Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Privacy verklaring

De Privacy Verklaring geldt voor iedereen die de website www.algemeeneschippersvereeniging.nl bezoekt.

Identiteit van de vereniging

Algemeene Schippers Vereeniging
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 40342510

Contactgegevens

Zwartewaalstraat 37, 3081HV Rotterdam

De ASV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De ASV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mailchimp

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan worden de opgegeven velden (naam, e-mail, interesses) doorgestuurd naar Mailchimp. Mailchimp is een platform voor het versturen van nieuwsbrieven. U krijgt bij aanmelding altijd eerst een bevestigingsmail. Nadat uw inschrijving is bevestigd bent u officieel een abonnee op onze nieuwsbrief. U kunt uzelf ten alle tijden uitschrijven van onze nieuwsbrief.

Meer informatie over mailchimp: https://mailchimp.com/

Delen met anderen

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Als ASV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Disclaimer
De ASV is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.