Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Afval afgifte binnenvaart

Onderwerp: Afval afgifte binnenvaart
Rotterdam, 31-01-2013

Geachte,

Vanuit de leden van de ASV komen verontrustende berichten binnen bij het bestuur aangaande het SAB beleid omtrent het CDNI-verdrag deel C (scheepsafvalstoffen verdrag). Met name het voornemen om schippers te laten betalen voor de afgifte van huisvuil, kan op veel weerstand rekenen.

Het SAB Maritime Waste Services B.V. wil een betalingssysteem invoeren (in de vorm van een abonnement) voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval. Rijkswaterstaat heeft al besloten om alle vuilcontainers langs de vaarwegen in hun beheer, te vervangen met een afgesloten versie, die alleen d.m.v. van een ‘sleutel’ (chip op de ecokaart) kan worden geopend. Het ligt daarbij in de lijn der verwachting dat ook gemeenten, provincies en wellicht ook havenbedrijven van deze faciliteiten gebruik gaan maken.

De ASV is van mening dat het op deze wijze betalen voor de afgifte van huisvuil, in strijd is met het CDNI-verdrag en wel artikel 7, lid 1 van het verdrag.

Artikel 7
Financiering van de inname en verwijdering van overig scheepsbedrijfsafval

1. In havens, bij overslaginstallaties alsmede bij ligplaatsen en sluizen worden voor de inname en verwijdering van huisvuil geen aparte heffingen geheven.

In het systeem wat SAB Maritime Waste Services B.V. heeft opgezet is wel degelijk sprake van een aparte heffing, die is opgenomen in het bedrag wat betaald moet worden voor het abonnement. Voor de afgifte van huisvuil moet o.i. geen aparte heffing worden ingevoerd en moeten er voldoende afgiftemogelijkheden blijven, die voor de gehele internationale binnenscheepvaart toegankelijk zijn.

Naast het openen van vuilcontainers bestaat er ook de mogelijkheid dat de ‘sleutel’ voor allerlei andere faciliteiten gebruikt wordt, of gaat worden, waaronder het betalen voor het afnemen van walstroom/drinkwater of de betaling van havengelden. Het faciliteren van deze bijkomende functies van de ‘sleutel’ kan, o.i. niet een taak zijn van het SAB Maritime Waste Services en past niet bij het doel/functie van ecokaart. Deze is bedoeld als betalingswijze van de in het CDNI-verdrag deel A afgesproken verwijderingsbijdrage. De functies van de extra toegevoegde chip zal dan o.i. ook beperkt moeten blijven tot zaken die vallen onder scheepsafvalstoffen.
Aangezien SAB Maritime Waste Services B.V. een Nederlands vennootschap is en het abonnement alleen binnen de Nederlandse landsgrenzen van toepassing is, kan het voorkomen dat scheepseigenaren in elk verdragsluitend land van het CDNI-verdrag een dergelijk abonnement moet afsluiten, naast de heffingen die al opgenomen zijn in haven- en liggelden. Dit kan leiden tot exorbitant hoge kosten voor scheepseigenaren die niet in verhouding staat met het volume van overig scheepsbedrijfsafval. In het CDNI-verdrag is opgenomen dat voor de afgifte van klein gevaarlijk afval (KGA) en slops een uniform financieringssysteem moet worden ontwikkeld met internationale afstemming met de verdragsluitende landen.
In de praktijk zijn veel schepen, grote delen van het jaar, niet in het land van herkomst of komen slechts sporadisch in het buitenland. Mede om die reden zijn over de afgifte van scheepsbedrijfsafval internationale afspraken gemaakt voor afstemming tussen de verdragsluitende landen. In dit geval van Nederland betalen scheepseigenaren die niet of nauwelijks gebruik maken van het inzamelnetwerk in een land voor de afgifte. Bovendien zijn er veel scheepseigenaren die in deze (3 of zelfs 4) dubbel gaan betalen. Zij betalen namelijk ook in gemeenten waar ze een huis in eigendom hebben of huren.

De ASV ziet in het voornemen van SAB Maritime Waste Services geen tekenen dat er sprake is van een dergelijk uniform financieringssysteem en internationale afstemming, wat wederom in strijd is met het verdrag.

Artikel 5
Grondslag van de financiering
De Verdragsluitende Staten voeren een uniforme financieringswijze in voor de inname en
verwijdering van scheepsafval.
Artikel 7, lid 2
Met betrekking tot de inname en verwijdering van klein gevaarlijk afval zullen de Verdragsluitende Staten afgestemde regelingen treffen voor een financieringssysteem waarin de kosten voor de inname en verwijdering van het genoemde afval, ongeacht of het afval afgegeven wordt, in de haven- of liggelden inbegrepen zijn dan wel het schip anderszins opgelegd worden.

Als ASV krijgen wij de indruk dat het begin vorig jaar opgerichte SAB Maritime Waste Services B.V. zich tot doel heeft gesteld zoveel mogelijk taken naar zich toe te trekken. Waarbij de schipper door SAB Maritime Services B.V. ‘verplicht’ wordt verschillende abonnementen af te sluiten om in Nederland gebruik te kunnen maken van allerlei faciliteiten.

Wij hopen dat u we u hiermee voldoende van onze zienswijze op de hoogte hebben gesteld en wachten op een antwoord hieromtrent van het SAB Maritime Waste Services B.V.

Hoogachtend, namens het bestuur van de ASV,

Ron Breedveld