Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Huisvuilproblematiek door de ogen van de Minister

Op het AO (Algemeen Overleg) van 6 juni is ook terugmelding van de evaluatie inzamelingssysteem overige scheepsafval aan de orde.

De Minister schrijft:
In juni 2016 heb ik aan uw Kamer toegezegd het rapport over de evaluatie van het inzamelingssysteem voor overig scheepsbedrijfsafval (waaronder huisvuil) in de binnenvaart met de sector te bespreken en u over de voortgang eind 2016 te informeren. Inmiddels is het overleg met de sector nagenoeg afgerond en kan ik u het volgende melden. In vier vergaderingen is gesproken met vertegenwoordigers van de sector over de in het rapport genoemde mogelijkheden ter verbetering van het huidige landelijk inzamelsysteem bestaande uit het huidige abonnementensysteem voor de inzameling van overig scheepsbedrijfsafval langs de vaarwegen en de inzameling in havens en gemeenten. Ook alternatieve mogelijkheden op gebied van betaling of praktische uitvoering waarmee een efficiënte inzameling zou kunnen worden bereikt zijn besproken. De conclusie uit dit overleg, die wordt gedeeld door de vertegenwoordigers van de sector, is dat geen van de besproken ideeën aantrekkelijk is tegen een kostendekkend tarief. NB: Het aantal abonnementen stijgt nog steeds licht en momenteel zijn het er circa 550. Daarmee is het systeem ruim kostendekkend en kon per 1 januari jl. een tariefverlaging van 10% worden doorgevoerd. De abonnementhouders zijn van deze verlaging op de hoogte gesteld.

Tot zover de Minister:
En hoe hebben wij het ervaren?

Op 1 oktober in de najaarsvergadering werd besloten, nadat de ASV een oriënterend gesprek met het ministerie hadden gehad namens de ASV, dat de ASV weer bij het huisvuiloverleg zou aanschuiven. Alle ideeën waren mogelijk om op tafel te leggen volgens het ministerie. De ASV vond en vindt nog steeds dat het volgens CDNI-verdrag de huisafvalafgifte gratis behoort te zijn, maar wij zijn bereid mee te denken over een oplossing die voor heel de binnenvaart goed is en ook zodat de internationale schipper hier zijn vuil kan afgeven. Tijdens het gesprek hebben wij dit ook medegedeeld en ook de knelpunten benoemd waar wij van vonden dat deze een groot obstakel zijn voor de schipper om weer vertrouwen te krijgen in een oplossing maar ook om draagvlak te krijgen, anders heeft het geen zin. Dat was dus het dure abonnement van tafel en het SAB ertussenuit. (Dit laatste deed een beetje pijn maar ja we wilden toch allemaal naar een oplossing toe met draagvlak nietwaar en dan moet je ook de pijnpunten durven te benoemen).

Er is o.a. vanuit de ASV een voorstel gekomen om per zak te betalen maar wel zo dat het acceptabel is en voor iedereen toegankelijk. Bovendien vinden wij dat we veel meer de mogelijkheid moeten hebben om afval gescheiden in te leveren. En niet omdat we dat volgens een RWS medewerkster nog moesten leren.

In dat zelfde overleg beloofde het ministerie dat zij de bij de havens eens gingen inventariseren of die de zaken wel op orde hadden, want volgens het CDNI-verdrag behoorden zij deze faciliteit aan te bieden (ja dan wel het CDNI verdrag gebruiken).
Op de valreep van het overleg werd er medegedeeld dat er geen zaken naar buiten mochten waarop wij gelijk hebben aangegeven dat wij de achterban inlichten, dat is gebruikelijk bij de ASV. (Dit had men ook behoren te weten als je goed voorbereid gesprekken aangaat). Dat mocht toen wel, maar er mochten geen namen en cijfers genoemd worden, tja.

Nadat onze voorzitster Sunniva opgebeld werd door een krant gespecialiseerd in afvalberichtgeving heeft zij een oppervlakkig interview gegeven, immers wij zijn transparant en nu zeggen “sorry we zeggen niks” past niet bij de ASV.

IK WIL HIER NOGMAALS BENADRUKKEN DAT NIET DE ASV DE PERS HEEFT OPGEZOCHT ZOALS HET MINISTERIE BEWEERT, MAAR ZIJ ONS HEBBEN BENADERD.

Daarop volgde een telefoongesprek vanuit het ministerie waarbij de nodige gal gespuwd werd zonder het stuk eerst gelezen te hebben! Dat is op zich al vreemd. Daarna deelde het ministerie ons mede per mail, niet eens direct aan ons gericht, dat als de ASV zich niet aan de afspraak wilde conformeren die dus eenzijdig was opgelegd, wij geen deel meer konden nemen aan het overleg. Wij hebben een mail gestuurd waar nooit een antwoord is opgegeven. Kort samengevat wilde men de ASV monddood aan tafel, anders waren we niet meer welkom. De ASV laat zich niet monddood maken dus het resultaat was einde huisvuiloverleg. Gezien het resultaat nu een gemiste kans zou ik zeggen, want we hadden al wat ideeën uitgewerkt en informatie ingewonnen voor eventuele andere opties.

Wie schetst onze verbazing dat een paar weken terug het ministerie zelf uit de school klapt in de krant, terwijl er nog gesprekken plaats moesten vinden met de andere partijen zoals die dit vermelden in de krant.

In plaats van je de ogen uit je hoofd te schamen gaat het ministerie dan zeggen er zijn nu 550 abonnementen, waardoor het systeem nu uit kan. Er is niets veranderd, gewoon een 2.0 van het vorige. Al die gesprekken met duur betaalde ambtenaren, tijd en inspanningen van partijen om deel te nemen, rapport Rebel, tja het heeft allemaal wat gekost en het heeft niets opgeleverd. Het hele traject was door het ministerie al lang uitgezet en het voelt alsof de ASV gewoon gebruikt is om een mooi plaatje neer te zetten om zo min mogelijk gezichtsverlies te lijden. Dit ministerie wil helemaal niet samenwerken, alleen dicteren. Wij kunnen alleen maar hopen dat er bij het nieuwe kabinet iemand komt die de binnenvaart wel aanvoelt en begrijpt en daar ook naar handelt.