Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Afkortingen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren)
ADNR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure sur le Rhin (Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn).
ADTE Association Developpement Transport par Eau
AI-IP Automatically Identification Internet Protocol
AIS Automatically Identification System
AMVV Algemene Maatschappij voor Varenden
ARSB Algemeene Rijnschippersbond
ASV Algemeene Schippers Vereeniging
ATIS Automatic Transmitter Identification System
AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer
BBT Betere Binnenvaart Team (Belgische Schippersorganisatie)
BBZ Belangenvereniging Beroeps Zeilschippers
BDB Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt
BDS Bundesverband der Selbständigen
BIB Bureau Innovatie Binnenvaart
BICS Binnenvaart Informatie & Communicatie Systeem
BIS Begeleidingssysteem voor Internaten
BIV Bureau Internationale Vaart
BN Binnenvaart Nederland
BOB Bunkerovervulbeveiligingssysteem
BOW Beperkt Ongeregeld Vervoer te Water
BPR Binnenvaartpolitiereglement
BTB Bureau Telematica Binnenvaart
BVB Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart
BvE Bond van Eigenschippers
BvV Bibliotheek voor Varenden
CAIS Centrale Administratie van internaten voor Schippersjeugd
CBOB Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart
CBRB Centraal Bureau voor Rijn en Binnenvaart
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBV Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging
CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart
CIS Cale Info Service
CNBA Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale
CNR Compagnie Nationale du Rhône
COMPRIS Consortium Operational Management Platform River Information Services
CVV Commissie Vervoer Vergunningen
DC Donaucommissie
DG TREN Directoraat-generaal van Transport en Energie
DG4 Directoraat-generaal van de Mededinging (EU)
DG7 Directoraat-generaal van het Vervoer
DGSM Directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken
DRB Dienst voor Regeling der Binnenvaart
EBU Europese Binnenscheepvaart Unie (voorheen UINF)
ECDIS Electronic Chart Display and Information System (Digitale vaarkaarten)
EEG Europese Economische Gemeenschap
EFIP Vereniging van Europese binnenvaarthavens
Elwis Elektronsches Wasserstrassen Informationssystem
ESO Europese Schippers Vereniging
EV Evenredige Vrachtverdeling
EVO Europese Verladers en Eigenvervoers Organisatie
GKE Gemeenschappelijk Kolen Bureau
IAR Internationales Arbeidsgemeinschaft
ICT Internet Communication Technology
IMK Instituut voor Midden en Kleinbedrijf
IMO Internationale Maritieme Organisatie
INE Inland Navigation Europe
IOAZ Inkomstenvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten gewezen Zelfstandigen
IP Internet Protocol
ISPS International Ship Portfacility Security
ITB Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w.
IVR Internationale Vereniging het Rijnschepenregister
IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat (voorheen RVI)
KLPD Korps Landelijke Politiediensten
KOF Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart
KSCC Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum voor Rijn en Binnenvaart
LOV Landelijk Oudercontact voor Varenden
LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters
LOVT Landelijk Oudercontact Voor Trekkende Beroepsbevolking
MIT Meerjarenprogram Infrastructuur en Transport
MKB Instituut voor Midden en Kleinbedrijf
MOS Marktobservatiesysteem
NBB Nederlands Binnenvaart Bureau
NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek
NDL Nederland Distributie Land
NEA Nederlands Centrum voor Onderzoek, advisering en onderwijs op het gebied van Verkeer en Vervoer
NESO Nederlandse Eigenhandel en Scheepvaartorganisatie
NEVIS Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd
NMA Nederlandse Mededingings Authoriteit
NPRC Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale
ONS Onafhankelijke Nederlandse Schippersbond
ONZB Overleg Nautische Zaken Binnenvaart
OTVB Overleg Technische Zaken Binnenvaart
OZGV Stichting Organisatie Zand en Grindvaart
PFSO Port Facility Security Officer
PINE Prospects of Inland Navigation within the enlarged Europe
PMB Platform Milieu Binnenvaart
R&IJ Rijn & IJssel Duw en Sleepbotenvereniging
RIS River Information System
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RPR Rijnvaartpolitiereglement
RVI Rijksverkeersinspectie (nu IVW)
RWS Rijkswaterstaat
SAB Stichting Afvalstoffen Binnenvaart
SAV Scheepsafvalstoffenverdrag
SER Sociaal-Economische Raad
STC Scheepvaart en Transport College
UINF Union Internationale de la Navigation Fluviale (nu EBU)
UNECE United Nations Economic Commissions for Europe
Unice Europese Overkoepeling van de EVO
VBKO Vereniging van Waterbouwers in Bagger, Kust en Oeverwerken
VBR Vereniging van Reders in de Rijn en Binnenvaart
VBS Verkeersbegeleidingsysteem
VBW Verein für Binnenschiffahrt und Wasserstrassen
VNF Voies Navigables de France
VNSI Vereniging van Nederlandse Scheepsbouw Industrie
VOB Vervoerders Overleg Bietencampagne
VROM Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VTNZ Vereniging Toerbeurt Noord-Zuid
VZG Vereniging van Zand en Grindschippers
WBA Werkcommissie Binnenvaartbelangen Amsterdam
WBR Werkcommissie Binnenvaartbelangen Rotterdam
WGB Wet Goederenvervoer Binnenvaart
WSA Wasser- und Schiffahrtsambt
WSP Wasserschutzpolizei
WSV Wasser- und Schiffahrtsverwaltung
WVB Wet Vervoer Binnenvaart
WvK Wetboek van Koophandel