Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Beekse Brug bediening

Zoals gepland stond heeft op 16 okt. een evaluatie over een proef met stremmingen en beperkte openingen aan de Beekse brug in de gemeente Laarbeek, gelegen over de Zuid-Willemsvaart plaatsgevonden. Het werd gehouden bij het RWS kantoor in Den Bosch.

Aanwezig ter vergadering:
Relatie Manager RWS, Hermesgroep (busonderneming), Marten Valkema ASV (schipper), Paul Markusse ASV, Provincie Brabant, BLN, z.n. verantwoordelijke bij RWS, Ambtenaar Gem. Laarbeek

De agendapunten gaan in alle gevallen over de laatste proef, n.l. in de spertijden een opening van de brug voor de scheepvaart.

Uit de telling blijkt dat de brug in spertijd 2,4 keer is bediend. Eerst een beschrijving, een korte uitleg van de situatie aldaar.

Infrastructuur:
De gehele omgeving aldaar laat te wensen over. Er is te weinig ruimte voor het verkeer om goed en vlot te verlopen. Er is geen apart weggedeelte voor voertuigen om na de brug richting Helmond voor te sorteren. Daarom is er een poging gedaan om het bestemmingsverkeer aldaar om te leiden, wat weer op veel weerstand door de bewoners aldaar heeft geleid. Marten en ik werden er weer in gesterkt, dat alle drukte op de weg niet aan die enkele brugopening kon liggen. Zelfs toen er opgemerkt werd, dat de verkeerslichten helemaal verkeerd staan afgesteld; geen verkeer voor linksaf, maar wel het tegemoetkomende verkeer rechtdoor belemmeren door te rijden door een rood licht. Al met al moeten er nogal wat verbeteringen plaats gaan vinden. Dat is dus een taak voor de beheerders van brug en weg (RWS en Gemeente Laarbeek).

Nu de praktijk:

Voorbeeld:
De brug gaat open om 16.45 uur en om 17.20 uur. In alle gevallen blijkt nu, dat als er een opening is geweest, er een opstopping van verkeer ontstaat en deze de gehele spits blijft bestaan. Wij komen allemaal tot de conclusie, dat er geen meerwaarde is om de openingstijden in de sper vast te leggen. Bij de vorige tijden werd er rekening mee gehouden wanneer de bus de brug moest passeren, maar als er 10 minuten voordat de bus kwam, een opening geweest was, stond toch al alles vast en was het aantal wachtende auto’s enorm (een km. lengte). Dus de verantwoordelijke bij RWS kwam als eerste naar voren met de opmerking, dat uit de proef naar voren is gekomen, dat we naar een andere bediening moeten overgaan in de spitsuren.
Provincie Brabant was niet er niet direct van overtuigd dat alle proeven en onderzoeken geen beoogd resultaat opgeleverd hebben. Een resultaat waar we allemaal van dromen; geen files, geen wachtend schip voor een brug, noem maar op. Maar we konden toch overeenstemming bereiken door het volgende in gang te zetten:

De spitsuren blijven van kracht, maar komt er een vrachtschip voor de brug en vraagt deze een opening, dan wordt de brug op elk gewenst moment geopend. Sluis Schijndel, die ook sluis nr. 6 bedient, kan en heeft de bevoegdheid dezelfde-kant op-varende schepen te bundelen, zodat de openingen beperkt worden. Er zijn geen aanwijzingen, dat er meer schepen in de toekomst de brug gaan passeren. Pleziervaartuigen worden in deze periode niet mee genomen, omdat het seizoen 2017 voorbij is. Als de openingen mochten vermeerderen (wat naar ons idee een goede wending zou zijn in het vervoersaandeel binnenvaart t.o.v. wegvervoer), wordt er naar ons gecommuniceerd.
Deze proef zal tot ongeveer half maart 2018 duren.

De vraag van RWS aan de vertegenwoordigers is “kunnen wij de schippers hier over in kennis stellen?”
Aldus opgemaakt door:
Marten Valkema en Paul Markusse

Afspraken:

  • Bedieningstijden loslaten voor scheepvaart met als doel snellere passeertijden. Wel worden schippers gevraagd om zoveel mogelijk spitsen te vermijden.
  • Huidig aandeel scheepvaart is zo’n 2 á 3 schepen per dag (in de spitstijden).
  • Huidig gemiddelde openingstijd van de Beekse brug is 6 minuten.
  • Bus blijft voorrang krijgen op scheepvaart.
  • Recreatievaart wordt alleen in combinatie met scheepvaart bediend.
  • Proef loopt vanaf 27 november 2017 tot mei 2018
  • Tussentijds wordt geëvalueerd (in februari en in mei 2018)
  • Aandeel scheepvaart monitoren (RWS)
  • Passeertijd (VRI data PNB en loggingen RWS)
  • Doorstroming droge verkeer (VRI data PNB)

Indien nodig wordt de proef tussentijds beëindigd in overleg met alle betreffende stakeholders.

Communicatiebericht: Aanpassing bedieningstijden Beekse brug

Constructief overleg; betrokken partijen zijn het eens

Het wegverkeer rondom de Beekse brug (over de Zuid-Willemsvaart) in Laarbeek heeft al enige tijd last van files. Om de doorstroming voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer zo optimaal mogelijk te krijgen, worden de bedieningstijden van de Beekse brug in Laarbeek aangepast. Dit zijn provincie Noord-Brabant, gemeente Laarbeek, Hermes, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Algemeene Schippers Vereeniging en Rijkswaterstaat onlangs overeengekomen.

Gemaakte afspraken
De vaste bedieningstijden van de Beekse brug voor scheepvaart in de spits worden losgelaten. De brug wordt bediend bij aanbod/aankomst van schepen. Met als doel snellere passeertijden voor schepen én minder wachttijd voor wegverkeer. Schippers wordt gevraagd zoveel mogelijk de ochtend- en avondspits te mijden. Naast deze aanpassing in bediening zijn er nog een aantal afspraken gemaakt. Busvervoerder Hermes blijft voorrang krijgen op de scheepvaart. En de recreatievaart wordt alleen in combinatie met de vrachtscheepvaart bediend.

Proefperiode
De aanpassing in de bedieningstijden en de gemaakte afspraken gelden vanaf maandag 27 november. De proef duurt tot mei 2018. Tussentijds en aan het einde van de proefperiode vinden er evaluaties plaats. De partijen vertrouwen erop dat deze maatregelen bijdragen aan een optimale doorstroming voor zowel het weg- als scheepvaartverkeer.