Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Verslag OTNB

Aanwezig namens de ASV waren Ger Veuger en Gerberdien le Sage

Agenda

1.Opening en mededelingen
We hebben gelijk bij aanvang gevraagd namens de ASV of het toch niet beter was om notulen te maken? Dit vergde veel tijd. Bij een rondvraag ging de meerderheid akkoord met een actielijst die nog kon worden aangepast.

2.Actie en afsprakenlijst
Zoals in het vorige OTNB verslag heeft men nogmaals het MIC (Meld en Informatiecentrum) https://www.ilent.nl/contact/ aangehaald om daar vragen naar toe te sturen, zodat dit dan bij de juiste persoon terecht komt.
Er waren twee brieven van historische vaartuigen.
Eén over geluidseisen; dat zij hiermee ook in de problemen kwamen. Het betreft hier zo’n 1600 vaartuigen alleen al in Nederland. Die kunnen onmogelijk hieraan voldoen.Vraag was of zij hierbuiten gehouden konden worden gezien het aantal vaardagen wat zij hadden? Geadviseeerd werd dit met andere lidstaten op te pakken. En voor de hardheidsclausule een schip ter beschikking te stellen.
Eén over inbouw van nieuwe motoren; hier geldt zelfde verhaal. Ook hier kan men niet aan de inbouweisen voldoen.

3. Cesni/pt(17)a 81
Dit gaat er voornamelijk over, dat IL&T en RWS gaan kijken om een gezamelijke database te maken. Dit om het zogenaamde certificaatshoppen tegen te gaan; wanneer het bij de ene niet lukt, het bij de andere te proberen!

4. Cesni/pt(17)a 80
1. Goedkeuring verslag

Ebu gaat bezwaar maken tegen het verslag over het gehouden betoog over geluidseisen. Hoe zij dat daar gehouden hebben en essentiële zaken zijn niet benoemd.

 3. Overgangsbepalingen

b. Geluidsnormen.
Het Ministerie wilde via schuttevear een reactie op de geluidseisen geven n.a.v. de vele reacties, die er geweest zijn omtrent dit voorstel. Er werd nogmaals uitgelegd hoe moeilijk Duitsland doet en nu weer met allerlei onmogelijke rapporten komt, waar niemand vrolijk van wordt. Dat N.V.O. echt niet kon en ze er alles aan gedaan hebben. Ook wat de moties betreft, maar het zou geen draagvlak hebben bij andere landen. Daarom is Nederland met dit voorstel (het meten van schepen van voor 1976) gekomen om hier zoveel mogelijk de vloot mee te redden en het lijkt dat dit voorstel haalbaar is, aldus hun uitleg.

Er gaat volgende week tussen het Duitse voorstel (heel de vloot meten met aangepast toerental om aan de decibels te voldoen) en Nederlandse voorstel gekozen worden.

ASV heeft aangegeven dat het kiezen is tussen de strop of de kogel en dat wij het er niet mee eens zijn.

Op de vraag van ons, wat ze gaan doen met het regeerakkoord om de files te bestrijden en zoveel mogelijk vervoer van weg naar het water te halen, wanneer een groot deel van de kleinere binnenvaart zal verdwijnen, was het antwoord van een medewerker van ministerie “Watertruck+”:
Men dacht, dat als het Nederlandse voorstel het haalde, er inhoudelijk nog geprobeerd moet worden het zo gunstig mogelijk te laten uitpakken. Denk hierbij aan het aantal decibels en wat redelijk is wat verwacht mag worden hoeveel te investeren!

b. Bijboten
Er lag een voorstel vorige keer over de bijboten. Nu is België met Duitsland in gesprek geweest en zijn er allerlei zaken bijgevoegd. Dit vindt men een domme actie van België en men is het er ook niet mee eens en keurt het voorstel zoals er nu ligt, af.

h. Eisen elektrische installaties
Men wil NVO en eenvoudige schema’s zoals in het voorstel gaat voor schepen van voor 1976.

4.1 Overgangsbepalingen voor elektrische apparaten en installaties (hoofdstuk 10 van Es-trin)

Er is een rapport gemaakt, maar dit is nog niet geschikt om in Straatsburg aangeboden te worden. Sommige punten moeten nog besproken worden.
Opmerking: NBKB heeft ontdekt, dat sommige bepalingen strenger zijn overgenomen dan de oorspronkelijke. Vraag is of dat bekend is? Dit zou uitgezocht worden, maar het is nog niet duidelijk over welke bepalingen dit zou gaan.

4.3 Droog-aerosolvormende brandblusinstallaties
Er ligt een voorstel voor regelgeving om dit droge blusmiddel toe te staan.

4.4 Diepgangschaal

Doel is harmonisatie hierin en niet ieder land zijn eigen interpretatie heeft.

4.5 Verduidelijking/modernisatie stabiliteitseisen
Het standpunt is hetzelfde als de vorige keer; een voor iedereen makkelijk vindbaar en duidelijk document.

4.6 Redactionel voorstellen
Er ligt een voorstel van de UK over o.a. touwen, dat niet acceptabel is. De rest moet eerst verduidelijking over komen.

11.1 Afstemmen volgende OTNB vergadering

De volgende vergadering zal zijn 13 Februari 2018 van 10.00 u. tot 13.00 u.

5. Vooruitblik wergroep RV/G
De rol van deze werkgroep zal in de toekomst beperkt worden. Voor nu is er niet zoveel te melden. Er zal alleen een mededeling omtrent Watertruck+ komen.

6. Wvttk
Er komt een IWT platform; dat is een versterkende organisatie. Eso en Ebu kunnen gefinancierd worden uit het reservefonds.
De vraag aan IL&T van de ASV over duwbotencertificaat: Deze zou voorheen volstaan met het aantal aan tonnen wat geduwd mag worden, maar nu blijken er ook afmetingen in te staan! Dit is nieuw voor de desbetreffende eigenaar en ook niet bij de ASV bekend. Afgesproken wordt IL&T hier een mail over te sturen (wat inmiddels is gedaan) met de gegevens en dit zal worden nagekeken.
Vraag van ASV over inbouw motoren van Eurostage 3a of CCR2 tot wanneer. Na de vraag de vorige keer gesteld te hebben of we het goed het hadden begrepen, dat de inbouw van Eurostage 3a /CCR2 na 2019( kleiner dan 300kw) en 2020(groter dan 300kw) nog 18 maanden mag met een verlenging van 6 maanden, is er onduidelijkheid ontstaan. Het Ministerie zei dat klopt. Echter, IL&T weerlegde dit. Dit klopt niet in die zin dat die motor geregistreerd moet zijn. Op onze vraag waar we dit dan konden vinden en of daar een lijst van was, werd door het IL&T met nee geantwoord. De ASV heeft nogmaals om een duidelijk antwoord gevraagd, want zo zwemt iedereen maar rond in een vijver en dat is niet wenselijk. We willen een duidelijk antwoord wat teruggekoppeld kan worden aan de achterban. Men zegt toe het uit te zoeken. Met onze opmerking hier niet te lang mee te wachten gezien de tijd.

Om 13.00 u. werd de vergadering gesloten.
Ger en Gerberdien