Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Nederlandse Staat schendt CDNI-verdrag

Betreft : Aanvraag status ingediend beroep op klachtrecht.
Bijlagen : Klacht “Nederlandse Staat schendt CDNI-verdrag.”

Rotterdam 13 mei 2014.

Geachte,

De Algemeene Schippers Vereeniging heeft op 28 februari jl. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart een beroep op klachtrecht toegezonden (zie voor de inhoud van de klacht de bijlagen bij deze brief).

In het reglement van genoemde klachtrecht van de CCR staat in artikel 5 geschreven;

“Het secretariaat bevestigt de ontvangst van de klacht en stelt zo snel mogelijk de delegatie van de in de klacht bedoelde lidstaat op de hoogte.”

En verder:
“Indien alle delegaties unaniem van mening zijn dat de klacht klaarblijkelijk niet ontvankelijk is, stelt het secretariaat de klager hiervan onverwijld op de hoogte.”

Tot op heden hebben wij, de ASV als klager, officieel geen ontvangstbevestiging ontvangen, noch bericht dat de klacht wel of niet ontvankelijk is verklaard. Met 100% zekerheid kunnen wij echter stellen dat de klacht bij het secretariaat van de CCR is aangekomen, aangezien de Nederlandse delegatie ons dat heeft bevestigd tijdens een regulier overleg 1 april jl.. Dit overleg was al ruim een maand na het toezenden van de klacht, waarin wij verschillende pogingen hebben ondernomen om telefonisch contact te krijgen met het secretariaat in Strasbourg i.v.m. het uitblijven van een ontvangstbevestiging.

Bij deze verzoekt de ASV het secretariaat van de CCR om alsnog een ontvangstbevestiging, inclusief bericht over de status van de behandeling van de klacht “Nederlandse Staat schendt CDNI-verdrag” toe te sturen. Dit verzoek gelieve binnen 7 werkdagen na dagtekening per email in tweevoud ( en ) in te willigen.

Via deze weg willen wij tevens ons ongenoegen uiten over de gang van zaken. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft een middels Artikel 45a van de Herziene Akte van Mannheim de plicht elke klacht die voldoet aan het Reglement van Klachtrecht te behandelen. Daarbij is het o.i. niet correct om de klager niet op de hoogte te stellen van ontvangst van de klacht.

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt deze brief openbaar te maken via de kanalen die ons ter beschikking staan.

Wij hopen u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Bestuur ASV

Namens deze,

S. Fluitsma

 Brief klacht downloaden