Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Zienswijze oeververbindingen Noord-Holland

Op 5  februari jl. heeft de ASV een zienswijze gestuurd aan de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland.

Daarbij hebben wij, als schippersorganisatie, de provincie gewezen op het volgende:

Meer oeververbindingen zijn noodzakelijk

Niet alleen het wegverkeer ondervindt hinder doordat zij de smalle bruggen bij Lisse, Hillegom en Bennebroek moeten gebruiken om vanuit de Bollenstreek naar de Haarlemmermeerpolder te komen. Ook het scheepvaartverkeer ondervindt oponthoud doordat de bruggen maar beperkt open kunnen. Wij onderschrijven dan ook de noodzaak om meer oeververbindingen aan te leggen, zodat de vlotheid van het verkeer over de weg en het water gewaarborgd blijft.

Liever een aquaduct dan een brug

Minder blij zijn wij met het voornemen om twee middelhoge bruggen aan te leggen in het westelijke gedeelte van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze bruggen werpen verdere beperkingen op voor zowel de beroepsmatige als de recreatieve scheepvaart, in een route die toch al gekenmerkt wordt door een groot aantal bruggen: 20 stuks op 30 km. De binnenvaart heeft eigenlijk een vrije doorvaarthoogte van 6,5 meter nodig om de bruggen ongehinderd te kunnen passeren; recreatievaart, gezien het feit dat het een staande mast route betreft, een ongehinderde doorvaart. Dat betekent een aquaduct en zo voorkomen wij dat het wegverkeer en de scheepvaart elkaar bij de nieuwe oeververbindingen in de weg zitten.

De nautische belangen zijn onvoldoende weerspiegeld in de huidige stukken

De zuidelijke kruising met de Ringvaart van de Haarlemmerpolder wordt nu gemaakt met een middelhoge brug. Wij missen in alle achterliggende stukken een onderbouwing van deze keuze. Waarom is een aquaduct op dit punt niet afgewogen? De provincie heeft bij het meest recente wegenbouwproject in de regio, de omlegging van de N201, er wel voor gekozen om de waterkruisingen met de (oostelijke) Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Amstel als aquaduct uit te voeren. Wij willen u erop wijzen dat het waterverkeer juist op dit traject een aquaduct rechtvaardigt: 400.000 ton aan vracht per jaar met 1.600 schepen (staat gelijk aan 32.000 vrachtwagens) en 25.000 recreatieve vaarbewegingen. Nergens is de Ringvaart van de Haarlemmermeer drukker dan op dit traject. Het betreurt ons dat noch in de Milieu Effect Rapportage (MER) noch in de MKBA, ook maar één woord gerept wordt over het belang van de scheepvaart op de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Nader onderzoek lijkt ons dan ook noodzakelijk!

De locatie van de brug is nautisch onverantwoord

Situering van een beweegbare brug in een bocht is niet gewenst in verband met het benodigde uitzicht op de vaarweg. Besluit u na het overwegen van een aquaduct, toch te kiezen voor een brug, dan willen wij u verzoeken deze brug circa 100 meter noordelijker aan te leggen dan waar nu voorzien. Nu is de brug gesitueerd in een bocht van de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Handhaaft u de brug in de bocht, dan verplicht u zich tot het aanleggen van een brug met een minimale doorvaartopening van het beweegbare deel van 20,5 meter. Dit betekent aanvullende (bagger)werkzaamheden en het slaan van damwanden. Een aquaduct op deze plek kan nautisch overigens prima.