Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Aanmelding aanbieding petitie

Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart

Rotterdam, 24 mei 2017

Hierbij verzoekt de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) de Commissie Infrastructuur en Milieu het ons mogelijk te maken de petitie Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart aan Uw Commissie aan te bieden

De ASV wordt op al enige tijd overstroomd met klachten vanuit de binnenvaart over een ware klopjacht op binnenvaartschippers. Sinds de boetes zijn verhoogd (tot wel vertienvoudigd) lijkt het bijzonder lucratief om voor de kleinste overtredingen boetes van vele duizenden Euro’s op te leggen, bij schippers uit de particuliere binnenvaart die, zoals men weet, al jarenlang beneden kostprijs vervoeren.
Politie, de Koninklijke Marechaussee, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Haven Amsterdam en de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) controleren veelvuldig (vaak meerdere malen per maand) waarbij er streng gehandhaafd wordt. Daar waar wij horen dat ILT nauwelijks tijd heeft om te handhaven en een vrachtwagenchauffeur een kans heeft op 1 maal in de 100 jaar om gecontroleerd te worden lijkt het erop dat onze sector, die toch als bijzonder veilig bekend staat, extra hard aangepakt wordt. Daarbij worden zelfs voor de kleinste vergrijpen die noch economisch voordeel opleveren noch de veiligheid aantasten enorme boetes geheven, omdat dat zo is vastgelegd in de Brochure bestuurlijke boete.
Dat is in strijd is met de uitgangspunten van het boetebeleid van ILT , zie de site van de ILT 
Het feit dat we het hier over bestuurlijke boetes hebben die geheel ten goede komen aan het betreffende ministerie (Infrastructuur en Milieu) maakt bovendien kans op een “perverse prikkel” van de handhavers.

Kritiek op bestuurlijke boetes
Wij willen hierbij o.a. verwijzen naar de kritiek die de laatste tijd hoorbaar is van rechters en anderen betreffende de gevaren van een bestuurlijke boete zoals te lezen in het Financieel Dagblad:

“De boetes die de financiële toezichthouders AFM en DNB uitdelen, krijgen stevige kritiek in een recent promotieonderzoek van de Erasmus Universiteit. Volgens de inmiddels gepromoveerde onderzoeker Arnt Mein grijpen de toezichthouders te automatisch naar een boete, zonder dat goed gekeken is of zo’n straf wel passend is. De boetepraktijk van AFM noemt hij ‘activistisch’.

‘Boete wordt doel op zich’
Bij banken en andere betrokkenen is al langer, doorgaans anoniem, kritiek te horen op de manier waarop de toezichthouders gebruikmaken van hun bevoegdheden. Het proefschrift van jurist Mein is het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de praktijk van ‘bestuurlijke boetes’ van deze instellingen.
Mein schetst een beeld van toezichthouders die toewerken naar een boete en nauwelijks nadenken over andere middelen, zoals een normoverdragend gesprek of het voorleggen van de zaak aan de strafrechter. ‘De boete wordt een doel op zich, in plaats van een middel ter bevordering van naleving’, aldus het proefschrift.

Meer zorgvuldigheid nodig
Het nadeel is dat de aanklager en de ‘rechter’ dezelfde partij zijn, en daarom adviseert Mein meer zorgvuldigheid. De toezichthouder moet beargumenteren waarom een boete passend is.

Mein is vooral kritisch over de rol van de ‘boetefunctionaris’. Dat is degene binnen AFM of DNB die op basis van het rapport van de toezichthouders zich een onafhankelijk oordeel vormt. ‘Dit is de spil waar het om draait. Te vaak benadert de functionaris de zaak juridisch. Zo van: houdt dit straks stand bij de rechter? (Daar kunnen partijen in beroep gaan – red.) Het is het beeld van een trein die in gang is gezet en voortdendert. De boetefunctionaris zou vaker moeten kijken of een boete gerechtvaardigd is.’

Het lijkt er zelfs op dat ILT HANDELT IN STRIJD MET RECHTEN VAN DE MENS
Het Europees Verdrag Voor de Rechten van de Mens (en de Algemene wet bestuursrecht) zorgt namelijk voor een aantal waarborgen zoals:
• Bestuurlijke boetes moeten evenredig aan de overtreding zijn: geen enorme boetes voor kleine overtredingen dus.
ILT handelt in strijd daarmee (er zijn al vele Kamervragen over gesteld)

 • Ook mag er slechts een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer de overtreder te verwijten valt dat hij de overtreding heeft begaan.
  ILT handelt in strijd daarmee (gebrek aan ligplaatsen, goed zeemanschap etc.)
 • Ook de onschuldpresumptie is van toepassing: iemand is onschuldig, totdat zijn schuld in rechte is vast komen te staan.
  “te goeder trouw” handelen wordt niet aanvaard door ILT
 • De overtreder mag ook bij de bestuurlijke boete niet twee keer voor hetzelfde feit worden beboet. ILT handelt in strijd daarmee (voorbeeld: 2 boetes geven voor het niet invullen van een regel in het Vaartijdenboek)

Uit de vele reacties op de Facebook-site van de ASV en de telefoontjes en e-mails die we over dit onderwerp mochten ontvangen blijkt dat het boetebeleid als onredelijk en zelfs als onaanvaardbaar wordt ervaren door de binnenvaartsector.

Kamervragen
Op voorgaande Kamervragen hieromtrent heeft de Minister steevast gereageerd met de opmerking dat er geen probleem zou zijn omdat er weinig in beroep gegaan zou worden (de schippers kunnen een zienswijze indienen na het voornemen tot boetebesluit, maar deze procedure is onduidelijk) en als men wel een zienswijze indient men bijna nooit in het gelijk gesteld wordt.

Slager keurt eigen vlees
De ASV stelt dat er juist wel een probleem is, dat is namelijk dat de schippers weten dat de ILT zelf beslist over de zienswijze. Oftewel: de slager keurt haar eigen vlees. Men weet dus dat de kans op een herziening heel klein is. Dat maakt dat hier o.i. geen sprake meer is van een redelijke rechtsgang.

WIST U BOVENDIEN

 • Dat de boetes in sommige gevallen wel 10 maal zo hoog geworden zijn en in veel gevallen vele duizenden euro’s bedragen?
 • Dat de Minister heeft gezegd dat dit “in overleg met de sector’ gebeurd zou zijn?
 • Dat geen van de binnenvaartorganisaties bij dit overleg betreffende de binnenvaart betrokken is geweest,
 • Dat geen enkele organisatie daar een akkoord voor gegeven heeft?
 • Dat er wel convenanten zijn afgesloten met bepaalde bedrijven die dan geen tussentijdse controles hoeven te verwachten?
 • Dat ILT schepen ook via AIS (Automatic Identification System) actief willen opsporen voor (nog meer) controles?
 • Dat ons beloofd is dat AIS hier niet voor gebruikt zou worden?
 • Dat er ook al “op afstand” bekeurd wordt (door kopieën van vaartijdenboeken en dergelijke op te laten sturen)?
 • Dat daarbij zeker geen rekening gehouden wordt met omstandigheden als “goed zeemanschap”?

Het overleg op 15 maart jl met de ILT waar de ASV wederom dit probleem op de agenda heeft geplaatst heeft duidelijk gemaakt dat ILT geen haast maakt met het uitvoeren van de aangenomen motie waarbij er een evaluatie over het boetebeleid plaats zou moeten vinden met de betreffende organisaties. Sterker, het blijven ontkennen van de ernst van deze problematiek heeft uitgewezen dat het noodzakelijk is dat de binnenvaartsector haar stem laat horen om duidelijk te maken dat het boetebeleid in de binnenvaart zo snel mogelijk anders moet.
Om het mogelijk te maken de verantwoordelijke (in dit geval de Minister Infrastructuur en Milieu) te confronteren met de grote mate van betrokkenheid en zorg hierover vanuit de sector lanceerde de ASV deze petitie. Het feit dat er binnen 24 uur na de lancering al meer dan 1.000 ondertekeningen waren mag aantonen dat dit probleem leeft in de binnenvaartsector.

Een petitie is een erkend middel om duidelijk te maken dat burgers vraagtekens zetten bij een bepaald beleid en duidelijk maken hoe zij het dan wel willen. Daarom vinden wij het essentieel dat wij u deze petitie mogen aanbieden.

De petitie
In de petitie wordt de conclusie getrokken dat de binnenvaart wordt geconfronteerd met buitenproportioneel veel inspecties en hoge boetes voor relatief kleine vergrijpen. Dit schaadt de bedrijfstak. Het (deels gefixeerde) boetesysteem houdt geen rekening met het (vermeend) economisch voordeel of het mogelijke veiligheidsrisico bij een overtreding.

De inhoud van de petitie luidt:
Wij: De gebruikers van de Nederlandse vaarwegen voor het vervoer over water van goederen en passagiers

constateren

 1. Een onevenredig grote controledruk op de binnenvaartsector
 2. Dat extreem hoge, gefixeerde boetes worden opgelegd voor relatief kleine vergrijpen.
 3. Dat bij bezwaar maken de drempels te hoog zijn en de beoordelaar (ILT) niet onafhankelijk is
 4. Dat omstandigheden zoals “goed zeemanschap” (storm, tij) of onvoorziene zaken (ligplaatsen) onvoldoende meewegen in het boetebeleid.
 5. Dat dit de binnenvaart benadeelt t.o.v. het wegtransport

en verzoeken 

 1. De hoogte van de boetes proportioneel te maken in verhouding tot het behaalde economische voordeel of de mate waarin de veiligheid in gevaar gebracht is.
 2. Een verbod in te stellen om via AIS schepen op te sporen ter controle
 3. Een volledig onafhankelijke, laagdrempelige (beroeps)procedure te hanteren
 4. De hoeveelheid controles te beperken (in verhouding met controles wegvervoer)
 5. “Goed zeemanschap” leidend te laten zijn voor het beleid

De petitie kunt u bekijken op: https://stopklopjachtopbinnenvaart.petities.nl

Details petitie:
Ontvanger: Tweede Kamer
Einddatum: 06-06-2017
Antwoord verwacht: 16-06-2017
Organisatie: ASV (Algemeene Schippers Vereeniging)

Inmiddels hebben meer dan 2.000 personen de petitie ondertekend en daarmee lijkt de urgentie van dit probleem aangetoond.
Ik hoop u voor zover voldoende op de hoogte gesteld te hebben en wacht op uw antwoord

Met vriendelijke groet