Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

d66

In gesprek met de heer Jetten D66

Naar aanleiding van een artikel in de Schuttevaer heeft de ASV naar de heer Jetten (D66) gereageerd met de volgende tekst.

Geachte heer Jetten, ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een aantal zaken toe te lichten.

Ja, het is geweldig als oudere schippers de kans krijgen nog iets over te houden van hun schip dat sterk aan waarde heeft verloren door CCR regelgeving. Het schip wat voor velen hun pensioen zou moeten zijn
Maar…..als we het hebben over oudere schepen hebben we het vaak DUS over kleinere schepen, en aan die schepen is nu al een tekort.

Dat betekent dat het misschien voor individuele schippers wel prettig is als uw ideeën doorgaan, maar het maakt wel dat de kleinere vaarwegen nog minder gebruikt zullen worden, dat bedrijven gelegen aan kleinere vaarwegen (ook in het buitenland) dus gedwongen worden over te stappen op vervoer over de weg. Dat lijkt tegenstrijdig met uw uitspraken (meer vervoer over water) Continue reading

Verslag gesprek Matthijs Sienot D66

Aanwezig waren namens de ASV: Sunniva, Esther, David, Gerberdien
Het was een gesprek van ongeveer een half uur met de heer Sienot.

Als eerste hebben we het over het ronde-tafel gesprek over “verduurzaming van de binnenvaart” gehad waarbij de ASV heeft gewezen op de gemiste kans, omdat er geen tegengeluid te horen is geweest (in de vorm van bijvoorbeeld het ASV geluid).

In de positionpaper die de ASV heeft opgestuurd is tenslotte o.a. gewezen op het feit dat de politiek (D66) in haar voorstellen uitgaat van een bestaande binnenvaartvloot die vergroend zal worden, daarbij voorbijgaande aan het feit dat er op dit moment al veel schepen verdwijnen. Helaas is die positionpaper nergens meegenomen in de discussie. Daarbij stelt de ASV dat het geluid van de schipper veel te weinig meegenomen wordt in dit hele verhaal, een gemiste kans dus. Continue reading

Uit het Algemeen Overleg

I(GEDEELTELIJK) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG SCHEEPVAART 7 december 2017
(Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Waterstaat) Vastgesteld 10 januari 2018

Omdat het van belang is, dat de sector op de hoogte is van de positie die de diverse Kamerleden innemen, hierbij een aantal zaken zoals uitgesproken door Kamerleden en zoals neergelegd in het officiele verslag, aangaande de binnenvaartsector:
Aanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: Van Aalst (PVV), Remco Dijkstra (VVD), Laçin (SP), Van der Linde, Von Martels (CDA), Sienot (D66), Van Tongeren (GL) en Wassenberg (PvdD), en mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Aanvang 10.01 uur.
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 december 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, over:

de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 6 juni 2017 over veilingsysteem AGORA (Kamerstuk 31 409, nr. 158);
de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 13 juli 2017 over evaluatie crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking aanvaring stuw bij Grave (Kamerstuk 29 668, nr. 43);
de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 31 augustus 2017 over markttransparantie binnenvaart (Kamerstuk 31 409, nr. 173);
de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 9 november 2017 met reactie op verzoek commissie over het bericht «Ruzie in de Rotterdamse haven door falende ketenregie» (Kamerstuk 29 862, nr. 37);
de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 1 december 2017 over diverse toezeggingen met het oog op het algemeen overleg Scheepvaart van 7 december 2017 (Kamerstuk 31 409, nr. 175); ari 2018

uit dit overleg:

Continue reading