Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Verslag gesprek Matthijs Sienot D66

Aanwezig waren namens de ASV: Sunniva, Esther, David, Gerberdien
Het was een gesprek van ongeveer een half uur met de heer Sienot.

Als eerste hebben we het over het ronde-tafel gesprek over “verduurzaming van de binnenvaart” gehad waarbij de ASV heeft gewezen op de gemiste kans, omdat er geen tegengeluid te horen is geweest (in de vorm van bijvoorbeeld het ASV geluid).

In de positionpaper die de ASV heeft opgestuurd is tenslotte o.a. gewezen op het feit dat de politiek (D66) in haar voorstellen uitgaat van een bestaande binnenvaartvloot die vergroend zal worden, daarbij voorbijgaande aan het feit dat er op dit moment al veel schepen verdwijnen. Helaas is die positionpaper nergens meegenomen in de discussie. Daarbij stelt de ASV dat het geluid van de schipper veel te weinig meegenomen wordt in dit hele verhaal, een gemiste kans dus.

In het betreffende position paper en in onze reactie op de fact-sheet horend bij de hoorzitting voorafgaande aan het ronde tafelgesprek, hadden wij zaken gezet die, in onze ogen, benoemd hadden moeten worden.
Tijdens dit gesprek werden we wel in staat gesteld onze zienswijze daarop alsnog toe te lichten.

Omdat de tijd kort was heeft de ASV de nieuwsbrief uitgereikt waarin onder het kopje “nepnieuws” de reactie van de ASV op het ingeleverde “fact-sheet” van de professor van de TU is geplaatst. De ASV refereerde aan het feit dat “fact-sheet” betekent dat het schrijven van de professor over bewezen “feiten” zou gaan terwijl die “feiten” nergens onderbouwd zijn, integendeel, de ASV kan makkelijk aantonen dat die feiten in strijd zijn met de waarheid. Als voorbeeld werd o.a aangehaald dat in het factsheet medegedeeld werd dat oudere schepen zouden zorgen voor de overcapaciteit in de binnenvaartsector.

Het belangrijkste onderwerp was daarmee tijdens dit overleg dus het “vergroenen van de binnenvaart”. In het partijprogramma van D66 staat o.a. dat particuliere initiatieven (ook richting vergroenen) moeten worden aangemoedigd. De ASV heeft hierbij middels voorbeelden duidelijk gemaakt waarom wij vinden dat dit door de overheid (nog) niet erkend of niet of te weinig wordt gestimuleerd.

De heer Sienot maakte in het gesprek duidelijk dat D66 in dit kader voor meten aan de pijp is om zo met echte cijfers aan te tonen dat de (oude) binnenvaart helemaal niet zo vervuilend is als aangenomen wordt, gezien de meetrapporten die er al zijn. Wij hebben aangegeven daar in principe ook voor zijn (we kwamen niet toe aan de eventuele voorwaarden die daaraan gesteld zouden moeten worden).

We waren het eens dat schippers wel willen vergroenen, maar dat dit ook moet kunnen en haalbaar moet zijn.

Ook zijn we nog in staat gesteld uit te leggen dat het dat het voor het voortbestaan van de kleine binnenvaart nu toch echt al twee over twaalf is. Er zijn al te veel (kleinere) schepen gesloopt die niet meer nieuw gebouwd gaan worden. Om dat te verduidelijken hebben we de heer Sienot de brochures gegeven die de ASV heeft gemaakt wat betreft cijfers van verdwijnen van schepen en de reden waarom dat zo is.

We hebben aan de hand van het voorbeeld waarbij we voorrekenden dat er minimaal 73.000 vrachtwagens per week bij komen op de weg, geprobeerd een toekomstbeeld te schetsen, als er niet snel beleid wordt aangepast, waarbij met name ingegrepen moet worden op het CCR beleid. Hierbij zijn de geluidseisen specifiek naar voren gehaald.

De heer Sienot was ook bereid met ons te spreken over het begrip markttransparantie. Verladers moeten verleid worden, want ze investeren niet automatisch mee in verduurzaming. Tijdens het rondetafelgesprek bleek echter ook dat ze dit wel willen als er wordt gewerkt met milieucertificering.

We waren het met elkaar eens dat subsidies ook niet alles oplossen.

Zo hebben we een aantal zaken aangehaald zonder al te diep op de details in te gaan. Hiervoor was nu de tijd te kort en daarom hebben we gevraagd of we dit nog een andere keer met meer tijd kunnen bespreken. De heer Sienot was het hier ook mee eens. De afspraak stond dat D66 (De heer Sienot) op de voorjaarsvergadering zou spreken, maar i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen leek het alsof er wat twijfel was over deze toezegging.

Al met al was het een goed overleg waar we gezien de tijd toch veel onderwerpen die ons na aan het hart liggen aan de orde hebben kunnen stellen. We zien er naar uit dat we in een vervolggesprek de zaken wat verder kunnen uitdiepen.