Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Royerssluis 2 maanden dicht vanaf 15 februari

Is dit de opmaat voor de definitieve sluiting van de Royerssluis?

In een bericht van de haven van Antwerpen, vandaag (8 februari) ontvangen door de ASV worden wij in kennis gesteld van het feit dat de Royerssluis voor 2 maanden gesloten wordt, dit deelt men ons dus mede ongeveer 1 week voordat de datum ingaat.

De reden van de sluiting is dat de bruggen en wegdek over het sluiscomplex voor verkeersdeelnemers (specifiek fietsers) aangepast dient te worden.

De ASV kan zich niet voorstellen dat de haven van Antwerpen van dit besluit niet eerder op de hoogte was dan een week voordat het besluit uitgevoerd wordt. Tenslotte moeten aannemers en dergelijke ook lang van te voren geregeld worden. Toch heeft men de schippers er tot nu toe niet van op de hoogte gesteld. Dat is bijzonder laakbaar.

Het moment van in kennis stellen van de binnenvaartsector is veel te laat, vindt de ASV.

Bovendien vraagt de ASV zich af of de genoemde reden het noodzakelijk maakt om deze belangrijke sluis voor (minimaal!) 2 maanden te stremmen.

Minimaal 2 maanden want bovendien lezen we in het bericht, dat gedurende die periode van twee maanden men (dan pas) gaat nadenken over de toekomst van de Royerssluis. Dat wijst erop dat de plannen om de Royerssluis definitief voor binnenvaart ontoegankelijk te maken hiermee bevestigd lijken te worden.

De ASV protesteert sterk tegen het (definitief) buiten werking stellen van deze voor de binnenvaart zo belangrijke Royerssluis.

Ook diverse leden hebben hier al op voorhand tegen geprotesteerd bij mevrouw Torfs waar zij echter tot nu toe geen enkel antwoord op hebben mogen ontvangen. Dit deden zij omdat uit interne informatie van werknemers bij de havendienst de ASV heeft begrepen, dat de Royerssluis definitief buiten gebruik gesteld zou kunnen worden.
Ons kwam ter ore dat kennelijk men een definitieve up-to-date renovatie te duur zou vinden. Misschien houdt het verband met de verdeling van budgetten tussen zeevaart- binnenvaart en wegverkeer in het kader van de aanleg van de nieuwe rondweg?

Wij hoeven u hopelijk niet uit te leggen, wat sluiting zou betekenen:

  • Langere wachttijden bij de resterende sluizen, waar zeevaart voorrang heeft en geen wachtplaatsen beschikbaar zijn.
  • Veel omvaarkilometers voor schepen, die van of naar het Albertkanaal komen/gaan of die ten oosten van Lillobrug laden of lossen en voor schepen die visa versa richting Brussel en Gent via de Zeeschelde varen.
  • Dikwijls negatieve gevolgen voor de scheepvaart, die rekening moet houden met het getij op de Schelde.
  • Extra risico’s door het langduriger bevaren van zeevaartroutes en bij mist of storm.
  • Onnodig brandstofverbruik en daarmee verhoogde emissies binnen een reeds zeer zwaar belast gebied.

Wij willen u erop wijzen dat Antwerpen wel milieuzones heeft ingesteld voor automobilisten maar het kennelijk geen probleem vindt dat schepen uren moeten omvaren.

Kortom: het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de Royerssluis betekent: voor de binnenvaart minder veiligheid en een verslechtering van de concurrentiepositie plus onnodige extra milieubelasting.

De ASV tekent daarom bezwaar aan tegen deze gang van zaken, zeker gezien het feit dat diverse leden van de ASV al op voorhand hierop per mail hebben gereageerd naar mevrouw Torf, dus u heeft kunnen weten dat er bezwaren zijn tegen deze gang van zaken.

De ASV als de Nederlandse schippersorganisatie vindt het, gezien het voorgaande, ongehoord dat er op deze wijze met de binnenvaart omgegaan wordt en tekent dan ook hierbij protest aan tegen deze manier van handelen t.o.v. de binnenvaartsector. De Royerssluis is voor de binnenvaart een heel belangrijk knooppunt en de haven van Antwerpen benadeelt hiermee de binnenvaart enorm.

 

Goed voorbeeld doet goed volgen?

Een van onze leden stuurde de volgende mail naar Haven Antwerpen in verband met de sluiting van de Royerssluis

*Onderwerp:* Royers
Geachte mevr. Torfs.

Het vermoedelijke voornemen van uw organisatie en het Havenbedrijf Antwerpen c.q. de gemeente Antwerpen, om tot sluiting van de Royerssluis over te gaan stuit op veel verzet in de binnenvaart.

Het is een slecht plan en wel om de volgende redenen.

Er gaan vele kilometers omvaren ontstaan omdat de trafiek van het Albertkanaal en de Dokken met lage nummers die richting Brussel, Wintham, de Dender en of Gent, zeker 15 kilometer moeten omvaren waarvan 50% tegen strooms.

De Sluizen van het Complex waartoe de gehele trafiek dan op aangewezen is, kent nu al lange wachttijden zonder afmeergelegenheid aan de rivier zijde.

De permanente kruisingen met de zeevaart zal een grote aanvaringsrisico mee brengen.

Daar waar de algemene trend er één is van scheiden der onderscheiden groepen gaat u een tegen gestelde beweging in gang zetten.

Het risico op wind en mist in het riviergedeelte wat dan gevaren moet worden maakt het risico nog extra groot.

Ik hoop dan ook dat u dit onzalige plan in de vuilbak wilt laten verdwijnen en de Royerssluis een goede opknapbeurt gunt.
Deze sluizen behoren ook zeker tot het cultureel erfgoed van Vlaanderen.

Met verschuldigde Hoogachting

 

Definitieve sluiting Royerssluis?

Het wordt tijd dat de schippers zich hierover laten horen.

jacques.vandermeiren@portofantwerp.com

marc.bosseler@portofantwerp.com

peggy.torfs@portofantwerp.com

intermodalsolutions@mail.portofantwerp.com