Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

De ASV nieuwsbrief van december is uit met veel informatie. U kunt hem ook lezen:
https://t.co/AgcwG5WcdV
https://t.co/eNfU89Ql1p
Wilt u in het vervolg de ASV nieuwsbrief digitaal ontvangen dan hebben we uw toestemming daarvoor nodig: https://t.co/YwiwHrgpR1

Aanstaande maandag is de ASV uitgenodigd om met het havenbedrijf Zaanstad in gesprek te gaan over het ongeval met de op afstand bedienbare brug. Goed initiatief van de havendienst om hier met een schippersvertegenwoordiging over te spreken. 👍

Volgens de Minister heeft ILT geen verschillen ontdekt tussen schepen met een Nederlands certificaat en schepen met een buitenlands certificaat. Maar welk Nederlands schip met certificaat mag zo rond blijven varen? https://t.co/NYWk2RLCHy ASV16 photo

Brief aan het ministerie

Minister van Infrastructuur en Mileu

Rotterdam, 29 mei 2013

Betreft: uitwerking deel C Scheepsafvalstoffenverdrag
Briefnummer: 197

Excellentie,

Naar aanleiding van de plannen om een betaalsysteem in te voeren voor de uitwerking van deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag richten wij ons tot u.
Op 20 februari hebben wij formeel vernomen aan welke bedragen voor de mogelijke abonnementen gedacht wordt. De voorgestelde bedragen variëren van €550,= tot €710,=. Aan de hand van een in de sector breed uigezette enquête en contacten met de diverse achterbannen hebben wij kunnen constateren dat er geen draagvlak is voor de abonnementen tegen de voorgestelde tarieven. De invoering van het abonnement zal averechts werken en niet de gewenste effecten hebben. De abonnementen zullen tegen de huidige voorgestelde tarieven niet worden afgenomen.

Een en ander was ook al duidelijk geworden op basis van een breed ondersteunde petitie die geïnitieerd was door de ASV en aangeboden is aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (I&M).

Wij kunnen u berichten dat de gehele bedrijfstak, bestaande uit de ASV, BBU, CBRB en Koninklijke Schuttevaer, de NPVW (Nederlands Platform voor Waterrecreatie) en de FONV ( Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen) op dit punt unaniem standpunt heeft ingenomen.

Genoemde organisaties verzoeken u dan ook dringend om de plannen voor een betaalstructuur op te storten tot 01-01-2016. In de tussentijd de inzamelbakken t.b.v. van afval wel af te laten sluiten op basis waarvan duidelijkheid ontstaat ten aanzien van het gebruik van de afvalbakken, de gewenste infrastructuur en de daadwerkelijke omvang en samenstelling van de afvalstroom.

Daarnaast dient met voortvarendheid gewerkt te worden aan de internationale invoering zodat per 01-01-2016 minimaal in Duitsland, België, Frankrijk en Nederland tot één abonnement kan worden gekomen.

Wij willen hierbij niet voorbij gaan het principe ‘de vervuiler betaalt’. De binnenvaart ondernemer is zeker bereid om te betalen mits de bedragen voor het abonnement betaald moeten worden pro rata zijn en als redelijk worden ervaren. Dit is niet alleen ingegeven door de economisch zware tijden voor de binnenvaart, maar ook door het feit dat er geen sprake is van invoering op Europees niveau, immers we spreken over het CDNI*) verdrag, dat een internationaal karakter kent. Gelijktijdige invoering in de verdragstaten zal het draagvlak vergroten maar ook recht doen aan de in het verdrag afgesproken uniformiteit om concurrentie vervalsing te voorkomen.

De eenzijdige invoering van een abonnement, zonder de verdragspartners van het CDNI verdrag, tast ook de geloofwaardigheid van het verdrag aan.
Wij hopen en vertrouwen erop dat u bij de vaststelling van het definitieve beleid in voldoende mate rekening met onze eensluidende wensen zult houden.

Hoogachtend,
Algemeene Schippers Vereeniging,
Binnenvaartbranche Unie,
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart,
Koninklijke Schuttevaer,
Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen en
Nederlandse Platform voor Waterrecreatie.

*) CDNI = Convention relative à la collecte, au dépôt et à la reception des Déchets survenant en Navigation rhénane et Intérieure