Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
https://t.co/lWHLGEwrtK Chauffeurs in Nederland weinig gecontroleerd, bij overtreding vaak geen gevolgen omdat “je met een goed gesprek vaak meer bereikt”. Dit in scherp contrast met het boete- en handhavingsbeleid voor de binnenvaart. ILT= Overheid: benadeelt binnenvaart
DANK minister @Barbara_Visser1 🎩, dat er is geluisterd naar onze zorgen aangaande #FAME. Zorgen zo goed verwoord in moties van @BisschopRoelof en @MahirAlkaya, gesteund door @EOCverzekering . https://t.co/aWth27tVUe Grote vraag nu: hoe wordt de 6% #CO2 reductie ingevuld?
7.000 spitsen 25 jaar geleden, daarvan nu max.350 over. Maar @CCNR_Rhin regelgeving gaat gewoon door. In Botlek wordt bauxiet uit een zeeschip in een loods gegooid omdat geen #spits te vinden is. Omgekeerde modal shift is enorme extra #CO2 uitstoot. @C_Nagtegaal @IenWTweedeKamer

Bulletin BLN over huisvuil 24-12-2013

Note ASV : De BLN heeft onderstaand schrijven verzonden naar de leden en de vakpers. In deze specifieke situatie heeft de ASV dit schrijven beoordeeld als een persbericht en was genoodzaakt hierop een reactie te sturen naar de vakpers en BLN.

Gisteren heeft op het kantoor van BLN een bespreking plaatsgevonden over de ontstane huisvuil problematiek.
Aanwezigen waren een aantal schippersvrouwen die zich hebben verenigd in de Facebook groep Vrouwen in de Binnenvaart met onder hen een vertegenwoordigster van de ASV.
Van BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer en CBRB waren de dossierhouders aanwezig.
De groep Vrouwen in de Binnenvaart heeft een speciale Facebook pagina geopend over de huisvuilproblematiek: Voor gratis vuilcontainers in de binnenvaart

Zoals bekend heeft het ministerie besloten om het aantal afgiftepunten langs de rijksvaarwegen drastisch te beperken en een abonnementssysteem in te voeren.
Het abonnement houdt in dat uitsluitend met een chipkaart de vuilnisbakken kunnen worden geopend.  E.e.a. is behoorlijk overhaast doorgevoerd waardoor er nu flinke problemen zijn ontstaan voor schippers die hun huisvuil niet kwijt kunnen.
De Nederlandse overheid is van mening dat zij niet (meer) verantwoordelijk is voor de organisatie en financiering van de inzameling van huisvuil en niet-oliehoudend KGA van de binnenvaart.

Om uit de impasse te komen, is afgesproken de volgende voorstellen aan het ministerie te doen.

  • Heropening van de afgiftemogelijkheid bij de grote overnachtingshavens, de Maas en het Twenthekanaal is urgent i.v.m. de feestdagen.
  • Koppel de bunkerheffing van € 7,50 die nu volgens het Scheepsafvalstoffen Verdrag uitsluitend mag worden gebruikt voor de afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (artikel 6) aan de afgifte en inzameling van overig scheepsbedrijfsafval (huishoudelijk afvalwater, huisvuil, zuiveringsslib, slops en niet-oliehoudend KGA, artikel 7).
  • Er is een overschot ontstaan uit de bunkerheffingen. Dat zou (gedeeltelijk) gebruikt kunnen worden om de inzameling en afgifte tot 01-01-2016 te financieren.
  • De vuilnisbakken moeten z.s.m. terug waar ze stonden. Ze moeten worden afgesloten met een chip slot zodat ze alleen te openen zijn door de binnenvaart.
  • Varenden krijgen tot 01-01-2016 gratis chipkaarten. Hiermee kan duidelijk in beeld worden gebracht waar en hoeveel de binnenvaart precies afgeeft.
  • Met die gegevens kan een nauwkeurig beeld worden geschetst van de behoefte en de kosten.
  • BLN zal ter informatie en verduidelijking een juridisch onderzoek laten verrichten naar de reikwijdte en betekenis van Artikel 7 lid 1 van het SAV. (In havens, bij overslaginstallaties alsmede bij ligplaatsen en sluizen worden voor de inname en verwijdering van huisvuil geen aparte heffingen geheven)

We hopen met deze voorstellen ruimte voor nieuwe inzichten te scheppen zodat er een evenwichtige oplossing komt voor het ontstane probleem.