Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Het binnen Nederland aan de orde stellen van deze problematiek (2 b)

Officiële reactie ASV aangaande geluidseisen

Hierbij wil de ASV van haar kant input geven betreffende dit belangrijke onderwerp. De ASV heeft er intern een discussie op losgelaten en de resultaten daarvan willen wij hierbij aan u mededelen.
(uit de ASV vergadering:)

Uitgangspunt discussie geluidseisen:

Het uitgangspunt wat ASV betreft dat  “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven” zou moeten worden gewaarborgd.

Opmerkingen n.a.v. Extra overleg aangaande geluidseisen OTNB 20 -09- 2016 te Zwijndrecht (kantoor BLN)

Wat de ASV opvalt is dat Nederland bij monde van  Rens Vermeulen zegt de enige geweest te zijn die heeft aangegeven dat er problemen zouden komen wat betreft de geluidsproblematiek, echter, die stelling is in strijd met de tekst uit Duitsland: (Cesni/pt(16)41): Het voorstel is gebaseerd op de overweging dat enerzijds de bemanningsleden aan boord beschermd moeten worden tegen onaanvaardbare geluidsniveaus en anderzijds ook de eigenaars van deze schepen,voornamelijk particulieren,niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven dus het draagvlak voor een andere houding zou met die twee grote binnenvaartlanden samen toch tot herziening van het beleid moeten kunnen leiden, volgens de ASV.

Wij lezen namelijk in Cesnipt 16_41:

Het voorstel is gebaseerd op de overweging dat enerzijds de bemanningsleden aan boord beschermd moeten worden tegen onaanvaardbare geluidsniveaus en anderzijds ook de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven.

Dat zou de leidraad moeten zijn voor de te nemen besluiten (voorstellen). Als we het gedeelte van de genoemde zin “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven” als leidraad nemen betekent dat, dat bepaalde (type) schepen uitgezonderd dienen te worden van deze maatregel en/of dat de maatregelen zo moeten worden dat voorgaande niet KAN gebeuren.

Op deze wijze zouden alle voorstellen tegen het licht gehouden dienen te worden.
Uit de ASV vergadering:

Reactie ASV Ingaande op de diverse varianten zoals omschreven door Rens Vermeulen.

Variant 3.1 Het overstappen naar A1

De ASV schaart zich bij andere gesprekspartners tijdens het overleg die aangeven dat het overstappen naar A1 varen een enorm (negatief) effect zou hebben op de bedrijfsvoering en de waarde van de schepen. De ASV vindt het niet nodig om met allerlei onderbouwingen te komen om de gevolgen aan te tonen. Iedereen kan bedenken dat als je je bedrijf minimaal 4 uur per dag minder kan exploiteren dat veel geld kost, en je bedrijf als productiemiddel dus (veel)  minder waard wordt, als het nog te exploiteren is. Het is in ieder geval in strijd met het uitgangspunt dat: “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven”

Variant 3.2:introductie van een ontheffingssystematiek bij gelijkblijvende normen.

Is voor de ASV onaanvaardbaar omdat we inmiddels genoeg ervaring hebben met hoe het werkt met experts. We zien in de praktijk dat de uitvoering volgens de letter van de wet gebeurt omdat experts bang zijn hun licentie kwijt te raken. Bovendien sluit de ASV zich aan bij opmerkingen dat dit tot (te) grote onzekerheid leidt.  

Wat de ASV betreft dus  een onbegaanbare weg gezien de ervaringen van de hardheidsclausule. Wel heeft de ASV de suggestie om oordopjes ter beschikking te laten stellen door de eigenaar van het binnenvaartschip. Als een reddingsvest helpt tegen verdrinken helpen oordopjes tegen gehoorschade of gebrek aan (nacht) rust.

Ook deze variant is zeker geen garantie dat “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven”

Ook  Variant 3.3:aanpassing meetprotocol geluidsemissies

biedt zoals eerder aangegeven volgens de ASV  weinig soelaas omdat het toerental lang niet de enige veroorzaker is van geluid. HOE wordt die meetprotocol dan aangepast? Dat is nogal van belang. Ook deze variant is geen garantie dat “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven”
Uit de ASV vergadering:

Wat dan wel?

 Hoewel we weten dat de CCR hier niet bepaald om zal staan te juichen lijkt het de ASV dat De overgangstermijnen op artikel 12.02, vijfde lid, worden veranderd in “NVO”.een redelijke optie is met een grote kans van slagen dat “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven”.

 Tijdens het gezamenlijke overleg werd o.a door Eric v Dam naar voren gebracht dat de overgangstermijnen op artikel 12.02 vijfde lid,worden veranderd in “NVO” voor deze schepen deze simpelste oplossing is. De ASV sluit zich daarbij aan maar wil daarbij zelfs verder gaan: zelfs in geval van nieuwbouw blijken de eisen niet haalbaar te zijn. Dus als dit geconstateerd wordt dienen de eisen realistischer gesteld te worden.

Gezien bovenstaand feit vindt de ASV dat het eigenlijk niet aan de orde is of dit, zoals door de heer Vermeulen aangedragen werd in het overleg “niet haalbaar zou zijn binnen de CCR”. Wat onmogelijk is, is onmogelijk en moet ook zo uitgesproken worden.

De ASV vindt een argument als genoemd door Rens Vermeulen dat de schipper niet meer gestimuleerd zou worden om iets aan de geluidseisen te doen, een ongeldig argument. Het gaat er om dat schippers investeren in zinvolle zaken en niet in investeren om het investeren.

En dan komen we bij het laatste gedeelte

Het voorlopige voorstel van Rens Vermeulen is, tenzij andere partijen  nog een heel ander idee of oplossing komen:

  1. Aanpassen meetprotocol
  2. Ontheffingssystematiek
  3. A1
  4. Hardheidsclausule

En aanpassing bij V.N.O. ziet de ASV  er helemaal niet tussen staan. Dat is ernstig want de ASV had het idee dat bij de aanwezigen dat wel op draagvlak kon rekenen.

Tot zover de reactie van de ASV betreffende de geluidseisen, naar aanleiding van de ASV ledenvergadering

Blijft staan de opmerkingen die we als ASV gemaakt hebben ivm met het vorige OTNB.

Geluidseisen

Namens de ASV heeft Ger Veuger in de werkgroep geluid gezeten en in de begeleiding commissie voor het onderzoeksbureau wat de zaak heeft uitgezocht.

Het probleem was dat er geen schepen in de onderzoekgroep zaten met stuurhut op de machinekamers of op de schroef, de heer Veuger heeft toen namens de ASV daar toen al bezwaar tegen gemaakt omdat er alleen schepen zijn onderzocht met vrij staande stuurhutten en dat je dus niet kunt stellen dat er in de stuurhutten dus geen probleem is omdat alle onderzochte schepen in de stuurhut geen bovenmatige decibellen gemeten hadden.

Er waren echter geen schepen voorhanden om te meten.

De heer Veuger heeft destijds namens de ASV heel duidelijk gesteld dat je deze uitgangspunten niet kunt en mag hanteren, tenzij men in de stuurhutten niet zal gaan keuren maar dat konden ze uiteraard niet beloven.

Hier ligt dus een groot probleem en gezien de loop der dingen en de vloot die Nederland vertegenwoordigt dient Nederland hiertegen in te gaan anders hebben we een groot probleem.

De ASV trekt de conclusie dat de tests qua geluidseisen op geen enkel kleiner schip (Kempenaar of spits) uitgevoerd zijn en daarmee is de ASV van mening dat de conclusies zoals ze getrokken worden ter discussie gesteld dienen te worden. We willen opmerken dat ook ter vergadering gesteld werd dat “geen enkel klein schip aan de eisen kan voldoen” (later bleek overigens dat er kennelijk wel 1 kleiner schip is gemeten), mede omdat de woning vaak boven de motor en de schroefas ligt. Het lijkt de ASV daarmee alleszins redelijk, als men tenminste kleine schepen zou willen behouden, het kleine schip van deze eisen uit te zonderen. Zo niet dan heeft men bewust een stap gezet tot het definitief laten verdwijnen van de laatste kleine schepen in de binnenvaart.

Namens het bestuur en de denktank van de ASV

Sunniva Fluitsma