Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Morgen is er een @IenWTweedeKamer commissiedebat over de Europese Transportraad die plaatsvindt op 2 juni.
10:00 - 13:00 uur Locatie: Klompézaal
Live te volgen: https://t.co/waddPktQj4
Bijbehorende stukken vindt u op https://t.co/KHE8NTLmc6
Pilot wijst uit: Voorstel Wijziging Havengeld @HavenRotterdam leidt tot enorme kostenverhoging. Een week in Rotterdam liggen zou tot 200% duurder worden. En dat omdat niet nader genoemde (!) "marktpartijen" het bestaande systeem "oneerlijk" zouden vinden. https://t.co/qmjtamS5ay
Dodelijk ongeval in 2015, 2 zwaargewonden in 2018, mast verspeeld door sluitende brug in 2016, wel 700 incidenten in een week, kritiek van de @Onderzoeksraad, maar wethouder @SlegersGerard (CDA) zegt: “Zaanstad heef de veiligste bruggen van Nederland”
https://t.co/NWQyxCDMuo

Binnen Nederland aan de orde stellen van de problematiek (4 b)

Moties betreffende de CCR door de jaren heen

Er zijn heel wat moties ingediend betreffende de CCR problematiek. De meeste moties zijn aangenomen maar tot nu toe heeft dat de sector nauwelijks respijt opgeleverd. Een paar voorbeelden:

MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN LAÇIN

Voorgesteld 31 mei 2018

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de binnenvaart wordt afgerekend op CCR-regels die in technisch en/of economisch opzicht onhaalbaar zijn voor bepaalde segmenten van de binnenvaartvloot; verzoekt de regering om, kleine binnenvaartschepen (dat wil zeggen: korter dan 86 meter en/of met een maximaal laadvermogen van minder dan 1.500 ton), naar voorbeeld van Duitsland, te vrijwaren van de toepassing van de CCR-regels die een bedreiging vormen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst Laçin

Aangenomen

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 17 december 2013

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) aan te dringen om de (nieuw)bouweisen die men voornemens is in te voeren voor de binnenvaartvloot, niet te laten gelden voor schepen kleiner dan 86 meter, en gaat over tot de orde van de dag. Graus

Aangenomen

MOTIE VAN HET LID BASHIR

De Kamer, gehoord de beraadslaging;

constaterende dat sinds juni dit jaar het CESNI comité is opgericht dat een uniforme standaard gaat ontwikkelen aangaande technische voorschriften aan binnenvaartschepen in Europa die worden verwerkt in een vernieuwing van de EU richtlijn 2006/87/EG ;

constaterende dat op termijn ook de ROSR-eisen van de CCR op termijn een verwijzing zullen krijgen naar deze nieuwe EU richtlijn;

overwegende dat het stellen van de vele nieuwbouweisen aan bestaande schepen een ernstige aanslag is op de diversiteit van de Nederlandse binnenvaartvloot;

overwegende dat het terugdringen van de regeldruk waaronder een forse vermindering van het aantal ROSR-eisen noodzakelijk is voor de binnenvaartsector;

verzoekt de regering om een voortrekkersrol te bekleden zowel binnen het CCR als de CESNI in het schrappen van onnodige technische voorschriften aan binnenvaartschapen en de Kamer halfjaarlijks te informeren over de vorderingen op dit vlak;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

zie ook TotaalTrans

Aangenomen

Nr. 101MOTIE VAN HET LID SMALING:

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tweede Kamer al meerdere moties heeft aangenomen die de regering oproepen om een einde te maken aan de vele nieuwbouweisen die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) stelt aan bestaande binnenvaartschepen;
constaterende dat de regering vooral inzet op het van tafel krijgen van slechts een paar eisen, maar daarmee het gehele pakket van ruim honderd eisen laat voortbestaan;
overwegende dat een aanzienlijk deel van de binnenvaartvloot zowel technisch als financieel niet kan voldoen aan deze nieuwbouweisen van de CCR, waardoor deze nog goede schepen in een rap tempo naar de sloop verdwijnen;
overwegende dat de binnenvaart al de meest veilige en schone wijze van transport is en dat daarmee het opleggen van nieuwbouweisen aan bestaande schepen overbodig en disproportioneel is;
verzoekt de regering, zich in te spannen om een veel groter deel van de nieuwbouweisen van de CCR van tafel te krijgen en de Tweede Kamer per eis te informeren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling
Helaas stemde de VVD en de PvdA tegen de motie, waardoor deze niet is aangenomen.