Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Reactie KBV betreft spertijden Royerssluis

Spertijden Royerssluis:

Op 20 maart heeft een KBV-delegatie (KBV=Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen) wederom samen gezeten met medewerkers van het Havenbedrijf Antwerpen i.v.m. de Royerssluis.

De heer Devos (directeur van Citbo (lid van BLN), bestuurder van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, Plaatsvervangend bestuurder Ons Recht, voorgedragen als directeur van de ESO….) deelt de ASV mede, dat de aangekondigde meetcampagne aan de walzijde volop loopt, maar dat men van de binnenvaart tot nog toe weinig respons ontvangt. Wat de ASV betreft is dat geen verrassing en had men dat kunnen zien aankomen, gezien de reactie die wij hebben gegeven op het formulier en de (on)zin ervan. Wat ons betreft is er helemaal geen formulier nodig om de effecten te kunnen bedenken van de invoering van de spertijden. Maar bovendien hebben we ook duidelijk aangegeven wat de consequenties zullen zijn, met of zonder formulier.

Maar dat schippers het formulier (logischerwijs) niet invullen, wordt natuurlijk tegen hen gebruikt, zoals te verwachten was. Want we horen van de heer Devos (directeur van Citbo (lid van BLN), bestuurder van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, Plaatsvervangend bestuurder Ons Recht, voorgedragen als directeur van de ESO….) dat het “Spijtig is, want de meetcampagne dient ook om de juiste spertijden te bepalen”. De KBV delegatie houdt zich dus niet bezig met het vraagstuk OF er wel of niet spertijden zullen komen, maar HOE ze er zullen komen…..

Hoewel getekend als directeur van het Citbo neemt de ASV aan dat het bericht van Alain Devos voortkwam uit zijn functie van “bestuurder van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)”, waarbij er medegedeeld werd dat de spertijden onderwerp van gesprek waren, waarbij KBV pleit voor “zo weinig mogelijk spertijden, of liefst geen”.

Helaas moet de ASV constateren, dat de inzet voor het behoud van volledige openingstijden ver te zoeken is bij het KBV (die kennelijk DE gesprekspartner is voor de haven van Antwerpen), want er wordt ook al direct medegedeeld, dat “geen spertijden invoeren politiek in een verkiezingsjaar niet haalbaar is.” Een vreemde mededeling, vindt de ASV, want waarom zou een keuze voor de binnenvaart niet haalbaar zijn? We weten dat in België hoog ingezet wordt om iedereen uit de (bedrijfs)auto te krijgen en op de fiets naar het werk te laten gaan, dat dit dik gesubsidieerd wordt en dat degenen die een bedrijfsauto inleveren voor de fiets extra loon ontvangen. Maar dat alles ontslaat de beleidsmakers er niet van de oplossingen te zoeken waar ze liggen: en die oplossing ligt niet in het schaden van de bedrijfstak, die zorgt dat er vervoer over water gaat in plaats van over de weg.

De heer Devos deelt verder mee, dat er wel oor zou zijn naar zijn voorstel om eventueel flexibele spertijden te hanteren in functie van het tij voor de schepen die stroomopwaarts varen richting Hingene en vooral Merelbeke (vooral kleine schepen). Daarbij legt de heer Devos uit dat “als de spertijd verkeerd valt ook de goede tij richting Merelbeke weg is, waardoor het tijdsverlies veel groter wordt.”
Er werd de heer Devos gevraagd om een tabel op te maken, zodat men kan zien wat de impact van zo’n flexibele spertijd zou kunnen zijn.

Deze ontwikkeling begrijpt de ASV niet. Het ging over de fietsers en het lijkt ons voor de hand liggend dat die weggebruikers uitgaan van vaste tijden. We zien in de uitwerking van de heer Devos dat er de ene keer sprake is van 2,5 uur sperring en een andere dag 1 uur en kwartier sperring, dit is voor de fietser niet te volgen.
Ons lijkt de oplossing van twee (klap)bruggen over de sluis waarvan er een altijd te gebruiken is veel eenvoudiger.

Voorstel oplossing ASV: gebruik twee (klap)bruggen over de sluis voor fietsers in plaats van invoering van voor binnenvaart belemmerende spertijden.

Wij zullen bovenstaande communiceren naar alle betrokkenen en via de media en ASV facebook de schippers op de hoogte stellen van de gang van zaken. Het is ook zojuist besproken in de ASV denktank en het bestuur.

Mochten er vanuit deze informatie verdere acties ondernomen worden dan zal ik u daarvan op de hoogte stellen.
Met vriendelijke groet,

Antwoord van het KBV op de reactie van de ASV:

Spijtig dat u de inspanningen van het KBV in twijfel trekt om de spertijden van tafel te krijgen, die is er wel degelijk.

De discussie is echter complexer dan een oneliner, al dan niet spertijden (en zo ja welke tijden) bepalen mee het type sluis alsook de afmetingen.

Wat de flexibele spertijden betreft, dit voorstel is erop gericht om, wanneer er toch voor spertijden wordt gekozen, de hinder te minimaliseren voor schepen met een stroomopwaartse bestemming. In vele gevallen zijn dit kleine schepen richting Frankrijk, uw achterban.

Fietsers hebben daar geen last van, omdat zij altijd over een van de twee bruggen kunnen rijden. Kijk eens op de website van het HA dan kan u de geplande doorstroom bekijken voor fietsers.

Maar als u dat een onzinnig voorstel vindt, nemen we dat mee naar het overleg.

Grote wijzigingen aan de structuur zullen er pas komen met de nieuwe sluis. Klapbruggen maar ook een fietsbrug horen tot de mogelijkheden. Een nieuwe sluis is niet voor morgen en ondertussen zoeken we naar oplossingen voor de binnenvaart.

De ASV heeft daarop als volgt gereageerd:

Het is lang geleden dat de ASV een “spitsenclubje” genoemd kon worden. Wij hebben een heel gemêleerd ledenbestand tot de grootste tonnenmaten aan toe. Het gaat ook niet om “onze achterban”; zo bekrompen zijn we niet. Het gaat om de binnenvaart als bedrijfstak, congestie op de weg, het milieu en de oorzaak en gevolg van vrachtvervoer over de weg.
Dit gaat ook zeker over grotere schepen en ik neem aan dat de Royerssluis haar gegevens bijhoudt. Dan kunt u zien welke tonnages van deze sluis gebruik maken.

Verder heeft u wel degelijk geschreven dat het “politiek onhaalbaar” zou zijn om het invoeren van die spertijden ter discussie te stellen, lees uw eigen tekst er eens op na. Als KBV daar zo in staat, is het natuurlijk al “weggegeven”.

En inderdaad: fietsers hebben er geen last van, zoals u schrijft. Dan zegt u toch zelf dat die spertijden onzinnig zijn?