Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Zienswijze ASV spitssluitingen Royerssluis

Rotterdam, 2 maart 2018

Betreft: zienswijze voornemen renovatie Royerssluis

Geachte lezer,

Als eerste wil de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) reageren met de opmerking dat wij het op prijs stellen dat de schippers(organisaties) door de haven van Antwerpen goed op de hoogte worden gesteld van de voornemens betreffende de Royerssluis.

Ook is de ASV verheugd, dat de reacties vanuit de schippers en organisaties over een mogelijke definitieve sluiting van de Royerssluis serieus genomen zijn en er sprake is van renovatie van deze, voor de binnenvaart, zo belangrijke sluis.

Nu hebben wij een bericht ontvangen over de wijze waarop de bedieningstijden van deze sluis in de toekomst gehanteerd zullen worden en daar zijn wij, zacht gezegd, nogal over ontsteld. We kunnen wel stellen dat wij zwaar teleurgesteld zijn in de geschetste werkwijze. We lezen in uw verklaring namelijk het volgende:

Om een veilig fietsverkeer over de sluis te blijven garanderen, zullen tijdens de spitsuren spertijden gehanteerd worden. Op volgende tijdstippen zal de sluis dus niet door de binnenvaart gebruikt kunnen worden: -van 6u30 tot 9u00, -van 13u15 tot 13u45 en -van 15u30 tot 18u

Deze werkwijze is voor ons onaanvaardbaar en wel om de volgende redenen:
Veel schippers nemen hun voorgeschreven rusttijd (A1-bedrijfsvorm) tussen 22.00u. en 06.00u. Het zal dus vrijwel onmogelijk zijn om tussen 06.00u. en 06.30u. te schutten, zeker gezien het feit dat een normaal schutproces al een uur duurt. Bovendien zal door de uitbreiding van de spertijden er een opeenhoping van schepen plaatsvinden, waardoor er een grote kans is, dat schepen één of twee schuttingen vóór hebben.

Vrijwel alle schippers houden te allen tijde voor het schutmoment rekening met het getij, omdat tegen het getij in varen vele uren extra kost en honderden liters extra brandstofverbruik. De spertijden vormen hier een onaanvaardbare belemmering. Daarnaast zal de middag-spertijd in de praktijk worden opgerekt, aangezien een half uur spertijd effectief benutten wil zeggen, dat de sluisdeuren op dat moment al dicht moeten zijn en men dus het in- en uitvaren van de sluis voortijdig zal gaan beëindigen, c.q. niet in gang zal zetten.

De spertijd van 15.30u. tot 18.00u. houdt extra in, dat schepen vóór 22.00u. (ingang verplichte nachtrust) Merelbeke of Terneuzen niet meer kunnen bereiken en dus onderweg op eb/vloed zullen moeten overnachten en gezien het beperkte aantal meerplekken op die route, uit veiligheidsoverwegingen Antwerpen niet meer gaan verlaten om de volgende ochtend met bovengenoemd probleem geconfronteerd gaan worden.

Overnachten langs de Scheldekaden is bij wind onverantwoord en veelvuldig stoten tegen de kade, gezien de constructie ervan, niet te vermijden.

Op de route naar Terneuzen is planning via de Royerssluis al even ondoenlijk, waarbij nog komt, dat de nieuwbouw van de zeesluis in Terneuzen al veel beperkingen oplevert en een scherpe vooraanmelding vereist.

Samengevat zijn de geplande bedieningstijden van de Royerssluis een zware aanslag op de exploitatie en veiligheid van onze schepen en op de wettelijk voorgeschreven rusttijden voor de A1 en A2-vaart.
Dit alles “Om een veilig fietsverkeer over de sluis te blijven garanderen”!?

Veel collega’s komen regelmatig door de Royerssluis en zien daar nooit “hordes” fietsverkeer, zoals bijvoorbeeld wel in Amsterdam bij het Centraal station, of, in mindere mate, bij de veerponten over het kanaal Gent-Terneuzen. Verre van dat. En de veiligheid van de scheepvaart en haar bemanningen, is dat dan van ondergeschikt belang?

Gezien uw eigen constatering: “Door de veranderde situatie aan de andere sluizencomplexen in de haven, is zeevaart in het zuidelijke deel van de haven via de Royerssluis niet langer noodzakelijk. De zeeschepen kunnen in de andere sluizencomplexen terecht.” ligt een fietsbrug over de Royerssluis meer voor de hand. Binnenvaart heeft namelijk in vergelijking met zeevaart een veel lagere kruiphoogte en hoge zeilvaart kan door de Kattendijksluis, waar binnenvaart overigens geweigerd wordt.

Een intensieve meetcampagne tijdens en na de huidige werkzaamheden zal aantonen dat binnenvaart, door de nood gedwongen, toch de route via het complex gaat nemen, waardoor deze meetcampagne bij voorbaat een vertekend beeld gaat geven over de overlast, die de nieuwe bedieningstijden voor de binnenvaart oplevert.

Gelieve de ASV dus aan te geven, welke officiële bezwaarprocedure gevolgd moet worden, dan wel te bevestigen, dat deze mail als zodanig in behandeling zal worden genomen.