Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Binnenvaart weigert mee te werken aan schending Scheepsafvalstoffenverdrag SAV

PETITIE TEGEN BETALING AFGIFTE HUISVUIL

Meer dan 1.000 mensen hebben de petitie getekend.

Waarom?

Men moet een (duur) abonnement af sluiten, dit is strijdig met het CDNI akkoord.

Dat betekent:

  • Onevenredig hoge kosten voor de binnenvaart.
  • Kans op vervuiling omdat, vaarweggebruikers hun afval niet meer kwijt kunnen.
  • Dat dit in strijd is met de internationale afspraken gemaakt in het SAV (CDNI), artikelen 5 en 7.
  • Dat de CCR, als beschermer van het CDNI verdrag, in gebreke blijft door dit doorgang te laten vinden.
  • Dat schippers meerdere keren betalen voor hetzelfde (in hun woonplaats, hun havengeld en in vaarrechten in het buitenland).
  • Dat hierdoor de weg vrij is voor de ons omringende landen om daar ook dit soort heffingen door te voeren

Daarmee verzochten de vaarweggebruikers de minister zich er voor in te zetten dat

  • het invoeren van abonnementen voor afvalafgifte voor onbepaalde tijd opgeschort wordt.
  • voor de afgifte van huisvuil geen aparte heffingen worden geheven, naast (de bestaande) heffing opgenomen in haven- en liggelden.
  • het inzamelnetwerk voor huisvuil voor de internationale binnenvaart in stand blijft dan wel wordt uitgebreid.

De petitie is op 16 april 2013 door Ger Veuger (ASV denktanklid) aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu.

Brief van uitleg petitie

Vanuit de binnenvaart komen verontrustende berichten binnen bij het bestuur van de ASV aangaande het beleid omtrent het CDNI-verdrag deel C (Scheepsafvalstoffenverdrag). Met name het voornemen om schippers te laten betalen voor de afgifte van huisvuil, kan op veel weerstand rekenen.

De Stichting Afvalstoffen Binnenvaart wil een betalingssysteem invoeren (in de vorm van abonnementen (wat min. 600 euro per schip/ per jaar kan kosten) voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, KGA en huisvuil. Rijkswaterstaat heeft al besloten om alle vuilcontainers langs de vaarwegen in hun beheer, te vervangen met een afgesloten versie, die alleen d.m.v. van een ‘sleutel’ (chip op de ecokaart) kan worden geopend.

Het ligt daarbij in de lijn der verwachting dat ook gemeenten, provincies en wellicht ook havenbedrijven van deze faciliteiten gebruik gaan maken. Het is niet uitgesloten dat ook andere van de Verdragsluitende Staten (de Rijnoeverstaten, België en Luxemburg) een dergelijk betalingssysteem gaan invoeren.

De ASV is van mening dat het op deze wijze betalen voor de afgifte van huisvuil, in strijd is met het CDNI-verdrag (Scheepsafvalstoffenverdrag) en wel artikel 5 en 7.

Artikel 5 Grondslag van de financiering
De Verdragsluitende Staten voeren een uniforme financieringswijze in voor de inname en verwijdering van scheepsafval.
Artikel 7 Financiering van de inname en verwijdering van overig scheepsbedrijfsafval
1. In havens, bij overslaginstallaties alsmede bij ligplaatsen en sluizen worden voor de inname en verwijdering van huisvuil geen aparte heffingen geheven.

In het systeem wat de SAB heeft opgezet is wel degelijk sprake van een aparte heffing, die is opgenomen in het bedrag wat betaald moet worden voor het abonnement. Voor de afgifte van huisvuil moet o.i. geen aparte heffing worden ingevoerd en moeten er voldoende afgiftemogelijkheden blijven, die voor de gehele internationale binnenscheepvaart toegankelijk zijn.

Aangezien de SAB een Nederlandse stichting is en het abonnement alleen binnen de Nederlandse landsgrenzen van toepassing is, kan het voorkomen dat scheepseigenaren in elk verdragsluitend land van het CDNI-verdrag een dergelijk abonnement moet afsluiten, naast de heffingen die al opgenomen zijn in haven- en liggelden. Dit kan leiden tot exorbitant hoge kosten voor scheepseigenaren die niet in verhouding staat met het volume van overig scheepsbedrijfsafval.

De ASV ziet in het voornemen van de SAB geen tekenen dat er sprake is van een dergelijk uniform financieringssysteem en internationale afstemming, wat wederom in strijd is met het verdrag.

In de praktijk zijn veel schepen, grote delen van het jaar, niet in het land van herkomst of komen slechts sporadisch in het buitenland. Mede om die reden zijn over de afgifte van scheepsbedrijfsafval internationale afspraken gemaakt voor afstemming tussen de Verdragsluitende Staten. In dit geval, van Nederland, betalen scheepseigenaren die niet of nauwelijks gebruik maken van het inzamelnetwerk in een land voor de afgifte. Bovendien zijn er veel scheepseigenaren die in deze (3 of zelfs 4) dubbel gaan betalen. Zij betalen namelijk ook in gemeenten waar ze een huis in eigendom hebben of huren en in haven- en liggelden en in vaarrechten, in binnen- en buitenland.

Als ASV krijgen wij daarnaast de indruk dat de SAB, d.m.v. de begin vorig jaar opgerichte SAB Maritime Waste Services B.V., zich tot doel heeft gesteld zoveel mogelijk taken naar zich toe te trekken. Waarbij de schipper door de SAB ‘verplicht’ wordt verschillende abonnementen af te sluiten om in Nederland gebruik te kunnen maken van allerlei faciliteiten. Kiezen schippers er voor om geen abonnement af te sluiten wordt automatisch de afgiftemogelijkheden voor de desbetreffende schipper beperkter. Als het schip bijv. periodes verschillende trajecten vaart, kan het voorkomen dat voor langere tijd er geen mogelijkheid is tot afvalafgifte.

Het grote risico is van het SAB betalingssysteem is, dat schippers alternatieven gaan zoeken. Het afval zal meegenomen worden in de auto naar huis, naast afvalcontainers worden gezet of in het milieu belanden. De ASV is van mening dat dit niet past bij de doelstellingen die men heeft in het kader van het Scheepsafvalstoffenverdrag.

Door middel van de petitie wil de ASV bij de verantwoordelijke minister van Infrastructuur en Milieu en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) kenbaar maken dat de gang van zaken omtrent huisvuilafgifte voor de binnenvaart onacceptabel is. Zij is verantwoordelijk voor de bescherming van het CDNI verdrag en dient op te treden, in gevallen waarbij de met de uitvoering belaste instanties handelen, of dreigen te handelen, in strijd met het CDNI verdrag.

De handtekeningenactie zal dienen als ondersteuning van een motie of moties die zullen worden ingediend door één of meerdere Kamerleden. Moties moeten in de Tweede Kamer worden aangenomen in een meerderheid van stemmen met voldoende handtekeningen kan een signaal afgegeven worden richting de Kamer dat de motie breed gedragen wordt.