Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

Misschien eens verdiepen in de eisen die het betreft? Die hebben niets met duurzaamheid te maken. Bij de regeling dat schepen aan nieuwbouweisen moesten voldoen bij ombouw, verbouw of nieuwbouw bleven de schepen keurig up-to-date. https://t.co/54YAAslstn https://t.co/vQC2KTElIk

Dit systeem kan niet kloppen, want een markt waar er sprake MOET zijn van reservecapaciteit (hoog water/laag water) kan nooit in evenwicht zijn. Daarom wilde de ASV minimaal een transparante markt. Ondanks aangenomen moties was er geen draagvlak vanuit collega-bonden @CemLacin https://t.co/ovX66lwXMV

Slecht ondernemerschap is de waarde niet inzien van je collega-schippers en daarmee van de diversiteit van de vloot. We hebben elkaar nodig om de verladers te bedienen. Nu gaat het werk van het water naar de weg, dat is pas slecht ondernemerschap: van Nederland! https://t.co/MyGHktIWiL

Gebruik van AIS-informatie (Automatisch Identificatie Systeem)

Uit de brief van de Minister: Diverse toezeggingen met het oog op het algemeen overleg Scheepvaart van 7 december 2017.

Bij brief van 23 mei 2017 (Kamerstuk 31 409, nr. 156) is aan u het onderzoek toegezonden naar het gebruik van de AIS-informatie in de binnenvaart en naar de mogelijke schendingen van de privacy als gevolg van dit gebruik. Daarbij is toegezegd, dat de Kamer zo spoedig mogelijk geïnformeerd wordt over de consequenties van het rapport. Met betrekking tot het geoorloofd gebruik van de AIS-informatie is de kernvraag voortkomend uit het rapport of de definitie van verkeersmanagement ook vaarwegbeheer en vaarwegmanagement omvat en mogelijk andere toepassingen, die daarmee samenhangen. Dat is immers nog niet in de wetgeving opgenomen. Dit wordt momenteel uitgewerkt in afstemming met andere vaarwegbeheerders. Hierdoor wordt inzichtelijk welk gebruik van de privacygevoelige AIS-gegevens binnen de publiekrechtelijke taak van de vaarwegbeheerder valt. Deze definitie legt de basis voor het uitwerken van de aanbevelingen uit het rapport en heeft mogelijk effect op de bestaande regelgeving en procedures rond het gebruik van AIS-gegevens.

De aanbevelingen van technische aard worden meegenomen, voor zo ver dat mogelijk is. Het moet opgemerkt worden, dat de aanbeveling die betrekking heeft op wijziging van het systeem voor verzenden en ontvangen van AIS-gegevens, op nationaal niveau niet uitvoerbaar is, aangezien het systeem internationaal bepaald en geharmoniseerd is. Over de aanbevelingen die betrekking hebben op handhaving, is een eerste contact gelegd met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), aangezien de uitvoering van deze aanbevelingen buiten de competenties ligt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de AP zal nader bekeken worden hoe er aan deze aanbevelingen gevolg kan worden gegeven.

Meer lezen?

Vervolgens krijgt de ASV het volgende te horen, nadat een schipper heeft gereclameerd, omdat de douane het AIS systeem heeft gebruikt om (de lading van) het schip te volgen (de brief is te lezen in de nieuwsbrief van april 2018, inclusief enkele reacties die op facebook zijn binnengekomen):

Je mag zeker kritisch zijn over feit dat douane je AIS heeft gevolgd. Marine Traffic/MT schermt zelf voor Oostenrijk naam/nummer schip af. RWS heeft MT verzocht dit ook voor Nederlandse schepen te doen. Mag immers niet. MT vertikt dit. Justitie geeft dit geen prioriteit.