Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Persbericht: De ASV klopt op de deur van de heer Theologitis (DG MOVE)

Enkele jaren geleden hebben de organisaties Ons Recht, La Glissoire en de ASV na acties in Brussel gesprekken gevoerd met de heer Theologitis, Vervoer en Transport Europese Commissie, over de economische situatie in de binnenvaart en de CCR regelgeving.

Nu herinnert de ASV aan de belofte van de heer Theologitis dat zijn deur altijd open zou staan, acties niet nodig zouden zijn omdat een simpele klop op de deur genoeg is om hem te laten luisteren. Wij doen dat omdat alles waar wij jaren geleden voor gewaarschuwd hebben nu bewaarheid wordt en dat wij nu lang genoeg het geduld hebben betoond waar om gevraagd is want ondertussen zijn de ontwikkelingen in de binnenvaart desastreus voor deze waardevolle sector.

Wetende dat de heer Theologitis heel erg veel waarde hecht aan het milieu vragen wij zijn aandacht voor het feit dat terwijl de universiteit van Cambridge concludeert dat wegens klimaatverandering er juist meer kleine binnenvaart zou moeten zijn om de schommelingen van het waterniveau op te vangen, Europa zijn vloot kleinere binnenvaartschepen moedwillig kapot maakt.

De ASV verwijst in de brief aan de heer Theologitis naar de hoorzitting over de CCR in Nederland die heeft geleid tot de vraag van twee parlementariërs om het vertrek van de heer van der Werf en geleid heeft tot het aannemen van de motie Graus, waarbij de minister gevraagd wordt er bij de CCR op aan te dringen schepen tot 86 meter te vrijwaren van deze regelgeving die het voortbestaan van die schepen onmogelijk maakt.

Het overhandigen van 1.000 handtekeningen die de petitie STOP de CCR ondersteunden, aan de secretaris generaal van de CCR, de heer van der Werf, en aan de heer Theologitis ontlokte de heer Theologitis de belofte dat men er iets mee ging doen en wij daar vrolijk van zouden worden. Echter, het moratorium waar dit toe geleid heeft is bij lange na niet voldoende

Daarnaast gebeurt er op economisch gebied veel te weinig om de positie van de particuliere binnenvaartondernemer te versterken. Het “sloopfonds” wordt ook maar niet ingezet om de particuliere schipper te helpen. Sterker, wij horen geruchten dat ESO en EBU een groot deel van dat fonds voor zichzelf willen bestemmen.

Wij vragen om de particuliere schipper te betrekken bij de bestemming van die gelden, zij hebben het opgebracht tenslotte.

Verder legt de ASV de vraag voor of de CCR zich wel heeft gehouden aan de zaken die ze zelf heeft geschreven in het rapport “schepen van de toekomst” uit 2002

  • “Bij het saneren van de bestaande situatie ware te vermijden dat bepaalde vlootsegmenten naar verhouding zwaarder getroffen worden dan andere.”

en

  • “Daarom dienen criteria als evenwichtigheid en proportionaliteit (met betrekking tot de verhouding tussen een grotere veiligheid en vereiste inspanning) mede uitgangspunt te zijn van te treffen maatregelen en hun uitwerkingen.”

Wij zijn ervan overtuigd dat die uitgangspunten strijdig zijn met de hedendaagse realiteit, dat wat men al had kunnen weten vanuit de uitkomsten van het Duitse rapport uit 2001, die dit zo voorspelde. Daarom vraagt de ASV de heer Theologitis daarover met de CCR in gesprek te gaan omdat de CCR zich doof houdt voor kritiek. Daarbij heeft de ASV gerefereerd aan het Witboek vervoer waarbij de ASV vraagt dit meer te laten zijn dan een papieren tijger.

Tenslotte vraagt de ASV de mogelijkheid om over deze zaken van gedachte te wisselen:

  • Met betrekking tot het reservefonds: op welke wijze kunnen we het verstandigst met dit geld omgaan?
  • Met betrekking tot de CCR: Hoe zorgen we ervoor dat we dit waardevolle deel van de binnenlandse vloot kunnen behouden? Niet alleen voor de scheepseigenaars, maar voor de hele maatschappij.


  De brief