Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Op deze basis praten wij niet verder met Rijkswaterstaat

Drie maal hebben de bonden in de binnenvaart gezamenlijk een brief geschreven naar de minister betreffende het huisvuilbeleid en uit de laatste brief is een gesprek voortgekomen. Bij dat gesprek waren de ondertekenaars van de brief welkom om te spreken met het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat. Helaas waren de vrouwen van de VIBia niet welkom omdat zij geen officiële organisatie zouden zijn. Een gemiste kans volgens de ASV om deze groep die wat dit onderwerp betreft zo aan de weg getimmerd heeft te horen.

Aan het overleg ging, hoewel daar wel om was gevraagd door de ASV, geen officiële uitnodiging vooraf noch een agenda. De ASV had daarom gevraagd omdat wij een gesprek wilden waar wij het beleid van de minister aan de orde wilden stellen, nu kwam er een gesprek met betrokkenen die geen toezeggingen kunnen doen over beleid, hooguit mee kunnen denken over de invulling van dat beleid. De suggestie dat ‘de organisaties met de minister zouden praten’ is volgens de ASV dan ook een onjuiste weergave van de feiten zoals wij die zien.

Het overleg van 28 januari 2014 bij RWS in Rotterdam over het vuilafvoer in de binnenvaart heeft dus ook niet veel op geleverd. De vertegenwoordiger van het ministerie maakte duidelijk dat hij niet kwam om het standpunt van de minister bij te stellen ten aanzien van het principe ‘het verdrag mag niet worden geschonden’.

Er kon alleen over praktische zaken gesproken worden: over hoeveel bakken er waar bij geplaatst zouden moeten worden en waar ze dan ook weer weggehaald dienen te worden, want veel meer dan het huidige aantal mogen er niet komen. Dat wilde de ASV nu juist niet. Die kwam om het beleid aan de orde te stellen en niet om zaken uit te voeren waar ons inziens RWS zelf de expertise voor in huis zou moeten hebben. De ASV wil ook niet meewerken aan een systeem waar zoveel schippers het niet mee eens zijn.

Het ministerie gaf in het gesprek toe dat het zo niet goed gaat en is bereid het aantal bakken uit te breiden maar niet tot 95 want dat is te duur, zegt men. Op vragen door de ASV gesteld over de kosten tot nu toe moest men echter het antwoord schuldig blijven, men heeft kennelijk geen idee.
De ASV heeft middels foto’s duidelijk gemaakt hoe ernstig het gesteld is op vele plekken rond de containers en op sluizen en aangedrongen op het terugplaatsen van open containers ten behoeve van milieu, hygiëne en volksgezondheid. De ASV heeft tijdens het gesprek de aanname weerlegd dat de binnenvaart niets zou betalen, door voorbeelden te noemen als havengelden, doorvaartgelden en gemeentelijke heffingen.

Hierbij trad er een groot verschil op tussen BLN/CBRB, die veelal vanuit de positie van de minister begrip vroeg voor betaling, en de ASV die vanuit de positie van de schipper begrip vroeg voor het feit dat de binnenvaart zich de bescherming die het CDNI-akkoord biedt, niet wil laten ontnemen.

Wij als ASV hebben duidelijk aangegeven dat wij op deze basis niet verder willen gaan want dat zou betekenen dat we mee zouden doen aan de invulling van het beleid van de minister. Wij houden vast aan de uitgangspunten zoals we ze hebben gesteld in de petitie die door ruim 1.000 schippers is ondertekend.
Doordat tijdens het gesprek duidelijk werd dat BLN/CBRB wel kozen om mee te gaan in de voorstellen van de Minister, maar dan aangepast (afgezwakt) kon het niet anders dan dat hier helaas de wegen van de verschillende bonden scheidden.

BLN en het CBRB zijn bereid verder te praten over een betaald abonnement of het mogelijk maken om het te financieren via de gasolietoeslag (waarbij in het laatste geval ook nog de relatieve “vrijwillige” deelname verloren gaat). Zij stellen voor het bedrag terug te brengen tot bijvoorbeeld 200 euro en verwachten dan dat er wel genoeg abonnementen komen om het rendabel te maken. Dat betekent echter dat de bakken op slot blijven: geen abonnement, geen vuilafvoer door RWS.

De ASV betreurt het erg dat het zo is gelopen. Wij konden ons namelijk wel goed vinden in de opening van het gesprek waarbij alle bonden aandrongen op de verdragsbrede invoering (Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland) van deel C van het CDNI-akkoord, hetgeen wij ook al kenbaar hadden gemaakt in een gezamenlijk schrijven aan de minister.

De ASV kan echter dit uitgangspunt niet rijmen met het noemen van bedragen voor af te sluiten abonnementen of als extra toeslag op de gasolieprijs, die een achterban eventueel bereid zou zijn te betalen. Dat had de ASV ook in het voorgesprek tussen de bonden duidelijk gemaakt, dus dat kon geen verrassing zijn. Omdat dit alles echter uitgesproken is in het bijzijn van het ministerie en RWS kon de ASV niet anders dan afstand hiervan nemen en valt er ook niets meer te repareren. De uitspraken zijn gedaan, de stellingen ingenomen.

Helaas moeten we hiermee de conclusie trekken dat er wederom verdeeldheid heerst in binnenvaartland en degene die daar ongetwijfeld het meest last van heeft is de schipper. We hebben ons uiterste best gedaan maar de trein dendert voort de bestuurders zitten er op…. en de schippers? Die rijden niet mee, het is of er een virus heerst op de trein: “er moet en zal betaald worden” heet het virus.

Wij als ASV zijn niet opgestapt; wij hebben een petitie gehouden en doen onze beloften gestand. De opmerkingen van de ASV zijn genoteerd door het ministerie. Nu is ook het parlement weer aan zet. Na, onder andere, een motie van de PVV en vragen van de SGP komen er alweer vragen vanuit de SP. De druk zal moeten worden opgevoerd, de minister moet het verdrag onverkort uitvoeren daar blijft de ASV zich hard voor maken.

Sunniva Fluitsma
voorzitter ASV

Wat voorafging

Gezamenlijke brief aan de minister 14-01-2014 :

Excellentie,

Naar aanleiding van de gevolgen, voortkomend uit de wijze waarop u gekozen heeft om, om te gaan met de invoering van deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag 1-11-2013 jl., richten wij ons opnieuw tot u.

In onze brief van 21 oktober jl. gaven wij al aan dat wij negatieve gevolgen voorzagen voor de binnenvaart ten aanzien van de wijze waarop de bedrijfstak nu van haar huisvuil af kan komen. Wij maken ons daarbij grote zorgen over het milieuvriendelijk imago van de binnenvaart en uw Ministerie; mogelijk zullen “wij” hier grote schade van ondervinden.

De inzamelinfrastructuur is in de nieuwe situatie ver onder de maat en kan, de afvalbehoefte niet aan en rechtvaardigt in geen geval een abonnementstructuur. Grofweg kan gezegd worden dat de inzamelstructuur zich concentreert in midden Nederland. Op de gehele Maas corridor is bijvoorbeeld geen enkele afgifte mogelijk. Natuurlijk kan, bij een abonnement, op de boten worden afgegeven en zijn de boten verplicht op verzoek te handelen, echter de praktijk is anders.

Wij verzoeken u op zeer korte termijn met ons in gesprek te gaan over een voor alle partijen acceptabele oplossing en de wijze waarop we uit deze ongewenste situatie kunnen komen. Onze voorkeur gaat daarbij nog steeds uit naar een gezamenlijke (verdragsbrede) oplossing waar draagvlak voor is in de sector. Wij refereren hierbij in eerste instantie aan het gestelde onder artikel 5 van het CDNI verdrag waarbij een internationale regeling het uitgangspunt is.

Gezien de huidige situatie verzoeken wij u met klem de betaalstructuur op te schorten tot dat de afspraken conform het CDNI verdrag zijn ingevuld en de inzamelstructuur voldoende staat en een beroep kan worden gedaan op een breed inzamelnetwerk.

Naast het doel om in nader overleg tot een acceptabele oplossing voor de afgifte van het huisvuil te komen, het uitwisselen van enkele ideeën die mogelijk kunnen bijdragen aan een oplossing, kunnen wij op deze wijze bewerkstelligen dat de rust rondom dit dossier in de binnenvaart terugkeert.

Naast de ondertekenaars van deze brief kunnen wij u berichten dat ook de dames van Facebook site “vrouwen in de binnenvaart”, de VIB, zich met de inhoud van deze brief kunnen verenigen.

In afwachting van uw hopelijk positieve berichten.

Hoogachtend,
Algemeene Schippers Vereeniging, Sunniva Fluitsma
Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, Jan Vogelaar
BLN, Hester Duursema
BLN-Koninklijke Schuttevaer, Kees de Vries
Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen en Nederlands Platform voor Watterrecreatie, Oluf van Oostrum

Afschrift aan: mw.M. Brouwer, ScheepvaartVerkeersCentrum
Dhr. C. Kleijberg, Stichting Afvalstoffen Binnenvaart

ASV-schrijven aan Rijkswaterstaat n.a.v. uitnodiging voor overleg, inclusief antwoord :

Ik stuur u hierbij de mail door die ik aan mevrouw van Toorenburg en vertegenwoordigers van de andere (schippers)bonden heb gestuurd naar aanleiding van het voorgenomen gesprek over het huisvuilgebeuren 28 januari aanstaande. Dit gebeurt naar aanleiding van een brief die de gezamenlijke bonden aan de minister hebben geschreven. Het lijkt mij dan ook de normale gang van zaken dat daar een officieel antwoord op komt, en als u degene bent die namens de minister de honneurs waarneemt zou er van u uit een officieel antwoord en uitnodiging dienen te komen. Ik zie die uitnodiging dan ook vol verwachting tegemoet,”

Tot op heden heb ik daar nog geen antwoord op mogen ontvangen. Het is echter kort dag voordat het gesprek plaatsvindt en het lijkt de ASV essentieel dat de status van dit gesprek duidelijk is, daarom vragen wij u om een officiële uitnodiging waarin de bedoeling van het gesprek voor iedereen van te voren helder is.

Ik vraag u dit vooral omdat het gesprek plaatsvindt naar aanleiding van een gezamenlijke brief van de bonden aan de minister. In die brief stellen de bonden het gevoerde beleid ter discussie. Nu worden wij via mevrouw van Toorenburg uitgenodigd om met u een gesprek te voeren. U bent echter, voor zover mij bekend, niet verantwoordelijk voor het (gevoerde of nog te voeren) beleid maar voor de uitvoering daarvan.

Misschien vergis ik mij daarin, dan hoor ik dat graag. Zo niet, dan krijgt dit gesprek een heel ander karakter en daar moeten wij ons op kunnen beraden.

Daarom vraag ik u nogmaals ons per omgaande de uitnodiging te sturen waaruit wij kunnen opmaken waar het gesprek 28 januari aanstaande over zal gaan en welke status dit gesprek heeft.

Daarnaast wil ik er, wellicht ten overvloede, op wijzen dat de ASV er erg aan hecht dat ook mensen uit de beroepspraktijk hierin meepraten. Als er een groep is die zich in deze heeft laten horen dan zijn het de dames van de VIBIA wel. Het lijkt ons dan ook essentieel dat deze groep ook bij dit gesprek aan kan schuiven.

Gezien de beperkte tijd die wij hebben tot het gesprek plaats zal vinden wil ik er op aandringen dat u mij op korte termijn hierover duidelijkheid verschaft.

Met vriendelijke groet,
Sunniva Fluitsma
ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88 77 91

Antwoord van Rijkswaterstaat :

Geachte mevrouw Fluitsma,

Naar aanleiding van de gezamenlijke brief van de bonden, ondertekend door ASV, CBRB, BLN, KSV en FONV/NPW, heb ik met mevrouw van Toorenburg contact opgenomen voor het maken van een afspraak voor het vervolgoverleg tussen de bonden en het Ministerie.

Zoals u weet hebben wij voor dit dossier de Koninklijke Schuttevaer steeds als aanspreekpunt aangehouden. Wij gaan er vanuit dat zij de verschillende bonden uitnodigen; de vertegenwoordigers van de ondertekenende organisaties zijn vanzelfsprekend welkom om aan het gesprek deel te nemen.

Wij versturen zelf geen aparte uitnodigingen aan de verschillende organisaties.

Bij het gesprek komende dinsdag zijn overigens verschillende onderdelen van het Ministerie van I&M vertegenwoordigd, zowel Rijkswaterstaat als de DG Bereikbaarheid.

Met vriendelijke groet,