Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Schutten Helmond (Sluis 8 en 9)

Tijdens de afgesproken evaluatie met de gemeente Helmond en de ASV zijn we puntsgewijs onze zienswijze nagelopen. In grote lijnen wijken de bezwaren van de ASV niet erg af van de kritiek, die de gemeente al gekregen had van individuele schippers, een dertigtal schippers, die de handtekening-aktie van Hendrik Bijnsdorp (ms. Avenir) hadden ondersteund en van BLN-Schuttevaer.

De oplossingen, die de gemeente in gedachten heeft, zijn allemaal toch gebaseerd op beperking van de personele inzet en op de overweging, dat men vindt, dat de gemeente met de oude regeling ten onrechte de volledige kosten draagt voor de bediening van de twee veevoederbedrijven For Farmers en Voergroep Zuid.

Feit blijft, dat de scheepvaart per week 26 uur inlevert. Echter de meeste ergernis wordt gevoeld in het weekend i.v.m. het missen van de aankomstdag op de losplek, de beperking in het verlaten van de haven na leegkomst op vrijdagavond, de beperkte afmeermogelijkheid aan sluis 9, de slechte verlichting en voorzieningen aldaar, de problemen met het tijdig losgereed liggen op maandagmorgen, de opstelling van het sluispersoneel en de aantasting van de weekend-invulling van de schippers en hun familie.

Het schutten op vrijdagavond tot 20.00 u. wordt door de gemeente als voldoende aangemerkt, aangezien bij de bedrijven slechts tot 18.00 u. gelost wordt en men in 2 uur normaliter sluis 9 gepasseerd moet kunnen zijn. Het bedienend personeel is er dringend op gewezen, hierbij de maximale medewerking aan betreffende schepen te verlenen.

De afmeer-mogelijkheden aan sluis 9 zullen worden uitgebreid, met ook weer mogelijkheden voor pleziervaart, plus een verbetering van de voorzieningen. De resterende kritiekpunten, waaronder het sociale aspect, zullen nogmaals worden mee-overwogen.

Enige verdere achtergronden:
Aansluiting op de bediening van centrale Tilburg levert geen besparing op, integendeel: voor elk te bedienen object moet bij RWS een duur abonnement betaald worden. Afgezien van de eenmalige investering in de automatisering.
Bij de overname van de oude Zuid Willemsvaart van RWS (die verantwoordelijk was voor instandhouding, reparatie en onderhoud, c.q. waterbeheer) zijn de beheerskosten afgekocht “voor in eeuwigheid”. Het is een misvatting (volgens de gemeente), dat dit geld (enkel) bestemd was voor de bouw van nieuwe sluizen.
De twee oude sluizen vervangen door één nieuwe sluis brengt qua grondwaterbeheer zoveel complicaties mee, dat het uit financieel oogpunt geen optie is.
De gemeente gaat zich informeren over het geautomatiseerde systeem van sluisbediening, zoals dat in Frankrijk gebruikelijk is. Daartoe heeft Jos Evens contactgegevens doorgegeven van Arcadis, het bureau, dat zich eerder had opgeworpen om de Freycinet-kanalen in Frankrijk te moderniseren.
Bediening op afroep wordt door de gemeente niet als werkbaar en besparend alternatief gezien, aangezien het personeel, wat zich daarvoor beschikbaar moet houden, ook betaald moet worden en mensen, die op andere werkzaamheden zijn ingedeeld, niet snel genoeg inzetbaar zijn op de sluizen.
Er is nog gesproken over een paar uur bediening op zaterdag, maar dat mag dan weer niets extra kosten.
Uitbreiding van de ligplaatsen boven sluis 9 is mogelijk, maar beperkt, omdat enkel de oevers van de oude Z-W-vaart gebruikt mogen worden. Die van het vernieuwde kanaal zijn eigendom van RWS.

De veevoederbedrijven in de haven hebben aangegeven, niet te willen vertrekken. For Farmers was lang onzeker, omdat die nog fors moet investeren om technisch up-to-date te worden.

De reeds verrichte modernisering van sluis 7 (Aarle-Rixtel) is geen weggegooid geld, aangezien de pleziervaart toch binnen afzienbare tijd toegang tot de noordelijke invaart van Helmond zal krijgen.
Door ons is er nog op gewezen, dat handhaving van de 14-dagen periode voor het havengeld begrijpelijk is i.v.m. de beperkte ligplaatsmogelijkheid in de haven, maar dat per aangetekende brief sommeren, die ligplaats vrij te maken, wel erg heftig is. Volgens de gemeente zou er eerst een gewone brief zijn verstuurd (wat, voor zover wij wisten, niet gebeurd is). Voorgesteld is, dat mondelinge informatie bij het binnenschutten een stuk klantvriendelijker is.

De gemeente blijft voorstander van vervoer over water, maar vindt, dat de betrokken bedrijven hun deel moeten bijdragen in het op peil houden van voldoende bereikbaarheid. Van verdergaande initiatieven om vervoer per schip te bevorderen hebben we niets vernomen.

Intern zal het standpunt van de projectgroep de komende dagen worden vastgesteld, waarna een voorstel voor de gemeenteraad zal worden geformuleerd. De uiteindelijke beslissing wordt verwacht in de eerste helft van januari 2018.

Tot zover.
Jos Evens en Liesbeth de Jonge

Naschrift Sunniva Fluitsma en David Twigt:

Die gewone brief over de sancties betreffende te lang ligplaats nemen, is zeker niet verstuurd en dat weet de gemeente ook, want er is direct na het ontvangen van de aangetekende brief contact opgenomen met de gemeente hierover. Toen vertelde de gemeente dat men het telefoonnummer niet zou hebben van de betreffende schipper. Ik hoef u hier niet te vertellen hoe gemakkelijk een telefoonnummer van een schipper achterhaald kan worden. Ook vroegen wij waarom bij verandering van beleid (er werd al jaren niet op die manier gehandhaafd dus betreffende schipper was zich van geen kwaad bewust) men niet de schipper bij binnenkomst van de haven (via een folder, of mondeling of iets dergelijks) hiervan op de hoogte heeft gesteld. De eerste communicatie hierover ging per aangetekende brief, waarin onmiddellijk gedreigd werd met “te nemen stappen”. Dus waarom vertelt men een onwaarheid aan de vertegenwoordigers van de ASV. Niet netjes gemeente Helmond!