Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Beleidsnotitie

Structuur.
Beleid.
Doelstellingen.
Toelichting.

Structuur:

De Algemeene Schippers Vereeniging, kortweg ASV genoemd, is een sociaal-economische organisatie zonder winstoogmerk.
Het parool is: “schippers voor schippers”.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit minimaal zeven bestuursleden waarvan er twee ‘niet varende’ behoeven te zijn.
Het bestuur kan zich laten beraden en ondersteunen door maximaal tien commissarissen.
Commissarissen kunnen de ASV vertegenwoordigen in commissies.
Commissarissen bestaan uit schippers die niet persé varende behoeven te zijn.
Commissarissen houden toezicht op het functioneren van het bestuur.
Commissarissen hebben geen stemrecht aangaande bestuurlijke beslissingen.
Bestuursleden en commissarissen ontvangen geen geldelijke beloning.

Beleid:

Het beleid van de ASV is gebaseerd op democratische beginselen en is gericht op het streven naar sociaal en economisch aanvaardbare situaties in de binnenvaart, waarbij in de meest ruime zin des woords, de factor ‘mens’ centraal staat.

Doelstellingen:

Een evenredige verdeling van lasten en lusten,
onvervalste concurrentie tussen de vervoersvormen,
het behoud van onafhankelijkheid,
een goede marktordening,
functioneel hanteerbare reglementeringen,
uitbreiding en goed onderhoud van vaarwegen,
goede lagere- en beroepsopleidingen met bijbehorende begeleiding en huisvesting.

Toelichting op structuur.

Het parool: “schippers voor schippers”, houdt in dat schippers niet alleen het beleid bepalen, maar het ook uitvoeren.
Zij hebben persoonlijk zitting in commissies en overlegorganen.
Zij weten uit praktijkervaring waarover zij spreken en voelen iedere toegeeflijkheid aan den
lijve.

Het verleden heeft bewezen, dat wanneer schippers zich laten vertegenwoordigen door betaalde functionarissen er een situatie van intolerantie optreedt, waardoor essentiële zaken niet meer naar buiten treden. Er ontstaat dan een steeds breder wordende kloof tussen theorie en praktijk, tussen schipper en vertegenwoordiger, waarbij de schipper uiteindelijk steeds minder inspraak krijgt over zijn eigen positie.
Door de ASV-structuur heeft iedere aangeslotene niet alleen gelegenheid tot volledige inspraak, maar ook de gelegenheid tot uitvoering van het beleid door zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

Toelichting op beleid.

In onze maatschappij waar steeds meer kreten weerklinken als ‘meer efficiëntie’, ‘grotere productiviteit’, ’24-uurs-economieën’, en een steeds groter wordende psychische druk op de samenleving, wordt steeds vaker het begrip ‘mens’ verwaarloosd. De ASV is van mening, dat in onze maatschappij zaken als sociaal welbevinden, levensgeluk en geestelijke gezondheid voorrang moet hebben op economische productiefactoren. Economische en technische vooruitgang hoort ten dienste te staan aan de mens, niet omgekeerd. Ook de ‘mens’ aan boord van een schip heeft het recht ‘mens’ te blijven en mag geen integrerend onderdeel worden van de scheepsoutillage of onderdeel van een dolgedraaide vervoerseconomie, uitgedacht door verladers of bevrachters die slechts één gedachte hebben: winst ten koste van mens, milieu en samenleving.

Toelichting op doelstellingen.

Veel zaken, waarvan er enkele nader worden toegelicht, hebben direct of indirect met elkaar te maken. De opsomming is niet limitatief.

Marktordening.

Deze zou tenminste moeten voldoen aan de volgende criteria:

Gelijke behandeling:
wat moet bewerkstelligen, dat iedere betrokkene in de vervoerssector op gelijke wijze wordt behandeld om onderlinge concurrentievervalsing en discriminatie te voorkomen,

Wederkerigheid:
wat moet voorkomen, dat er onderling tussen lidstaten concurrentievervalsing en discriminatie ontstaat,

Permanente capaciteitsregulering:
die moet bewerkstelligen, dat er een evenwichtige verhouding blijft in scheepsruimte en een noodzakelijke reservecapaciteit,

Markttransparantie:
wat moet bewerkstelligen, dat de vervoersmarkt doorzichtig is, zodat vraag en aanbod, serviceverlening, het lokaliseren van knelpunten en mogelijke vormen van concurrentievervalsing en discriminatie zichtbaar worden,

Vrachtprijzen op kostprijsniveau en algemene vervoersvoorwaarden:
welke moeten voorkomen, dat prijsdumping en ruïneuze concurrentievervalsing ontstaat, de kwantiteit en kwaliteit gewaarborgd wordt en de continuïteit en stabiliteit verbeterd. Zij moet bijdragen aan sociaal aanvaardbare omstandigheden, het centraal staan van de menselijke factor en ter voorkoming van ongebreidelde concurrentie, cumulatief prijsbederf en roofbouw op mens, materiaal en productiefactoren,

Verdeelsysteem:
om een gedifferentieerde vlootsamenstelling, zowel kwantitatief als kwalitatief in stand te houden en een doelmatig gebruik van de capaciteit moet bewerkstelligen,

Centrale distributie:
wat een onderdeel is van een noodzakelijke markttransparantie en een stabiele serviceverlening moet bewerkstelligen.

Wetten, voorschriften en reglementeringen moeten in overeenstemming worden gebracht met de wetgeving van omringende landen, (EU-harmonisering), ter voorkoming van ongelijke behandeling, discriminatie, concurrentie voor- of nadelen. Zij dienen functioneel, doeltreffend en hanteerbaar te zijn, ontdaan van overmaat en moeten de ‘mens’ in zijn persoonlijke waarde laten. Een aantasting of ondermijning van de persoonlijke verantwoording door de overheid dient achterwege gelaten te worden. Met andere woorden: de overheid mag niet op de (stuur)stoel van de binnenvaartondernemer plaatsnemen.

Onderwijs en het volgen daarvan moet gebaseerd zijn op gelijke kansen met een vrije keus van school en huisvesting.
Er dient een vergelijkbare gelijkstelling te zijn van schipperskinderen met kinderen van ouders met een vaste verblijfplaats.
Voortgezet onderwijs moet mogelijk zijn zonder dat dit een voorrecht wordt, maar mag niet leiden tot verplichtingen die niet relevant zijn.

Samenwerkingsverbanden zijn een goed werkend instrument gebleken om binnen een marktordening extra service te leveren in termen van vervoersgarantie e.d. tegen minimale vergoedingen. Gebleken is, dat zonder marktordening samenwerkingsverbanden geen kostendekkende tarieven garanderen, geen reservecapaciteit in stand kunnen houden en geen eerlijke concurrentieverhoudingen bewerkstelligen tussen samenwerkingsverbanden onderling.

Milieuwetten en voorschriften dienen van die aard te zijn, dat de meest milieuvriendelijke transportmodaliteit gestimuleerd wordt. De scheepvaart is in termen van energiegebruik, geluidsoverlast, ruimtebeslag en duurzaamheid te prefereren boven wegtransport en spoor
en dient niet onevenredig zwaar belast te worden door bijvoorbeeld milieuheffingen e.d.
Dit geldt ook ten aanzien van ladingresten. De lading behoort toe aan de ontvanger, dus ook de ladingresten. Ladingresten mogen niet beoordeeld worden als zijnde afval.

De ASV streeft naar (een betere) samenwerking, gedachten- en ideeënuitwisseling met andere organisaties, ook internationaal, mits deze gelijkwaardige doelstellingen hebben als die welke de ASV nastreeft.