Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Wat u verder nog moet weten

Identiteitsfraude

Ons ASV lid (met een letter T aan het eind van zijn naam) vertelt het volgende:

Op onze bankrekening ontdekten we een afschrijving van ongeveer 57 euro. Na controle bleek deze van Parkline te zijn. Aangezien wij geen account hebben aangemaakt bij Parkline en ook nog nooit gebruik hebben gemaakt van walstroom, hebben we het bedrag door de bank terug laten storten. Hierop volgde enige tijd later een aanmaning van Parkline, waarbij men erop aandrong om het bedrag alsnog te voldoen anders volgde er een incassoprocedure. Gelukkig stond er een telefoonnummer bij, dus we hebben er maar eens een telefoontje aan gewaagd. Continue reading

De ANWB aan onze kant

Na een valse start met veel boosheid en onbegrip vanuit de kant van de schippers hebben de ASV en de ANWB een constructief gesprek gevoerd.

Aanleiding was de enquête, die de ANWB onder haar leden heeft gehouden om met oplossingen voor het fileprobleem in Nederland te komen. Daar kwam een 10-puntenplan uit voort. Echter, schippers die ook ANWB lid zijn, hebben al tijdens de enquête opgemerkt, dat de oplossing “vervoer over water” niet genoemd werd. Dus toen het plan gepresenteerd werd, is er contact gezocht met de ANWB. Dit verliep in eerste instantie niet goed. “Wij hebben geen verstand van water” is niet de opmerking, die je als schipper horen wilt, als je vraagt waarom er niet (voldoende) aandacht is besteed aan de rol die vervoer over water kan spelen. Continue reading

Toch (een beetje) ruimte voor de scheepvaart in Groningen?

De onrust, die is ontstaan over de plannen waarbij extra treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden een belemmering zou vormen voor de scheepvaart in het Noord-Willemskanaal, heeft zijn vruchten afgeworpen.

Na aandacht van de (lokale) pers voor de effecten van de plannen zijn deze plannen zodanig bijgesteld, dat er (zoals het eruit ziet) voldoende tijd blijft voor schepen om de bruggen bij het Hoofdstation in Groningen te passeren.

Het betreft allemaal het besluit om na 2023 extra sneltreinen tussen de twee provinciehoofdsteden te laten rijden en een rechtstreekse verbinding tussen Groningen Europapark en Groningen-Noord mogelijk te maken.

In de oorspronkelijke plannen leek het erop, dat de schepen twee keer per uur slechts twee minuten zouden krijgen om de spoorbrug te passeren.

Inmiddels is het zover dat spoorwegbeheerder ProRail, de provincie en de gemeente Groningen ervan overtuigd zijn, dat dat een “onwenselijke situatie” oplevert. Om de huidige openingstijd van de gewenste dertien minuten per uur mogelijk te maken is nog eens goed gekeken naar de dienstregeling.

Na wat heen en weer geschuif en gezoek is men eruit. Zo wordt de bediening van de verschillende bruggen in de omgeving van het Hoofdstation beter op elkaar afgestemd. Ook passen treinvervoerder Arriva en ProRail de dienstregeling van de treinen enigszins aan. De sneltrein naar Leeuwarden vertrekt van een ander perron.

Schepen die richting Assen of het Paterswoldsemeer het Noord-Willemskanaal bevaren, passeren drie bruggen bij het Hoofdstation: een busbaanbrug (de Zaanbrug), een spoorbrug en een fietsbrug. De uitkomst van de gesprekken is, dat tussen zes uur ’s morgens en acht uur ’s avonds de spoorbrug twee keer per uur 6,5 minuut open is. Voor en na die tijd zijn de openingstijden van de bruglanger, omdat er dan veel minder treinen rijden.

Ook hierbij zien we weer, dat, doordat zoveel verschillende partijen over brugbediening gaan, het de zaak niet eenvoudiger maakt. De provincie is beheerder van het Noord-Willemskanaal en verantwoordelijk voor een vlotte doorvaart. ProRail bedient de spoorbrug, terwijl de gemeente over de andere twee bruggen gaat.

Opvallend is het, dat vervoersgedeputeerde Fleur Gräper (D66) het als volgt brengt: “Door de bediening op deze route beter op elkaar af te stemmen, hoeven de schippers minder lang te wachten en winnen ze tijd.’’ Welja, eerst iets bedenken wat onmogelijk is en als je dan op je schreden terugkeert (gelukkig maar, dat wel) dan zeggen dat de schippers tijd winnen…

Schepen en extra treinen

Havengeld Nogent sur Seine

Onderstaande brief over het in rekening brengen van havengeld en kosten door de Port de l’Aube in Nogent sur Seine werd door de ASV ondersteund:

Goede dag,

n.a.v. de veelvuldige contacten over het in rekening brengen van havengeld en kosten voor drinkwater en elektriciteit (indien van toepassing) aan spitsen, komend uit Nederland en België is onze opstelling als volgt:

Onze transporten stimuleren de positie van de Port de l’Aube op het vlak van rentabiliteit, brengen vervoer over water positief in beeld en verbeteren het milieu ter plaatse en in de regio.

Continue reading

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ynke Ooijkaas van van Dijk advocaten heeft het onderstaande aan de ASV gestuurd.

Een stukje over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei a.s. toegepast wordt.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in mei 2016 in werking getreden. Deze verordening ziet onder andere op bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en kunnen organisaties aangesproken worden op niet-naleving van de AVG. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dan niet meer.

Continue reading

Afvalparken Vlaanderen

Nederland kan nog wat leren van onze Vlaamse buren.

Wij ontvingen onderstaand bericht:

MILIEUSTRAATJES

De Vlaamse Waterweg wenst de inzameling van scheepsafval op een gestructureerde en selectieve manier te laten verlopen.

Vanaf heden kan de binnenvaart, voor de afgifte van restafval, papier en karton, PMD en glas in de milieustraatjes op volgende locaties terecht:

Continue reading

Hof van Twente – Webportaal

Een van onze denktankleden heeft informatie ingewonnen over de gang van zaken betreffende haven-, kade en opslaggelden.

Uit de begroting van 2017 van de Gemeente Hof van Twente:

Haven-, kade- en opslaggelden kunnen worden geheven voor het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken, enz. die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of voor het genot van door de gemeente verleende havendiensten.
Wettelijk is geregeld dat het kostendekkingspercentage maximaal 100% mag zijn.
In het Bestuurlijk Havenoverleg is voor 2017 afgesproken om duurzame scheepvaart te stimuleren.

Continue reading