Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Schending CDNI Verdrag

Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Palais du Rhin
2, place de la République
F-67082 Strasbourg Cedex
France

T.a.v. : CDNI Werkgroep.

Betreft : Schending CDNI-verdrag.

Bijlagen :

 • Petitie “Binnenvaart weigert mee te werken aan Scheepsafvalstoffenverdrag”.
 • Brief van de gezamenlijke binnenvaartorganisaties aan de minister van I&M d.d. 29 mei 2013.
 • Brief van de minister van I&M aan de gezamenlijke binnenvaartorganisaties d.d. 24 september 2013.
 • Parlementaire vragen d.d. 17 december 2013 inclusief antwoorden minister en reactie van de ASV.
 • Brief van de gezamenlijke binnenvaartorganisaties aan de minister van I&M d.d. 14 januari 2014.

Geachte leden van de Werkgroep,

Met dit bericht wil de Algemeene Schippers Vereeniging u op de hoogte brengen van problematiek omtrent afvalafgifte in de binnenvaart binnen Nederland. Het nieuwe systeem, dat door minister Schulz – van Haegen (Infrastructuur en Milieu) per 1-11-2013 is ingevoerd, blijkt niet te gaan werken.

In het nieuwe systeem heeft Rijkswaterstaat ruim 70% van de vrij toegankelijke afvalcontainers lang de Rijksvaarwegen verwijderd en de resterende 25 afvalcontainers zijn alleen toegankelijk d.m.v. een chip met bijbehorende abonnementskosten van circa. 500 euro per jaar.

Sinds de eerste voorlichtingsbijeenkomst van het ministerie over het nieuwe beleid in februari 2013, hebben de binnenvaartorganisaties de minister diverse malen erop gewezen dat het nieuwe systeem niet voldoende zal gaan functioneren, totaal niet, blijkt nu. Daarbij handelt de minister ons inziens met dit beleid in strijd met artikelen uit Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI), specifiek de artikelen 5 en 7.1 uit genoemd verdrag :

Artikel 5
Grondslag van de financiering

De Verdragsluitende Staten voeren een uniforme financieringswijze in voor de inname en verwijdering van scheepsafval.

Artikel 7
Financiering van de inname en verwijdering van overig scheepsbedrijfsafval 1.In havens, bij overslaginstallaties alsmede bij ligplaatsen en sluizen worden voor de inname en verwijdering van huisvuil geen aparte heffingen geheven.

Via deze weg willen wij de door de ASV gehouden petitie “Binnenvaart weigert mee te werken aan schending van het Scheepsafvalstoffenverdrag” bij de Werkgroep onder de aandacht brengen. De 1068 handtekeningen hierop hebben wij op 16 april 2013 aangeboden aan Nederlandse parlementsleden. Daarnaast is de minister door de gezamenlijke binnenvaartorganisaties , per brief d.d. 29 mei 2013, verzocht de invoering van het systeem uit te stellen tot 1-1-2016, zodoende de invulling van deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag “overig scheepsbedrijfsafval’ in internationaal verband vorm te kunnen geven.

De gehele zomerperiode is er van de minister geen reactie gekomen op de argumentatie van de binnenvaartorganisaties. Pas eind september 2013 werden de binnenvaartorganisaties per brief door de minister verzocht een keuze te maken uit verschillende abonnementsvormen, de bezwaren tegen het voorgenomen beleid negerend. De binnenvaartorganisaties hebben de minister per brief meegedeeld hier geen verdere medewerking aan te verlenen. De keuze zou een dag na dagtekening van dit schrijven door de Minister ontvangen moeten zijn. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de minister zelf een keuze maken.

Zonder enig draagvlak in de binnenvaartsector en zonder verdere argumentatie van de beleidskeuze is het systeem per 1-11-2013 langs de Rijksvaarwegen door de minister ingevoerd. Wij richten ons op dit moment tot u, omdat de gevolgen van het gevoerde beleid zichtbaar worden en wij ons verplicht voelen de CCR, als beschermer van het CDNI-verdrag, over de gang van zaken in te lichten. Enkele gevolgen die nu zichtbaar worden zijn:

 • Overvolle afvalcontainers in havens en bij gemeenten.
 • Overvolle afvalcontainers over de grens in België en Duitsland.
 • Afvaldumping, o.a. naast de afgesloten containers van Rijkswaterstaat.
 • Drijvende afvalzakken in het oppervlaktewater.
 • Afval moet voor langere perioden (weken) aan boord van schepen worden opgeslagen.
 • Schippers voelen zich genoodzaakt afval in hun personenauto mee naar huis te vervoeren.

Tevens zijn er signalen van ongedierte op en rondom sluizen wat een verhoogd risico voor de volksgezondheid met zich meebrengt.

Deze ontstane situatie vinden wij zeer zorgelijk en onacceptabel voor de leefomgeving op en langs de vaarwegen in Nederland. Als reactie op de situatie is er een groep vrouwen in de binnenvaart (VIBIA) opgestaan die in actie komen tegen het beleid. Via verschillende media hebben zij aangeven de ontstane situatie onacceptabel te vinden (de Facebookgroep “Voor gratis vuilcontainers in de binnenvaart” telt inmiddels meer dan 1400 leden) . Ook in de verschillende afdelingsvergaderingen van Koninklijke Schuttevaer, die traditioneel in de laatste weken van het jaar worden gehouden, is er veel ophef ontstaan over het gevoerde afvalbeleid.

Wij, als ASV, maken uit de ophef op dat de binnenvaart een eensluidende conclusie trekt dat het zo niet langer kan en willen de Werkgroep CDNI vragen, de Conferentie van Verdragsluitende Partijen erop te wijzen dat Nederland niet heeft gehandeld in de geest van het verdrag. Daarnaast is er mogelijk sprake van schending van het CDNI-verdrag.

Hopend de werkgroep hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Algemeene Schippers Vereeniging,

Ron Breedveld
Vicevoorzitter