartuig waarvoor binnenhavengeld verschuldigd is, zulks voor ten hoogste 18 uur;
k) een binnenschip, wanneer het gebruik van de haven en het genot van diensten slechts plaatsvindt in verband met het afzetten dan wel aan boord nemen van een eigen voertuig of het afgeven van scheepsafvalstoffen, tot een maximum van vier uur. Van de voorgenomen handeling dient vooraf melding te worden gedaan bij de Havenmeester;
l) een vaartuig dat gebruikt wordt: 1. in directe dienst van de NV ZSP 2. ten behoeve van het onderhoud, de verbetering en de uitbreiding van de haven, voor zover deze in opdracht van de NV ZSP worden uitgevoerd;
m) een binnenschip dat gebruik maakt van een los- en laadgelegenheid die in gebruik is bij een bedrijf waarmee een overeenkomst is aangegaan t.a.v. de inning van haven- en kadegelden, en voor zover daar lading wordt ingenomen of gelost die voor dit bedrijf afkomstig of bestemd is.

Reactie ASV: de schipper wordt natuurlijk wel geacht van alle havens en vaarwegen de reglementen en voorwaarden te kennen, op straffe van….. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker zeker niet!