Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Gezamelijk persbericht CDNI

Binnenvaartbranche gaat niet mee met wijze waarop deel C van CDNI wordt ingevuld.

“Flinke beperking in inzamelnetwerk huisvuil, grof afval en niet-oliehoudend KGA zonder abonnement”

Per 1 november 2013 gaat de Minister van I&M het abonnementensysteem voor “overig scheepsbedrijfsafval” invoeren en zal er voor de inzameling van niet-oliehoudend KGA, huisvuil en grof afval bij inzamelpunten vanuit het Rijk (langs de Rijksvaarwegen) betaald moeten worden. Het gaat hier weliswaar om een niet verplicht abonnement, maar de vrij toegankelijke infrastructuur voor de afgifte van dit type afvalstoffen, zoals die nu is, zal daarmee passé zijn.

De gezamenlijke binnenvaartorganisaties, BLN-BBU, BLN-Kon. Schuttevaer, het CBRB, de ASV, de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen en het Nederlands Platform voor Waterrecreatie hebben de Minister in een brief op 29 mei jl. onder andere geadviseerd de afgifte bakken wel per 1-11-2013 af te sluiten op basis van een gratis abonnement en tot een betaalbare abonnementenstructuur te komen. Verder adviseren zij om het betalingssysteem internationaal in te voeren en gelijk te trekken en de betaalde inzameling uit te stellen tot 1 januari 2016, want zo benadrukken de organisaties het Scheepsafvalstoffenverdrag is een overeenkomst tussen de verschillende Rijnlanden! Het is echter wel zinvol de afgiftepunten per 1 november a.s. af te sluiten, omdat dan een goed beeld wordt gekregen van de afvalstroom en de infrastructuur die je daar voor nodig hebt. Nu wordt de prijs van het abonnement bepaald op een ingeschat aantal abonnementhouders en een ingeschatte afvalstroom, dat mogelijk niet overeenstemt met het werkelijke aantal deelnemers van het systeem en daarmee ook de afvalstromen.

Na een aantal gesprekken tussen de binnenvaartorganisaties en vertegenwoordigers van het Ministerie I&M en een eerdere petitie, ondertekend door 1000 binnenvaartondernemers, bleek de Minister niet gevoelig om op het voorstel van de binnenvaartbranche in te gaan.
Per 1 november a.s. gaan de afgiftepunten langs de Rijksvaarwegen (zoals bijvoorbeeld het Amsterdam-Rijnkanaal en de sluizencomplexen) in elk geval op slot en kan niet- oliehoudend KGA alleen nog worden afgegeven op basis van een abonnement (à € 194,=). Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat hierdoor de afvalstromen richting havenbedrijven en/of gemeenten gaan plaatsvinden, waar de afvalstoffenheffing meestal in de havenliggelden verwerkt zijn.

In een brief van 24 september j.l. liet de Minister de branche weten dat zij niet bereid is op het voorstel van de organisaties in te gaan en verzocht hen een keuze te maken uit verschillende abonnementen. Wanneer er geen eenduidige keuze gemaakt zou worden, zou de Minister voor een abonnementstype kiezen. Dit word het abonnement voor € 469,= euro voor huisvuil en grof afval bij 25 strategische afgiftepunten langs de Rijksvaarwegen en drukke sluizen, waarbij echter het afgiftepunt op de middenkolk van het Volkeraksluizencomplex, vanwege de extra hoge inzamelkosten (zo’n € 80,= extra per abonnement) gaat verdwijnen.

De organisaties hebben in een schrijven bij de Minister aangegeven onder deze omstandigheden geen keuze te kunnen maken, omdat er in de sector geen draagvlak voor de regeling is en de gevolgen van de invoering van de regeling nog onvoldoende te overzien zijn.
De brancheorganisaties roepen de leden dan ook op een goede afweging te maken om een abonnement wel/niet af te sluiten en zoveel mogelijk gebruik te maken van de voorzieningen in havens en gemeenten.

Afvalstoffen vallend onder deel A van het CDNI, zoals oliehoudend KGA, bilgewater, poetslappen, filters, (smeer)vetten en ander oliehoudend afval, blijven onder de verwijderingsbijdrage op de gasolie vallen en staan los van het abonnement voor deel C afvalstoffen.