Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart

 Impressie aanbieding petitie 

 Link naar het filmpje met de toespraak tot de Kamerleden 

Op 5 december 2017 om 13.30 uur waren politici van alle kleuren aanwezig in de Statenpassage bij de uitreiking van de petitie Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart. De ASV was met een voltallige bezetting aanwezig, waarbij naast het bestuur (Paul Markusse, Gerberdien le Sage, Esther Lubbers, Dorothe Grooten Wendt), de woordvoerder (Sunniva Fluitsma) en de oudgedienden Ger Veuger, Tineke Veuger en David Twigt, aanwezig waren.

A.H. (Agnes) Mulder (CDA) nam de petitie na een welkomstwoordje in ontvangst. Verder waren aanwezig , C.M. van Brenk (50), L. van Tongeren (Groen Links), R.J. (Remco) Dijkstra (VVD), R.R. van Aalst (PVV), M.F. Sienot (D66), anderen (SP) waren helaas verhinderd maar betuigden telefonisch hun steun aan de petitie. Voor die interesse zijn we de politici bijzonder erkentelijk.

Sunniva Fluitsma mocht als woordvoerder de petitie aanbieden en richtte zich op de toehoorders met het uitspreken van het feit, dat we hebben gemerkt dat de politici zich wel degelijk bewust blijken te zijn van de problemen wat betreft hoogtes van boetes en wijze van handhaven. Er zijn veel prima moties voorgesteld van allerlei verschillende woordvoerders, echter niet al die moties zijn aangenomen en de moties die wel zijn aangenomen lijken niet tot nauwelijks te worden uitgevoerd. Fluitsma heeft de aanwezigen op het hart gedrukt zeker in het aankomende AO (Algemeen overleg) hier scherp op in te gaan.

Ook heeft de ASV woordvoerder benadrukt wat de problemen zijn, die schippers ondervinden bij het feit, dat we het hebben over bestuurlijke boetes, ILT die als slager het eigen vlees keurt en de grote verschillen, die er zijn in controledruk tussen vervoerders over de weg versus vervoerders over de waterwegen. De ASV heeft de achtergronden, die hebben geleid tot de petitie aan te bieden, bij het aanbieden van de petitie toegelicht.

Inhoud document aanbieding petitie:

 • Exorbitante boetes binnenvaart: wat bedoelen we?
 • Aanvraag petitieaanbieding: waarom deze petitie?
 • Evaluatie boetebeleid door ILT
  • Tijdspad: uitstellen evaluatie door ILT
  • WAT gaat er geëvalueerd worden?
  • MET WIE gaat er geëvalueerd worden?
  • HOE gaat er geëvalueerd worden?
  • Wat gaat er mis?
  • Een sfeerimpressie over de evaluatie van het boetebeleid
 • Klacht ASV bij ILT over boetebeleid
 • Voorbeelden van vragen gesteld in de Tweede Kamer over dit beleid
 • Persberichten wat betreft de klopjacht op de binnenvaart
 • Verslag overleg met ILT over het boetebeleid
 • Wat is een bestuurlijke boete?
 • Bestuurlijke boetes roepen veel vragen op:
 • Opiniestuk bestuurlijke boete “Universiteit van Amsterdam” en Erasmusuniversiteit Rotterdam
 • Catalogus Boetebedragen voorbeeld(Overheid.nl)

Het bleek dat er veel interesse was voor voorbeelden uit de praktijk dus daar sloot de aanbieding van het zwartboek goed bij aan.

Na de petitie; het zwartboek

Naast de petitie heeft de ASV een zwartboek aangeboden, waarbij er een poging gedaan is te inventariseren hoe schippers dat beleid ervaren vanuit hun dagelijkse praktijk. Wij hebben hen opgeroepen mee te werken aan een zwartboek. De wijze waarop dat gebeurd is, is te vinden in het aan de politici geleverde zwartboek.

Deze zaken gebundeld in dit zwartboek vindt u in diverse vormen, waaronder:

 • de aangeleverde casussen voor ILT.(pag 6 tot 47)
 • Klacht van de ASV (pagina 52)
 • Uitspraken van hoorzittingen en dergelijke (vanaf pagina 48)

Wij beseffen dat dit geen uitputtend, compleet beeld is. Maar we hopen een indruk te geven van datgene wat de gebruikers van de vaarwegen tegenkomen wat dit beleid betreft.

Het Zwartboek kan middels aangeleverde casussen worden gebruikt om te inventariseren waar de specifieke problemen zitten, zodat het beleid daarop bijgesteld kan worden.

Wij hebben hiermee tot doel de Minister IenW, de ILT en beleidsmakers op de hoogte te stellen van het feit, dat de wijze waarop de regelgeving nu wordt toegepast (m.n. de hoogte van de boetes en de extreme controledruk ) tot nog meer onbegrip kan/zal leiden voor de wijze waarop er met deze sector omgegaan wordt.

Wij willen daarmee de Kamer een middel in handen geven om de Minister van koers te laten wijzigen.

Sinterklaasgedicht

Hoewel de spreektijd maar 5 minuten bedroeg werd de ASV toch in de gelegenheid het Sinterklaasgedicht voor te dragen, zodat, hoewel het een zwaar en serieus onderwerp is en blijft, dit moment met een applaus en een lach afgesloten kon worden.

Tenslotte

De aanwezigheid van zoveel woordvoerders binnenvaart, maar ook het feit dat er oprecht geluisterd is, geeft ons hoop en wij waarderen daarom zeer de wijze waarop deze politici ons, de schippers in de binnenvaart, tegemoet getreden zijn. Er was ruimte voor een geanimeerd en geïnteresseerd gesprek na de uitreiking van de petitie voor alle aanwezigen.

Helaas was er een strak schema van ons alweer opvolgende petitie aanbieders, maar dat er oprechte interesse was, was duidelijk.

Dank aan de schippers.

De ASV is de schippers dankbaar, die de moeite hebben genomen de petitie te tekenen. De collega’s, die de moeite hebben genomen het zwartboek in te vullen, casussen aan te leveren.

Het betrof tenslotte

Petitie: Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart

Wij

Gebruikers van de Nederlandse vaarwegen voor het vervoer over water van goederen en

passagiers

constateren

 1. Een onevenredig grote controledruk op de binnenvaartsector.
 2. Dat extreem hoge, gefixeerde boetes worden opgelegd voor relatief kleine vergrijpen.
 3. Dat bij bezwaar maken de drempels te hoog zijn en de beoordelaar (ILT) nietonafhankelijk is.
 4. Dat omstandigheden zoals “goed zeemanschap” (storm, tij) of onvoorziene zaken (ligplaatsen) onvoldoende meewegen in het boetebeleid.
 5. Dat dit de binnenvaart benadeelt t.o.v. het wegtransport.

en verzoeken

 1. De hoogte van de boetes proportioneel te maken in verhouding tot het behaalde economische voordeel of de mate waarin de veiligheid in gevaar gebracht is.
 2. Een verbod in te stellen om via AIS schepen op te sporen ter controle.
 3. Een volledig onafhankelijke, laagdrempelige (beroeps)procedure te hanteren.
 4. De hoeveelheid controles te beperken (in verhouding met controles wegvervoer).
 5. “Goed zeemanschap” leidend te laten zijn voor het beleid.

2161 ondertekeningen.

Stap af van het systeem bestuurlijke boetes in de binnenvaart en voer opnieuw het bekende strafrechtsysteem in.