Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Exorbitant hoge boetes voor de binnenvaart

De ASV heeft de politiek gevraagd om actie te ondernemen naar aanleiding van de exorbitante boetes die schippers kunnen verwachten bij overtredingen.

In een schrijven aan de woordvoerders van de verschillende politieke partijen heeft de ASV de woordvoerders gewezen op de bekendmaking in de Staatscourant waarin de extreem hoge boetes voor de binnenvaart beschreven worden. Daarbij wijst de ASV op het feit dat er in het verleden overleggen waren met het ministerie IenM waarbij dit soort zaken op voorhand besproken werden. De verschillende organisaties konden dan in ieder geval hun zienswijze omtrent dit soort zaken delen en werden betrokken werden in een voor te nemen besluit. Nu is iedere mogelijke invloedsuitoefening hieromtrent onmogelijk en rest ons weinig anders dan op dat moment dat een besluit al genomen is aan de bel te trekken, wat wij dus nu ook doen. 

De vraag aan de politiek is dan: Wat zijn de mogelijkheden om het ministerie tot de orde te roepen als men besluiten neemt die deze bedrijfstak ongelooflijk schaden? Hierbij heeft de ASV bij de diverse partijen als voorbeeld genoemd de boetebedragen zoals omschreven in de Staatscourant bij het niet aan boord hebben van de minimum vereiste bemanning. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat iemand even voor een paar uur van boord moet en dat er intussen gewoon verder gevaren kan worden, zonder dat dat gevaar oplevert voor de veiligheid. De bedragen bekijkend waarmee de binnenvaartsector gestraft wordt bij een eventuele controle, kan de ASV zich niet onttrekken aan het idee dat alle redelijkheid totaal zoek is. Het argument van het plegen van een economisch delict is vaak een het excuus dat aangevoerd wordt, maar dat is ons inziens een non argument. Men vergeet kennelijk daarbij dat het al moeilijk is om aan gekwalificeerd personeel te komen is en dat van verrijking en koste van personeel geen sprake is.

Als voorbeeld heeft de ASV de politici een case opgestuurd van een schipper die onlangs de ASV hierover benaderd heeft. Afgelopen periode heeft hij met een deksman gevaren terwijl hij een matroos nodig heeft. Die jongen was 28 en kostte hem meer dan een matroos van 17/18 jaar. Dat zou betekenen dat de schipper die jongen had moeten wegsturen en hij daarmee zonder werk had komen te zitten en de schipper iemand anders had moeten zoeken. Men gaat totaal voorbij aan de situatie zoals die zich in de praktijk voor doet. Het is natuurlijk ook goed denkbaar dat er situaties zijn dat bij kleinere schepen waar man en vrouw samen varen er zich situaties voordoen waarbij er door omstandigheden tijdelijk alleen gevaren wordt. De strafmaat van vele duizenden euro’s voor zo’n vergrijp is dan toch wel buitenproportioneel te noemen. Dit is slechts een voorbeeld, maar wetende dat deze bedrijfstak op dit moment al onder kostprijs vervoert en het hoofd nauwelijks boven water kan houden, wetende dat men constant roept over het stimuleren van de binnenvaart en het feit beseffend dat er zich nauwelijks ongevallen voordoen op het water dus veiligheid geen argument is vinden wij dit onnodige zware sancties.

De ASV heeft de politici gevraagd de bereidheid te tonen zich in deze problematiek te verdiepen en heeft de bereidheid uitgesproken om hierover in gesprek te gaan en eventueel nadere informatie aan te leveren. Boetes tot wel 10 keer zo hoog!

Inmiddels hebben een aantal politici ons beloofd hier zeker actie op te zullen ondernemen en er hebben heel wat stukken gestaan in de diverse kranten en op de verschillende sites.

Daarbij werden we onder andere gewezen op het volgende:
Er zijn voorbeelden waarbij het om 10x hogere boetes gaat dan in het verleden. 
Wie nu als gezagvoerder met één matroos te weinig vaart op een motorschip of duwboot krijgt 300 euro aan zijn broek. Dat wordt 3.000 euro. Bij een tekort van één schipper gaat het bedrag van 500 naar 5.000 euro.  Een ander voorbeeld: wie vaart in strijd met de van toepassing zijnde technische voorschriften kon voorheen maximaal 500 euro boete krijgen. Straks is dat maximaal 5.000 euro.

Reacties vanuit de denktank van de ASV:
Ondertussen leeft dit onderwerp natuurlijk ook in onze denktank zoals hieronder een reactie :

Ik vraag me toch af, of hier niet een of andere vorm van beroep tegen mogelijk is. Via de 1e Kamer? Die gaat toch over de juiste procedures bij het maken of aanpassen van wetgeving?

Maar wat me ook gruwelijk stoort: Het ministerie doet dingen naar het lijkt in de vorm van een taakopdracht, die aan een of een paar ambtenaren wordt toegewezen zonder een gangbare procedure te volgen. Want ze (wie dat ook moge zijn, maar daar moet achter te komen zijn) hebben de “bedrijfstak” WEL geraadpleegd. Dat staat in de toelichting.

Maar alleen de CBRB en de BBZ.
Hoe krijgen ze het verzonnen??
Men geeft in de toelichting aan, dat men zich niet aan de informatieplicht hoeft te houden, omdat het om “reparatiewetgeving” gaat, en omdat er niets wezenlijks (qua wetgeving) verandert voor burgers en bedrijfsleven. Alleen de strafmaat verandert.
Maar dat is wel een gemakkelijke uitvlucht: Bij de totstandkoming van de wetgeving is het bedrijfsleven wel geïnformeerd (met de mogelijkheid van tegenactie via de 2e Kamer) maar bij een zg. “reparatie” (=verslechtering) hoeft dat niet meer?

Nog even inhoudelijk, wat betreft die boetes: Bij sommige staat “maximaal” x Euro, maar bij andere staat het bedrag gewoon vast. Overtredingen, door de zeevaart gemaakt, worden veel lichter bestraft als dezelfde overtredingen door de binnenvaart.

Het hele verhaal barst van de rechtsongelijkheid, wat ook tegen de principes van een rechtstaat is (maar dat vroegen we ons al langer af, of we daar hier nog wel in leven).

Tot zover tot nu toe…