Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Oproep opstellen Zwartboek boetebeleid binnenvaart

Geachte collega’s,

Op 16 maart jl is de ASV een petitie gestart omdat De ASV (Algemeene Schippers Vereeniging) wordt overstroomd met klachten vanuit de binnenvaart over een ware klopjacht op binnenvaartschippers.

De petitie geeft een duidelijk beeld van het feit dat mensen het niet eens zijn met het boete- en handhavingsbeleid. Maar daarnaast willen we ook laten zien WAT er niet goed is aan het beleid en hoe de schippers het beleid ervaren.

We weten dat sinds de boetes zijn verhoogd (tot wel vertienvoudigd) het bijzonder lucratief lijkt om voor de kleinste overtredingen boetes van vele duizenden euro’s op te leggen. Dat gebeurt ook bij schippers uit de particuliere binnenvaart die, zoals men weet, al jarenlang beneden kostprijs vervoeren.

Om onze klachten daarover te onderbouwen hebben we voorbeelden nodig. Hoe meer voorbeelden hoe beter zodat iets niet afgedaan kan worden als “een incident”

Voorbeelden waarbij het handelen en de consequenties daarvan aan de orde komen van o.a. de Politie, de Koninklijke Marechaussee, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Haven Amsterdam en de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).

Wilt u uw medewerking verlenen aan het samenstellen van een Zwartboek Boetebeleid Binnenvaart?

Waarom meedoen aan het zwartboek?

In de voorbeelden die u ons stuurt zien wij zaken bij het handhaven en boeteoplegging die ons verontwaardigen. Deze zaken willen wij met uw hulp inventariseren en bundelen in een ‘Zwartboek boetebeleid binnenvaart’.

Voorbeelden waar wij naar op zoek zijn kunnen divers zijn. Wanneer er bijvoorbeeld sprake lijkt/blijkt te zijn van;

 • Extreme controledruk: veelvuldig controleren (waarbij nut en noodzaak niet aantoonbaar is)
 • Boetes die niet als redelijk worden ervaren
 1. omdat de hoogte niet in verhouding staat met het eventueel behaalde economische voordeel
 2. omdat de hoogte niet in verhouding staat met het eventuele gelopen risico waarbij de veiligheid in het geding zou zijn gekomen
 3. omdat de schipper aantoonbaar ter goeder trouw heeft gehandeld.
 4. omdat er sprake zou zijn van een overtreding die redelijk is vanuit het uitgangspunt van “goed zeemanschap”(kans op storm bijvoorbeeld)
 5. omdat de verhouding tussen de boete en de opbrengsten in de binnenvaart totaal zoek zijn.
 6. omdat de schipper gedwongen is regels te overtreden (bijvoorbeeld door het ligplaatsentekort)
 7. omdat de concurrerende sector (vrachtwagensector) een veel kleinere kans maakt op zo’n controle en/boete
 • Inconsistent beleid zoals overheidsvaartuigen die zich niet aan regels houden waar de schipper zich wel aan dient te houden
 • Een procedure bij handhaven en boete oplegging met te hoge drempels om in beroep te gaan tegen de beslissing, zoals
 1. te korte periodes om een zienswijze in te dienen
 2. onduidelijke procedure waardoor u te laat bent met reageren omdat u na het voornemen van boeteoplegging NOGMAALS een zienswijze had moeten indienen na de definitieve boeteoplegging
 3. een niet onafhankelijke procedure (ILT bepaalt zelf of zij goed gehandeld heeft)
 • Rechtsongelijkheid: grote rederijen die ontzien worden omdat er convenanten afgesloten zijn terwijl de particuliere schipper wel geconfronteerd wordt met controles en handhaving.
 • Rechtsongelijkheid: Een particuliere schipper (ongeacht grootte van het schip) die 100% van het boetebedrag moet betalen terwijl de kapitein van de rederij slechts 20 % hoeft te betalen.
 • etc.,

kunt u dit bij de ASV melden. Ook punten die hier nog niet genoemd zijn, maar waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn, kunt u in uw eigen woorden vermelden. Tevens zullen wij het zeer op prijs stellen wanneer u eveneens in wilt gaan op de consequenties voor u als schipper van de uitvoering van de handhavings-systematiek en de hoogte van de opgelegde boete.


Achtergronden: Wist u dit?

Hierbij noemen wij nog een aantal zaken waar we de aandacht op willen vestigen

 

AIS wordt tegen de afspraak in ingezet bij handhaving
ILT heeft meegedeeld via het AIS systeem (automatisch identificatiesysteem) de schippers die, zoals men het noemt, te lang onder de radar zijn gebleven, actief op te sporen.
En om het de ambtenaren nog makkelijker te maken wordt schippers nu verzocht hun vaartijdenboek te kopiëren en op te sturen, dan kan er vanachter het bureau een boete geschreven worden voor iedere `overtreding`. Zo zijn bedragen van honderden of wel duizenden euro’s op die manier snel te incasseren. En de overheid hoeft er verder niets voor te doen.

 

Convenanten dragen bij aan rechtsongelijkheid
Na regelgeving (CCR) die er bewust op gericht is een koude sanering toe te passen op kleinere oudere schepen (wat op dit moment letterlijk aan de gang is) worden ook nu weer juist de kleinere particulieren aangepakt, grote rederijen hebben namelijk convenanten afgesloten met de ILT en daar komt men dus niet meer of in ieder geval veel minder (onverwacht) controleren. Dit is een vorm van rechtsongelijkheid

 

Oneerlijke concurrentie
Waar een vrachtwagenchauffeur een kans van 1 maal in de 100 jaar heeft om gecontroleerd te worden, worden de schippers in de binnenvaart aan de lopende band belaagd door allerlei opsporingsambtenaren. Zo wordt de binnenvaartsector benadeeld.

 

Goed zeemanschap telt niet meer mee
Het is altijd gebruik geweest dat de veiligheid van schip en bemanning het uitgangspunt was. Van daaruit werd het ook acceptabel gevonden als men regels overtreedt als dat vanwege die veiligheid redelijk is. De term die daarvoor gebruikt werd was “goed zeemanschap”. Maar nu worden er vanachter een bureau boetes opgelegd zonder dat rekening gehouden wordt met omstandigheden.

 

Consequenties boetebeleid in strijd met uitgangspunten ILT
Volgens ILT zouden de boetes vooral gericht zijn op waarborgen van veiligheid (voor personeel en anderen), door vermoeidheid tegen te gaan en/of zorgen dat er geen economisch voordeel behaald kan worden. Toch hebben wij gemerkt dat ook als een particuliere schipper kan aantonen dat er noch sprake is van een economisch voordeel (aantoonbaar), noch sprake is van een situatie waarbij de veiligheid in het gedrang komt en er bovendien een goede verklaring is voor het overschrijden van de regels de boetes opgelegd worden.

 

Aangenomen motie v Helvert en Jacobi wordt niet uitgevoerd
Er is een Kamermotie is aangenomen (Nr. 119MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN JACOBI) die wijst op het feit dat er excessieve boetes worden uitgedeeld voor relatief kleine vergrijpen en die vraagt om, rondom de bemannings- en arbeidstijdenregels een instructie te geven aan de ILT om zogeheten «anticiperend te gaan handhaven» en in overleg met de branche de regels te evalueren. Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden en ondanks die motie gaat de wijze van handhaven en boeteoplegging gewoon door.

 

Wat gebeurt er met het zwartboek?

Wij hopen dit boek tijdens de najaarsvergadering van de ASV te overhandigen aan vertegenwoordigers van de ILT , ook de voorzitter van de vaste Kamercommissie IenM (Tweede Kamer) zullen wij dit zwartboek doen toekomen.

Daarnaast kan het Zwartboek gebruikt worden om te inventariseren waar de specifieke problemen zitten zodat het beleid daarop bijgesteld kan worden.

Als individuele schipper kunt u uw beklag doen bij ILT, daar wordt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook om gevraagd. Echter, samen staan we sterker en om die reden willen wij alle door u aangedragen voorbeelden bundelen in het eerder genoemde Zwartboek Boetebeleid Binnenvaart. Wij hebben hiermee tot doel de Minister IenM, de ILT en beleidsmakers op de hoogte te stellen van het feit dat, de wijze waarop de regelgeving nu wordt toegepast (m.n. de hoogte van de boetes en de extreme controledruk) tot nog meer onbegrip kan/zal leiden voor de wijze waarop er met deze sector omgegaan wordt. Wij willen daarmee de Kamer een middel in handen geven om de Minister van koers te laten wijzigen.

Dus: wilt u uw medewerking verlenen aan het samenstellen van een Zwartboek Boetebeleid Binnenvaart?

Bij voorbaat dank
Bestuur en denktank ASV.


Voor schippers, door schippers
“overigens wil de ASV erop wijzen dat het opleggen van (ongefundeerde) nieuwbouweisen aan bestaande schepen (CCR) leidt tot koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is”